Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 947/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi w V Wydziale Karnym Odwoławczym

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Krystyna Pisarska (sprawozdawca)

Sędziowie: S.O. Jacek Przybysz

del. S.R. J. T.

Protokolant: sekr. sąd. Grzegorz Janakowski

przy udziale prokuratora: Magdaleny Kalety i S. M.

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2016 roku

sprawy D. B. , syna A. i E. z domu R., urodzonego (...) w Ł.,

Ł. K., syna D. i D. z domu M., urodzonego (...) w Ł.

i J. C., syna J. i U. z domu S., urodzonego (...) w Ł.

oskarżonych z art.280 § 1 k.k. i innych

na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych D. B. i J. C. oraz prokuratora w stosunku do wszystkich oskarżonych

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

z dnia 17 marca 2016 roku sygn. VI K 523/15

na podstawie art. 437 k.p.k., art. 438 pkt. 1 i 4 k.p.k., art. 636 § 1 i § 2 k.p.k. oraz art. 624 § 1 k.p.k.:

1. zmienia zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonych D. B. i J. C., a na podstawie art. 435 k.p.k. także co do oskarżonego Ł. K. w ten sposób, że:

a) w miejsce przypisanego im w punktach 1, 2 i 3 wyroku czynu przestępczego, przyjmuje, że oskarżeni D. B., J. C. i Ł. K. w okresie od 30 czerwca 2014 r. do 4 lipca 2014 r. w Ł. w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, działając wspólnie i w porozumieniu oraz z innymi dwoma osobami, co do których wyłączono materiały do odrębnego postępowania, w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności przysługującej D. B. wobec B. Ś. w kwocie 81 000 zł oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w dniu 30 czerwca 2014 r. stosując przemoc polegającą na przytrzymywaniu za szyję i przewożeniu samochodem B. Ś. oraz kierując wobec niego groźby zamachu na zdrowie, a także zachowując się w sposób, który wzbudził w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę ich spełnienia, a także grożąc M. F. zrobieniem krzywdy B. Ś. usiłowali doprowadzić pokrzywdzonego w zamian za odstąpienie od spełnienia gróźb do przekazania kwoty 100 000 zł albo paczki z zawartością 5 kg 3 (...) oraz 2 kg pentedronu tj. środków służących do produkcji dopalaczy, a w następstwie zastosowania opisanej przemocy oraz gróźb doprowadzili pokrzywdzonego do wydania kwoty 14 800 zł, z której co najmniej 7 000 zł przeznaczyli dla oskarżonych J. C., Ł. K. i dwóch innych osób co do których materiały dowodowe wyłączono do odrębnego postępowania, a także doprowadzili pokrzywdzonego do wydania paczki z nieustalonym środkiem o wartości 2 000 euro, a nadto w zamiarze zmuszenia pokrzywdzonego do zwrotu pozostałej części wierzytelności oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w zamiarze zmuszenia pokrzywdzonego do rozporządzenia mieniem w postaci samochodu marki G. (...) o nr rej. (...) o wartości 25 000 zł należącego do M. F. doprowadzili B. Ś. do wydania dokumentów tego samochodu w postaci dowodu rejestracyjnego oraz polisy ubezpieczeniowej, a następnie w dniu 4 lipca 2014 r. żądali wydania kwoty 10 000 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na zatrzymanie przez Policję, a czyn ten wypełnił dyspozycję art. 282 k.k., art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k., art. 191 § 2 k.k., w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 4 § 1 k.k.; zaś za podstawę prawną wymierzonych oskarżonym D. B. w pkt 1, J. C. w pkt 2 oraz Ł. K. w pkt 3 wyroku kar pozbawienia wolności przyjmuje art. 282 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. i art. 4 § 1 k.k.;

b) na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. oraz art. 70 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego D. B. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 5 (pięć) lat tytułem próby;

c) w punkcie 3 wyroku po cyfrze 20 w miejsce treści „(trzydzieści)” wpisuje treść „(dwadzieścia)”;

d) w punkcie 5 wyroku zasądzoną kwotę obniża do 7 000 zł (siedem tysięcy);

e) w punkcie 6 wyroku w miejsce zasądzonej od oskarżonych D. B., J. C. i Ł. K. na rzecz oskarżyciela posiłkowego B. Ś. solidarnie kwoty 1 476 zł, zasądza od każdego z wyżej wymienionych oskarżonych na rzecz oskarżyciela posiłkowego B. Ś. kwoty po 492 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa);

2. w pozostałym zakresie tenże wyrok utrzymuje w mocy;

3. zwalnia oskarżonych D. B. i J. C. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, zaś kosztami sądowymi związanymi z apelacją prokuratora obciąża Skarb Państwa.

K. P. J. J. (2) T.