Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 299/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 sierpnia 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący - Sędzia

SA Danuta Mietlicka (spr.)

Sędzia:

Sędzia:

SA Jerzy Nawrocki

SA Ewa Lauber-Drzazga

Protokolant

Sekretarz sądowy Magdalena Szymaniak

po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2013 roku w Lublinie na rozprawie

sprawy z powództwa M. L.

przeciwko Międzyosiedlowej Spółdzielni (...) w Z.

o uchylenie uchwał

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia
25 lutego 2013 roku, sygnatura akt I C 958/12

oddala apelację.

Sygn. akt I ACa 299/13

UZASADNIENIE

Wyrokiem wydanym w dniu 25 lutego 2013r. Sąd Okręgowy w Zamościu:

1/ uchylił uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Z. nr (...) z dnia (...).,

2/oddalił powództwo w pozostałej części,

3/zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 200 zł kosztów procesu.

Sąd oparł swoje rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach i wnioskach: Powód domagał się uchylenia uchwały (...) (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Z. nr (...) z dnia (...)., oraz uchwały Rady Nadzorczej tej Spółdzielni z dnia (...) podjętych w przedmiocie wykluczenia powoda z członkostwa Spółdzielni. Sąd ustalił, że uchwała Rady Nadzorczej została podjęta w dniu (...) , powód został powiadomiony o terminie , ale nie został powiadomiony o tym, że ma prawo do złożenia wyjaśnień. W pozwanej Spółdzielni to Rada Nadzorcza jest organem statutowo właściwym do podjęcia uchwały w przedmiocie wykluczenia członka, jednak obowiązkiem Zarządu jest informacja o prawie złożenia wyjaśnień, a tego w sprawie nie było. Rada nie mogła więc rozpoznać wniosku o wykluczenie powoda bez jego obecności i podjąć uchwały dotyczącej jego wykluczenia. Te okoliczności wskazują zdaniem Sądu, bez konieczności badania merytorycznej zasadności wniosku Zarządu o wykluczenie powoda, że uchwała ta powinna była zostać uchylona. Powód odwołał się od tej uchwały do Walnego Zgromadzenia, o terminie nie został formalnie powiadomiony , ale stawił się na posiedzenie i złożył wyjaśnienia. Walne Zgromadzenie w uchwale z dnia (...). utrzymało uchwałę Rady Nadzorczej w mocy. Wprawdzie stawiennictwo powoda na posiedzeniu Walnego konwalidowało uchybienia w przedmiocie zawiadomienia go o nim, ale nie konwalidowało uchybień w uprzednich działaniach Zarządu i Rady Nadzorczej. Powód miał prawo być obecnym na posiedzeniach obu organów Spółdzielni. Ponadto Sąd podniósł, że brak uzasadnienia uchwały spełniającego ustawowe wymogi uniemożliwiało powodowi podjęcie stosownej obrony. Sąd stwierdził, że pozwana nie złożyła protokołu Walnego Zgromadzenia , a to powodowało, że Sąd nie mógł ocenić czy na tym posiedzeniu przedstawiono powodowi szczegółowe przyczyny wykluczenia i czy mógł się do nich odnieść, a powód zaprzeczał aby je znał. Zdaniem Sądu zaskarżona uchwała Walnego Zgromadzenia utrzymuje w mocy podjętą z naruszeniem wszelkich norm postępowania uchwałę Rady Nadzorczej, a więc sankcjonuje stan wynikający z podjętej wbrew statutowi uchwały rady. Sąd uznał więc za zasadne uchylenie uchwały Walnego, ale w jego ocenie brak jest podstaw do uchylenia uchwały Rady Nadzorczej, czego domagał się powód. Powód bowiem skorzystał z zaskarżenia jej w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, a po jego ukończeniu i zaskarżeniu uchwały Walnego do sądu , nie otwiera mu się ponownie droga do zaskarżenia także uchwały Rady Nadzorczej. Orzeczenie Sądu uchylającego uchwałę Walnego powoduje, że organ ten ponownie rozpozna odwołanie powoda od uchwały Rady Nadzorczej, a w tym momencie wykluczenie powoda nie jest skuteczne i korzysta on w pełni z praw członkowskich. Sąd oparł się na art. 26 §6 pkt1 Prawa Spółdzielczego. Orzeczenie o kosztach Sąd oparł na zasadzie art.98 §1 k.p.c.

