Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 614/16

POSTANOWIENIE

Dnia 5 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Wojciech Vogt

Sędziowie:

SSO Marian Raszewski – spr.

SSO Henryk Haak

Protokolant:

sekr. sądowy E.Wajgielt

po rozpoznaniu w dniu 05 września 2016 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku D. W.

o zwolnienie od kosztów

na skutek zażalenia D. W.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kępnie

z dnia 18 lipca 2016r. sygn. akt I Co 859/15

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie

SSO Marian Raszewski SSO Wojciech Vogt SSO Henryk Haak

Sygn. akt II Cz 614/16

Dnia 5 września 2016 roku

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 18 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kępnie oddalił wniosek D. W. o zwolnienie od kosztów sądowych uznając, że wnioskodawca nie uzasadnił swojego żądania.

Oddalając zażalenie dłużnika – wnioskodawcy na powyższe postanowienie Sąd Okręgowy zważył , co następuje:

Przy ocenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych nie bez znaczenia jest wysokość należnych w danej sprawie kosztów sądowych ( tak też Sąd Najwyższy w postanowieniu z 14.10.1983 r. ICz 151/83. Koszty przedmiotowego postępowania ograniczają się do opłaty sądowj od złożonego zażalenia w wysokości 40 zł. Za bezpodstawne, co do zasady jest żądanie zwolnienia od kosztów strony, której jednomiesięczne dochody przewyższają wysokości tych koszów. Zasada ta odnosi się do skarżącego, którego stałe dochody miesięczne to kwota 1676 zł. Skarżący nie podniósł w zażaleniu żadnych nowych okoliczności .które mogłyby wpłynąć na odmienną ocenę stanu faktycznego ustalonego przez Sąd Rejonowy. Jego argumentacja jest w istocie polemiką z prawidłowymi ustaleniami zawartymi w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

W tym stanie rzeczy zażalenie należało oddalić na podstawie art. art. 385 kpc w zw. z art. 397§2 i 13§2 kpc).

SSO Marian Raszewski SSO Wojciech Vogt SSO Henryk Haak