Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1266/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia SO Radosław Olewczyński

Sędziowie – SO Wojciech Borten

SR Wojciech Wysoczyński

Protokolant – Monika Bura

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 4 listopada 2016 roku w Łodzi sprawy

z powództwa D. K.

przeciwko A. A., K. P., Ł. P. i P. P.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 31 marca 2016 roku

sygn. akt I C 1449/15

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od D. K. na rzecz K. P. kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.