Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 1007/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 grudnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia S.O. Krystyna Pisarska

protokolant: stażysta Justyna Chefczyńska , sekr. sąd. G. J.

przy udziale prokuratora Marka Słomy

po rozpoznaniu dnia 21 listopada 2016 roku w Ł.

sprawy A. G. , córki B. i B. z domu P.,

urodzonej w dniu (...) w P.,

oskarżonej z art. art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 20 kwietnia 2016 roku sygn. akt IV K 204/15

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k.:

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. O. K. kwotę 516,60 złotych (pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonej z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;

3.  zwalnia oskarżoną od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.