Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1974/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 grudnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Lucyna Stąsik-Żmudziak

Protokolant sądowy A. G.

po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2016 roku w Lublinie

sprawy W. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na dalszy okres

na skutek odwołania W. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 23 lipca 2015 roku znak (...)

I.  zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób iż ustala W. K. prawo do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy od dnia 26 października 2015 roku do 30 września 2016 roku;

II.  w pozostałej części odwołanie oddala.

Sygn. akt VIII U 1974/16

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 23 lipca 2015r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. odmówił W. K. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy na dalszy okres. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że Komisja Lekarska ZUS orzeczeniem z dnia 21.07.2015r. nie uznała wnioskodawcy za niezdolnego do pracy a zatem brak podstaw prawa do renty. (decyzja – k. 173a.r.).

W dniu 24.08.2015r. W. K. wniósł odwołanie od tej decyzji. Z jego treści wynika, że domaga się przyznania prawa do świadczenia na dalszy okres (odwołanie – k. 2 -3 a.s.).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, powołując się na zaskarżoną decyzję (odpowiedź na odwołanie – k. 4 a.s.).

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

W. K., urodzony w dniu (...), z zawodu przedstawiciel handlowy, w okresie od dnia 18.07.2011 roku był uprawniony do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z(...)Kolejnymi decyzjami prawo do renty co rok przedłużono do 30.06.2015r. (k.153 ar)

W dniu 02 czerwca 2015r. złożył wniosek o ustalenie prawa do renty na dalszy okres (wniosek -167 a.r.).

Lekarz Orzecznik ZUS orzeczeniem z dnia 18.07.2015 roku, po dokonaniu bezpośredniego badania wnioskodawcy i analizie przedstawionej dokumentacji medycznej i konsultacji ortopedy rozpoznał:(...)upośledzają sprawność organizmu lecz nie powodują długotrwałej niezdolności do pracy. ( k.170ar, k. 20ao)

Komisja Lekarska ZUS, orzekając w dniu 21 lipca 2015r., w wyniku zgłoszonego sprzeciwu wnioskodawcy również nie uznała że jest on częściowo niezdolny do pracy, twierdząc, że w okresach zaostrzenia dolegliwości może być leczony w ramach czasowej niezdolności do pracy. (orzeczenie –k.172 a.r.,39-40ao ).

W oparciu o to orzeczenie, organ rentowy w dniu 23.07.2015r. wydał zaskarżoną decyzję (decyzja -173 a.r.).

Z uwagi na fakt, iż w niniejszym postępowaniu spór dotyczył okoliczności, czy W. K. jest nadal częściowo niezdolny do pracy od dnia 1 czerwca 2015r., Sąd Okręgowy dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego lekarza: neurologa i ortopedy. (k. 6 a.s.).

W opinii z dnia 09.11.2015 r. biegli rozpoznali(...). Uznali badanego za częściowo niezdolnego do pracy od 26.10.2015r. do 30.09.2016 roku. W uzasadnieniu opinii biegli wskazali, że powyższego rozpoznania dokonali po zapoznaniu się z dokumentacją lekarską zawartą w aktach sprawy przeanalizowaniu dostarczonych badań obrazowych oraz po przeprowadzeniu badania ortopedycznego i neurologicznego. Wskazali, że skarżący doznał dodatkowego urazu w związku z upadkiem z motocykla w dniu (...) nadto w dniu 25.10.-27.10.2015r. wnioskodawca był hospitalizowany w Oddziale (...) ogólnej z rozpoznaniem (...) (...) W dniu 26.10.2015r. był leczony operacyjnie – wykonywano (...)Biorąc pod uwagę powyższe, po przeprowadzeniu badania przedmiotowego biegli uznali, że od dnia zabiegu operacyjnego, tj. od 26.10.2015r. ponownie istnieje u wnioskodawcy częściowa niezdolność do pracy, która trwa do 30.09.2016r. W ocenie ortopedycznej i neurologicznej brak jest podstaw do uznania niezdolności do pracy w okresie od 01.07.2015r. do 25.10.2015r. Stan (...)był wówczas na tyle dobry, że wnioskodawca mógł wykonywać zatrudnienie związane z pracami umysłowymi lub lekkimi pracami fizycznymi. Uwzględniając kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy (przedstawiciel handlowy) nie było podstaw wówczas do uznania niezdolności do pracy. (opinia k. 21-22as)

Zastrzeżenia do opinii zgłosił wnioskodawca, w związku z czym Sąd przekazał akta biegłym celem ustosunkowania się do nich.

Organ rentowy opinii nie kwestionował.

Biegli w opinii uzupełniającej z dnia 20.09.2016r. nie znaleźli podstaw do zmiany opinii podstawowej. Wskazali, że opinia została wydana przez biegłych po przeanalizowaniu akt sprawy, przeprowadzeniu badania przedmiotowego wnioskodawcy oraz zapoznaniu się z dostarczonymi badaniami radiologicznymi (na płytach CD ). W opiniowaniu biegli uwzględnili charakter wykonywanego w przeszłości zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy.

