Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V Ca 135/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 listopada 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:

SSO Beata Gutkowska

Sędziowie:

SO Anna Strączyńska (spr.)

SR del. Piotr Bednarczyk

Protokolant:

sekr. sądowy Olga Michalec-Skwara

po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2016 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa A. C.

przeciwko A. Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

z dnia 14 września 2015 r., sygn. akt I C 2046/15

1.  zmienia zaskarżony wyrok w części w ten sposób, że w punkcie I. kwotę „3051,18 (trzy tysiące pięćdziesiąt jeden 18/100) złotych” zastępuje kwotą 1839,81 (jeden tysiąc osiemset trzydzieści dziewięć 81/100) złotych, a w punkcie II. znosi wzajemnie pomiędzy stronami koszty procesu;

2.  zasądza od A. C. na rzecz A. Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 151 (sto pięćdziesiąt jeden) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

Sygn. akt: V Ca 135/16

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w dniu 11 maja 2015 r. A. C. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od (...) Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. kwoty 3.051,18 zł, wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż przedmiotowe roszczenie obejmuje skapitalizowane odsetki za okres od dnia 21 czerwca 2014 r. do dnia 13 lutego 2015 r. od kwoty stanowiącej wartość środków zgromadzonych na jego koncie. Podniósł, że pismem z dnia 5 czerwca 2014 r. wypowiedział umowę ubezpieczenia na życie zawartą z Towarzystwem (...), żądając wypłacenia mu „wszystkich zgromadzonych środków". Ostatecznie 13 lutego 2015 r. pozwana dokonała zwrotu środków zgromadzonych przez powoda w czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia, jednak nie zapłaciła odsetek za zwłokę.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu oraz wskazała, że źle sformułowane żądanie uniemożliwiło wypłatę środków.

Wyrokiem z dnia 14 września 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 3.051,18 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 11 maja 2015 r. do dnia zapłaty i kwotę 714 zł jako koszty procesu.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w oparciu o następujące ustalenia:

W dniu 21 maja 2008 r. A. C. zawarł z (...) Towarzystwem (...) Spółką Akcyjną w W. umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (...) (...) o oznaczeniu (...) (...) (...), stwierdzoną polisą nr (...). Poza powołanymi wyżej OWU, treść przedmiotowej umowy kształtowały: Załącznik nr (...) i Aneks nr (...) do polisy nr (...) oraz Aneks nr (...) do polisy nr (...).

Łącząca strony umowa przewidywała obowiązek zapłaty przez ubezpieczonego między innymi opłaty od wykupu oraz opłaty likwidacyjnej w wysokości ustalonej procentowym ryczałtem uzależnionym od tego w jakim czasie od zawarcia umowa zostaje rozwiązana przez ubezpieczonego.

Pismem z dnia 05 czerwca 2014 r., A. C. wypowiedział ubezpieczycielowi umowę i wezwał do przelania na wskazany rachunek bankowy wszystkich zgromadzonych przez siebie środków. Na dzień 16 kwietnia 2014 r. wartość Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych przez A. C. wynosiła 39.548,33 zł.

Ubezpieczyciel odebrał wezwanie w dniu 13 czerwca 2014 r. i w odpowiedzi na nie wskazał, że nie może wypłacić środków i dokona potrącenia opłaty likwidacyjnej 10.140 zł.

Pismem z dnia 08 stycznia 2015 r. powód ponownie wezwał ubezpieczyciela do zapłaty kwoty 39.548,33 zł. W dniu 06 lutego 2015 r. powód złożył zlecenie całkowitej wypłaty.

W dniu 13 lutego 2015 r. pozwany przelał kwotę 39.600,47 zł na konto powoda.

Pismem z 10 marca 2015 r. powód wezwał A. T. do zapłaty skapitalizowanych odsetek w kwocie dochodzonej niniejszym pozwem.

Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, niekwestionowanych przez strony.

W rozważaniach Sąd wskazał, iż nie ma wątpliwości, że umowa ubezpieczenia może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez ubezpieczonego w każdym czasie, natomiast w niniejszej sprawie konieczne było 3-miesięczne wypowiedzenie. Sąd błędnie przyjął, że data zakończenia umowy to 20 czerwca 2014 r., podczas, gdy należało ustalić, iż jest to 13 września 2014 r., bowiem zdaniem Sądu pismo z 05 czerwca 2015 r., w którym powód domagał się wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na rachunku stanowi wypowiedzenie umowy. Taką interpretację Sąd przyjął na podstawie art. 65 § 1 kc. Ubezpieczyciel nie dokonywał wypłaty, ponieważ uznał za sporną kwestię możliwości zatrzymania opłaty likwidacyjnej. Do wypłaty doszło w lutym 2015 r. i to w całości, a zatem Sąd Rejonowy stwierdził, ze ubezpieczyciel w całości uwzględnił żądanie powoda, tyle, że wypłaty dokonał ze zwłoką.

Podstawę do zasądzenia odsetek stanowił przepis art. 481 § 1 i 2 kc.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 kpc.

Z wyrokiem nie zgodziła się strona pozwana, wnosząc apelację co do punktu I ponad kwotę 1.839,81 zł i co do punktu II, zarzucając naruszenie art. 481 § 1 kc poprzez zasądzenie skapitalizowanych odsetek za okres przed powstaniem roszczenia powoda. Mając ów zarzut na uwadze ubezpieczyciel wniósł o zmianę wyroku i oddalenie powództwa co do kwoty 1.211,37 zł.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja strony pozwanej zasługiwała na uwzględnienie co skutkować musiało zmianą zaskarżonego wyroku.

Jak trafnie wskazał skarżący Sąd pierwszej instancji błędnie przyjął, że do zakończenia umowy doszło 20 czerwca 2014 r., podczas, gdy faktycznie był to dzień 13 września 2014 r. – Sąd przyznał się do błędu w uzasadnieniu, niemniej jednak pomylił także datę rzeczywistego rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy stronami. Środki z rachunku powoda powinny zatem zostać mu zwrócone najpóźniej dnia 16 września 2014 r. Zgodzić się zatem należało z ubezpieczycielem, iż skapitalizowane odsetki od kwoty 39.548,33 zł, za okres od 16 września 2014 r. do 13 lutego 2015 r., wynoszą 1.839,81 zł.

Co za tym idzie zaskarżone orzeczenie podlega zmianie zgodnie z art. 386 § 1 k.p.c.

Mając na uwadze częściowe uwzględnienie powództwa, Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że zaistniała podstawa do wzajemnego zniesienia kosztów postępowania przed Sądem pierwszej instancji, w myśl art. 100 k.p.c. o czym orzeczono w pkt. 1 sentencji. W ocenie Sądu Okręgowego można przyjąć, że strony w równym stopniu wygrały postępowanie, a także poniosły wydatki w zbliżonej wysokości.

O kosztach postępowania przed Sądem drugiej instancji orzeczono na podstawie art. 100 kpc, rozliczając koszty stosunkowo, proporcjonalnie do wygranej i przegranej.