Powód zaskarżył wyrok w części oddalającej powództwo, i w opisowej apelacji zarzucając naruszenie prawa mające wpływ na treść orzeczenia skutkujące nie uwzględnieniem powództwa w całości przez nieuchylenie uchwały Rady Nadzorczej, wnosił o zmianę wyroku w zaskarżonej części i uchylenie uchwały Rady Nadzorczej.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Apelacja nie jest zasadna i podlega oddaleniu. Wprawdzie trudno odnieść się do jej zarzutów, gdyż apelacja nie wskazuje jakie przepisy Sąd naruszył wydając zaskarżone orzeczenie, ale jej lektura wskazuje, że powód generalnie nie zgadza się ze stanowiskiem Sądu Okręgowego dotyczącym braku podstaw do uchylenia również uchwały Rady Nadzorczej. Sąd Okręgowy wyjaśnił w uzasadnieniu orzeczenia z jakich przyczyn uchwała ta nie może zostać uchylona, przywołał też na poparcie swojego stanowiska odpowiednie przepisy prawa spółdzielczego, ale treść apelacji wskazuje na niezrozumienie tych argumentów. Sąd Apelacyjny podzielając więc w całości stanowisko Sądu I instancji ponownie wskazuje, że § 4 art.24 brzmi: „ Wykluczenia albo wykreślenia może dokonać, stosownie do postanowień statutu, rada nadzorcza albo walne zgromadzenie spółdzielni. Organ, do którego kompetencji należy podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia albo wykreślenia, ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka spółdzielni”, zaś § 6 „ Jeżeli organem właściwym w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka ze spółdzielni jest, zgodnie z postanowieniami statutu, rada nadzorcza, członek spółdzielni ma prawo:

1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do walnego zgromadzenia, w terminie określonym w statucie , albo

2) zaskarżyć uchwałę rady nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem; przepisy art. 42 stosuje się odpowiednio”.

Z kolei § 9 i § 10 w/w brzmi: § 9. Jeżeli statut nie przewiduje postępowania

wewnątrzspółdzielczego, termin do wniesienia odwołania, o którym mowa w § 6 pkt 1 , wynosi miesiąc od dnia doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zgodnie zaś z § 10,wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały rady do walnego zgromadzenia;

2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od uchwały rady nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady;

3)bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały walnego zgromadzenia;

4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia. Podobną regulację zawiera statut pozwanej Spółdzielni, zgodnie z którym członek może odwołać się od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia lub do sądu -§19 ust.4pkt1 i2. Wykluczenie staje się zaś skuteczne dopiero po bezskutecznym upływie terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady, chyba , że członek wniósł wcześniej odwołanie do walnego zgromadzenia, bezskutecznym upływie terminu do wniesienia odwołania od uchwały rady do walnego zgromadzenia, bezskutecznym upływie terminu do zaskarżenia do sądu uchwały walnego zgromadzenia oraz prawomocnym oddaleniu przez sąd powództwa o uchylenie uchwały rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia (§19 ust.5 statutu).

Jak wynika z tych jasnych regulacji członkowi spółdzielni przysługują w wypadku uchwały rady nadzorczej podjętej w przedmiocie jego wykluczenia dwie możliwości: zaskarżenia tej uchwały do walnego zgromadzenia lub do sądu. W wypadku skorzystania z postępowania wewnątrzspółdzielczego-jak to miało miejsce w sprawie-wykluczenie jest skuteczne w wypadku bezskutecznego upływu terminu do wniesienia odwołania od tej uchwały do sądu, lub prawomocnego oddalenia przez sąd tego odwołania. Tak więc, w wypadku zaskarżenia do sądu uchwały walnego zgromadzenia podjętej w wyniku rozpoznania odwołania od uchwały rady nadzorczej , sąd rozpoznaje tylko tę uchwałę. Uchwała rady nadzorczej nie jest bowiem skuteczna. Z tych względów apelacja powoda jako całkowicie bezzasadna podlega oddaleniu. Ubocznie tylko należy wskazać, że bezprzedmiotowe jest podnoszenie w apelacji wadliwości działania Rady Nadzorczej i Zarządu pozwanej w kwestii dotyczącej inkryminowanej uchwały, gdyż Sąd Okręgowy wyraźnie to wskazał. Z tych też względów i w oparciu o art.385 k.p.c. Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji .