Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 600/13

POSTANOWIENIE

Dnia 5 września 2013 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Iwona Siuta (spr.)

Sędziowie: SSO Małgorzata Grzesik

SSO Zbigniew Ciechanowicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 5 września 2013 r. w S.

sprawy z powództwa T. R.

przeciwko E. K.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej

na postanowienie Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 4 marca 2013 r., sygn. akt I C 196/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt II Cz 600/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 4 marca 2013 r. Sąd Rejonowy Sądu Rejonowego w Gryficach odrzucił zażalenie pozwanej z dnia 27 lutego 2013 r. na postanowienie Sądu Rejonowego w Gryficach w przedmiocie zwrotu kosztów procesu, zawarte w wyroku z dnia 10 października 2012 r.

Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie Sąd wskazał, iż w dniu 10 października 2012 r. Sąd wydał wyrok, w którym zawarł postanowienie o kosztach procesu. Na powyższe postanowienie w dniu 27 lutego 2013 r. pozwana E. K. złożyła zażalenie. Sąd mając na uwadze przepis art. 394 § 2 k.p.c., art. 397 § 2 k.p.c., art. 369 k.p.c., art. 370 k.p.c. wskazał, iż zażalenie zostało wniesione po upływie wskazanego przez ustawę terminu, który dla pozwanej upłynął w dniu 18 października 2012 r. W związku z powyższym Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła pozwana. Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zasądzenie od powódki na jej rzecz kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

Skarżąca podniosła, że na skutek jej wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem, wyrok został doręczony dnia 20 lutego 2013 r., w związku z powyższym tygodniowy termin do złożenia zażalenia upływał w dniu 27 lutego 2013 r. i w tym dniu zażalenie pozwanej zostało złożone. Zatem zdaniem skarżącej zachowała ona tygodniowy termin do złożenia zażalenia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie E. K. okazało się bezzasadne i jako takie podlegało oddaleniu.

Ustosunkowując się do zażalenia należy w pierwszej kolejności wskazać, iż zgodnie z treścią art. 394 § 2 k.p.c. termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia. Ze względu na to, że instytucja zażalenia nie jest uregulowana wyczerpująco, na podstawie art. 397 § 2 k.p.c., odpowiednie zastosowanie do postępowania w tym zakresie znajdują przepisy o postępowaniu apelacyjnym. Dotyczy to między innymi przepisu art. 370 k.p.c., który stanowi, że sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt rozpatrywanej sprawy Sąd Okręgowy wskazuje, iż E. K. nie zażądała sporządzenia uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 10 października 2012 r. (k. 192) w terminie wynikającym z treści art. 328 § 1 k.p.c., a więc w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. Dlatego też tygodniowy termin do wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie kosztów procesu zawarte w punkcie IV wymienionego wyroku liczył się E. K. od ogłoszenia tego rozstrzygnięcia, co w konsekwencji oznacza iż upływał on pozwanej z dniem 17 października 2012 r. Tymczasem E. K. wniosła zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów procesu zawarte w punkcie IV powyższego wyroku dopiero w dniu 27 lutego 2013 r. (k. 256), a więc po upływie przepisanego terminu na tę czynność procesową. Z kolei doręczenie przez Sąd I Instancji przedmiotowego wyroku wraz z uzasadnieniem na wniosek pozwanej z dnia 14 lutego 2013 r. oczywiście nie oznacza, iż pozwana wnosząc w dniu 27 lutego 2013 r. zażalenie na zawarte w punkcie IV tego wyroku postanowienie o kosztach procesu zachowała termin przepisany na tę czynność procesową. W tym stanie rzeczy Sąd Rejonowy zaskarżonym postanowieniem słusznie odrzucił te zażalenie. Przy tym należy podkreślić, iż z zawartego w treści art. 370 k.p.c. sformułowania „ sąd pierwszej instancji odrzuci” jednoznacznie wynika, iż Sąd I instancji nie ma możliwości jakiegokolwiek innego działania poza obowiązkiem zastosowania się do tak sformułowanego przez ustawodawcę nakazu. Dla porządku Sąd Odwoławczy zaznacza jeszcze, iż podziela stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w postanowieniu z dnia 15 maja 2001 r. (sygn. akt I CZ 50/01, LEX nr 550954) zgodnie z którym wydanie postanowienia o sprostowaniu wyroku (art. 350 k.p.c.) nie ma wpływu na bieg terminu do zaskarżenia wyroku. Wobec tego wydanie w niniejszej sprawie postanowienia z dnia 17 października 2012 r. o sprostowaniu wyroku z dnia 10 października 2012 r., w tym zaskarżonego przez pozwaną postanowienia o kosztach procesu zawartego w punkcie IV tego wyroku, nie miało wpływu na bieg terminu do zaskarżenia zawartego w tym wyroku rozstrzygnięcia o kosztach procesu.

W świetle powyższych rozważań Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Zarządzenie:

1. odnotować i zakreślić sprawę w rep.;

2. odpis postanowienia doręczyć:

-pełnomocnikowi powódki,

-pełnomocnikowi pozwanej;

3. po nadejściu zwrotnych poświadczeń odbioru akta zwrócić Sądowi I instancji;

4. orzeczenie do zbioru.