Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 1102/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia S.O. Krystyna Pisarska

protokolant: stażysta Justyna Chefczyńska

przy udziale prokuratora Anny Hejny

po rozpoznaniu dnia 10 listopada 2016 roku w Ł.

sprawy A. P. , syna T. i A. z domu N.,

urodzonego w dniu (...) w Ł.

oskarżonego z art. 278 § 1 k.k. i innych

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi

z dnia 6 czerwca 2016 roku sygn. akt IV K 684/15

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k.:

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. T. J. kwotę 516,60 złotych (pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;

3.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.