Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 1094/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 listopada 2015 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi w V Wydziale Karnym Odwoławczym

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Maria Antecka

Sędziowie: S.O. Rafał Maciejewski

S.O. Katarzyna Kamińska-Krawczyk (sprawozdawca)

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Kmieciak

po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r.

sprawy M. A. Komorniczego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

obwinionego o rażące naruszenie przepisu art. 776 k.p.c., art. 841§ 1 k.p.c. i art. 845 § 2 k.p.c.

na skutek odwołania wniesionego przez Ministra Sprawiedliwości, obrońców obwinionego od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej z dnia 9 kwietnia 2015 roku, sygn. akt D 5/15, D 10/15

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k. i art. 438 pkt 4 k.p.k. w zw. z art. 75 ust. 4 i art. 77 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku, Nr. 167, poz. 1191, ze zm.):

1.  zmienia zaskarżone orzeczenie w punkcie 2 (drugim) w ten sposób, iż na podstawie art. 72 a ust. 2 pkt 3 u.k.s.e. wymierza obwinionemu karę pieniężną w kwocie 8000 zł (osiem tysięcy złotych);

2.  w pozostałym zakresie zaskarżone orzeczenie utrzymuje w mocy;

3.  obciąża obwinionego kosztami postępowania sądowego za instancję odwoławczą w kwocie 820 (osiemset dwadzieścia) złotych.

R. M. M. K. K.K.