Schorzenia występujące u wnioskodawcy w okresie ostatniego orzekania
rentowego ZUS,(...)przebyte leczenie
(...)
(...)
(...)
niezdolności do pracy w dniach 1.07 - 25.10.2015 r. Schorzenia te, przy
występującym wówczas stopniu zaawansowania i nasilenia objawów, nie sprowadzały znaczących ograniczeń do zatrudnienia związanego z pracami umysłowymi lub lekkimi pracami fizycznymi. Nie uzasadniały uznania częściowej niezdolności do pracy.

W czasie badania w dn. 9.11.2015 r. wnioskodawca podał, że w sierpniu 2015 r. doznał (...) Jest to nowa okoliczność w sprawie.
Schorzenie to nie występowało w okresie ostatniego orzekania rentowego ZUS.
Wymagało leczenia w ramach zwolnienia lekarskiego, tj. zasiłku chorobowego, od dnia urazu. Schorzenia(...)wymagają omówienia przez biegłego okulistę. Reasumując, biegli z zakresu ortopedii i neurologii podtrzymali w całości opinię z dnia 9.11.2015 r. (opinia k. 38as)

Początkowo wnioskodawca kwestionował tą opinię, przedłożył dodatkowe dokumenty medyczne, sugerował konieczność wywołania opinii przez biegłego okulistę w związku z(...) Ostatecznie na rozprawie w dni 16.12.2016r. podał, że wnosi o zakończenie postępowania na takim etapie postepowania jakie zostało już wykonane gdyż zamierza od stycznia 2017 roku podjąć zatrudnienie.

Organ rentowy nie zgłaszał zastrzeżeń do opinii uzupełniającej biegłych.

Sąd uznał opinie biegłych za miarodajne do wydania orzeczenia w sprawie. Opinie były spójne, jasne i prawidłowo uzasadnione. Wnioski z nich wynikające są przekonujące i dlatego stanowiły dla sądu wiarygodny materiał dowodowy, na którym oparł się Sąd wydając orzeczenie w sprawie. Biegli dysponowali całością materiału dowodowego, w tym dodatkową dokumentacją medyczną dostarczoną w trakcie postępowania sądowego.

Sąd Okręgowy podzielił wywołane w sprawie opinie biegłych bowiem zostały poprzedzone badaniem klinicznym wnioskodawcy oraz analizą zgromadzonej dokumentacji medycznej. Oceny stanu zdrowia skarżącego dokonali specjaliści danych dziedzin medycyny, posiadający niekwestionowaną wiedzę w zakresie opiniowanego przedmiotu. Sąd nie znalazł podstaw do zakwestionowania opinii.

Z opinii wynika, że w dacie wydania zaskarżonej decyzji była to decyzja prawidłowa. Wnioskodawca w okresie od 01 lipca 2015 roku odzyskał zdolność do wykonywania pracy. W tym okresie dolegliwości, z powodu których był uprawniony do renty miały takie nasilenie i stopień zaawansowania, że nie sprowadzały znaczących ograniczeń do zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami wnioskodawcy. Jednakże po pływie kilku miesięcy wnioskodawca ponownie stał się niezdolny do pracy i wymagał leczenia operacyjnego. Ta niezdolność ponownie trwała od momentu zabiegu operacyjnego przez okres niemal roku - konieczny do usprawnienia wnioskodawcy. Ponownie powstała niezdolność ustała z dniem 30.09.2016 roku.

Stąd też Sąd uznał, że odwołanie jest częściowo zasadne i w pewnym zakresie zasługuje na uwzględnienie. Sąd miał na uwadze treść art. 316 § 1 kpc nakazujący wydanie wyroku, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy.

Stosownie do przepisu art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. 2009 r. Nr 153 poz. 1227 ze zm.) renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

1) jest niezdolny do pracy;

2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;

3) niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 oraz art. 7 ustawy, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1-3 cyt. ustawy niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, zaś częściowo – osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Zgodnie z art. 61 ustawy prawo do renty, które ustało z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, podlega przywróceniu, jeżeli w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty ubezpieczony ponownie stał się niezdolny do pracy.

W. K. miał orzeczoną częściową niezdolność do pracy do dnia 30 czerwca 2015 r. W oparciu o przedstawioną powyżej opinię biegłych Sąd Okręgowy ustalił, iż wnioskodawca był osobą częściowo niezdolną do pracy ponownie w okresie od 26.10.2015r. do 30.09.2016r. Z tego względu w pkt I wyroku zmienił zaskarżoną decyzję, ustalając wnioskodawcy prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy na okres wskazany w opinii biegłych na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. W pozostałym zakresie z uwagi na brak niezdolności do pracy na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. odwołanie oddalił.