Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 971/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodnicząca - Sędzia S.O. Krystyna Pisarska (sprawozdawca)

Sędziowie: S.O. Marek Surmacz

del. S.R. J. P.

protokolant: sekr. sąd. Grzegorz Janakowski

przy udziale prokuratora Andrzeja Nowaka

po rozpoznaniu dnia 17 listopada 2016 roku w Ł.

sprawy D. O. , syna A. i M. z domu O., urodzonego (...) w Ł.

oskarżonego z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64§ 2 k.k.

na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę i oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 18 kwietnia 2016 roku sygn. akt V K 1105/15

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k.:

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. S. kwotę 619,92 (sześćset dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) złotych tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;

3.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

K. P. M. J. P.