Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt II Cz 404/16

POSTANOWIENIE

Dnia 12 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Janusz Kasnowski

Sędziowie SO Wojciech Borodziuk

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 12 września 2016 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa H. T.

przeciwko M. Ż.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek zażalenia pozwanego na punkt pierwszy postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2016 r. sygn. akt XII C 226/15

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie pierwszym w ten sposób, że oddalić wniosek o udzielenie zabezpieczenia.

SSO Janusz Kasnowski SSO Wojciech Borodziuk SSO Aurelia Pietrzak

II Cz 404/16

UZASADNIENIE

Powódka składając pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, wystąpiła również z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy J. Z. w sprawie o sygn. akt Km 553/15.

Sąd Rejonowym w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 2 lutego 2016 r. zabezpieczył powództwo poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego w sprawie o sygn. akt Km 553/15 przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy J. Z. w części dotyczącej należności głównej w kwocie 2.000 zł, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy ( punkt 1) oraz w pozostałym zakresie wniosek oddalił (punkt 2).

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd Rejonowy przywołał treść art. 730 1 § 1 k.p.c. określający przesłanki udzielenia zabezpieczenia, po czym wskazał, że w jego ocenie, argumenty strony powodowej zawarte w uzasadnieniu pozwu oraz przedłożone w ślad za pozwem dokumenty, w sposób wystarczający na tym etapie uprawdopodobniają zasadność żądania powoda. Zatem uznał, że została spełniona pierwsza przesłanka zabezpieczenia.

Następnie Sąd Rejonowy odwołując się do treści art. 730 1 § 2 k.p.c., omówił pojęcie interesu prawnego, drugiej przesłanki zabezpieczenia. Uwzględniając charakter przedmiotowego postępowania, nie budziło wątpliwości Sądu, że odmowa zabezpieczenia powództwa może prowadzić do wyegzekwowania wierzytelności objętej spornym tytułem wykonawczym, co uczyni bezprzedmiotowym pozew złożony w sprawie, a jednocześnie uniemożliwi merytoryczną ocenę wierzytelności egzekwowanej. Tym samym Sąd uznał, że powódka ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Na zakończenie Sąd I instancji wskazał, że przy udzieleniu zabezpieczenia kierował się treścią art. 730 1§ 3 k.p.c. oraz art. 755 § 1 k.p.c. w związku, z czym postanowił jak w punkcie 1. W pozostałym zakresie wniosek oddalił, albowiem powódka nie uprawdopodobniła dalej idącego roszczenia ( punkt 2).

Zażalenia na punkt pierwszy postanowienia wniósł pozwany podnosząc, że wniosek o zabezpieczenie jest bezprzedmiotowy z uwagi na umorzenie postępowania egzekucyjnego. Wskazując na powyższe wniósł o uchylenia zaskarżonego orzeczenia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne.

Sąd Okręgowy zwraca uwagę, że w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez Sąd można żądać zabezpieczenia (art. 730 § 1 k.p.c.). Zgodnie z treścią art. 730 1 § 1 i 2 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub osiągnięcie celu postępowania.

Sąd Okręgowy analizując akta sprawy egzekucyjnej prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy J. Z., sygn. akt Km 553/15 ustalił, na podstawie karty rozliczeniowej, że cała należność, co do której nadano klauzulę wykonalności, została wyegzekwowana przed udzieleniem zabezpieczenia, tj. 14 stycznia 2016 r. Zwrócić uwagę należy, że tytuł opiewa na wyższą kwotę należności, niż ta objęta egzekucją, gdyż klauzulę wykonalności nadano tylko w zakresie 6 rat ( 6 x 1000 zł) i kosztów procesu. Wprawdzie początkowo Komornik sądowy prowadził postępowanie egzekucyjne w stosunku do całej należności, lecz po skorygowaniu tego uchybienia przez Sąd, egzekucja była prowadzona zgodnie z tytułem. W konsekwencji czego Komornik sądowy postanowieniem z dnia 5 stycznia 2016 r. umorzył postępowanie w zakresie należności głównej 62.775,96 zł ( punkt 1) oraz postanowił prowadzić dalsze postępowanie do kwoty 6.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz w zakresie kosztów postępowania (punkt 2) (k. 63, akta Km 553/15). Powódka nie zaskarżyła postanowienia o kontynuacji egzekucji, co do kwoty 6 tysięcy i kosztów procesu.

Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2016 r. Komornik sądowy, zakończył postępowanie egzekucyjne i ustalił jego koszty (k. 80, Km 553/15).

Powódka złożyła skargę na w/w postanowienie Komornika, która postanowieniem z dnia 7 września 2016 r. została oddalona przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią. Wprawdzie orzeczenie to nie jest prawomocne, lecz niewątpliwie z akt egzekucyjnych wynika, że cała należność objęta postępowaniem pod sygn. akt Km 553/15 została wyegzekwowana przed udzieleniem zabezpieczenia.

Wyegzekwowanie całej należności objętej tokiem egzekucji i zakończenie postępowania odnosi ten skutek, że powódka nie jest już narażona na wyegzekwowanie roszczenia. Tym samym odpadła druga przesłanka udzielenia zabezpieczenia w postaci interesu prawnego. Na obecnym etapie postępowania nie występują okoliczności powodujące niemożność osiągnięcia celu postępowania, jakim jest pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w pozostałej części, która nie została wyegzekwowana i co do której nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjnego.

Sąd Okręgowy wskazuje, że w świetle art. 730 1 k.p.c. zabezpieczenie roszczenia jest możliwe o ile zachodzą łącznie dwie przesłanki zabezpieczenia, brak jednej z nich uniemożliwia udzielenie zabezpieczenia. Skoro w przedmiotowej sprawie powódka nie uprawdopodobniła interesu prawnego, wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlegał oddaleniu.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy zmienił zaskarżone postanowienie i wniosek oddalił, o czym orzekł na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

SSO Janusz Kasnowski SSO Wojciech Borodziuk SSO Aurelia Pietrzak