Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 885/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia S.O. Zbigniew Mierzejewski (sprawozdawca)

Sędziowie: S.O. Krystyna Pisarska

S.O. Grzegorz Gała

protokolant: sekr. sąd. Grzegorz Janakowski

przy udziale prokuratora Anny Hejny

po rozpoznaniu dnia 8 listopada 2016 roku w Ł.

sprawy I. W. z domu D., urodzonej dnia (...) w Ł., córki E. i M. z domu K.,

oskarżonej z art. 155 k.k.

na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę, prokuratora i pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych P. M. i T. M.

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 9 grudnia 2015 roku sygn. akt V K 103/14

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k., art. 438 pkt 4 k.p.k. i art. 636 § 1 k.p.k.:

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że na podstawie art. 41 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonej J. W. środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu lekarza na okres 1 (jednego) roku;

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od oskarżonej na rzecz oskarżycieli posiłkowych P. M. i T. M. kwoty po 840 (osiemset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym;

4.  zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 320 (trzysta dwadzieścia) złotych tytułem kosztów sądowych za postępowanie przed sądem drugiej instancji.

Z. M. K. G. G.