Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 387/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2016 roku

Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Chruszczewski

Protokolant:

st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2016 roku

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej K. ul. (...)-74

przeciwko J. W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej J. W. na rzecz powoda Wspólnoty Mieszkaniowej K. ul. (...)-74 kwotę 2 564,58 zł (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote 58/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:

- od kwoty 186,30 zł od dnia 12 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 563,64 zł od dnia 6 lutego 2016 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 186,30 zł od dnia 11 lutego 2016 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 186,30 zł od dnia 11 marca 2016 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 1 069,44 zł od dnia 15 marca 2016 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 186,30 zł od dnia 12 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 186,30 zł od dnia 11 maja 2016 r. do dnia zapłaty.

2.  należność zasądzona od pozwanej J. W. w pkt 1 wyroku jest wymagalna solidarnie wraz z E. K., K. K. i D. K., co do których wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w G. dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie I Nc (...).

3.  zasądza od pozwanej J. W., na rzecz powoda Wspólnoty Mieszkaniowej K. ul. (...)-74 kwotę 942,00 zł (dziewięćset czterdzieści dwa złote), tytułem zwrotu poniesionych kosztów procesu, w tym kwotę 900,00 zł (dziewięćset złotych), tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

4.  należność zasądzona od pozwanej J. W. w pkt 3 wyroku jest wymagalna solidarnie wraz z E. K., K. K. i D. K., co do których wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w G.dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie I Nc(...).

Sygn. akt I C 387/16

UZASADNIENIE

Powód - Wspólnota Mieszkaniowa K. ul. (...) -74 wystąpiła z pozwem o zasądzenie na jej rzecz solidarnie od pozwanych E. K., K. K., D. K. i J. W. kwoty 2 564,58 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od poszczególnych, wymienionych w pozwie kwot do dnia zapłaty, jako zadłużenia J. K. i E. K., będących współwłaścicielami lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...), wobec tej wspólnoty.

Nakazem zapłaty z dnia 30 czerwca 2016 roku, wydanym w postępowaniu upominawczym w sprawie I Nc (...), Sąd orzekł zgodnie ze zgłoszonym w pozwie przez powoda roszczeniem.

Pozwani E. K., K. K. i D. K. nie zaskarżyli tego nakazu zapłaty. Pozwana J. W. złożyła sprzeciw od tego nakazu zapłaty i wniosła o oddalenie skierowanego przeciwko niej powództwa ponad kwotę 320,57 zł.

Sąd ustalił:

Pozwani K. K., D. K. i J. W. są dziećmi zmarłej J. K. i E. K., współwłaścicieli lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...), który opisany jest w księdze wieczystej nr (...) Sądu Rejonowego w G..

W dniu 8 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w P. VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w G. w sprawie VI Ns (...) wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po J. K., w którym stwierdził, że spadek po niej dziedziczą dzieci K. K., D. K. i J. W. po 1/4 części każde z nich oraz mąż E. K. w 1/4 części.

Pomimo obowiązku ponoszenia kosztów związanych z nieruchomością położoną w K. przy ul. (...), J. K. i E. K. zalegają z zapłatą wobec wspólnoty mieszkaniowej tej nieruchomości kosztów związanych z utrzymaniem tego lokalu oraz kosztów zarządu nieruchomością wspólną od stycznia 2016 roku do maja 2016 roku łącznie na kwotę 2 564,58 zł.

/dowód: dokumenty k. 9 - 18 akt /

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo Wspólnoty Mieszkaniowej K. ul. (...) -74 skierowane w niniejszej sprawie przeciwko pozwanej J. W. jest w pełni uprawnione.

Na podstawie przepisu art. 922 § 1 kodeksu cywilnego prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na osoby powołane do spadku po nim, według obowiązujących przepisów prawa. Przepis art. 1034 § 1 kodeksu cywilnego stanowi natomiast, iż do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe.

Dokumenty przedłożone przez powoda w pełni uwiarygadniają jego roszczenie skierowane solidarnie do E. K., K. K., D. K. i J. W., jako spadkobierców J. K..

Pozwana J. W. w swoim sprzeciwie podniosła zarzut, iż powstałe zadłużenie lokalu nie jest długiem spadkowym po jej matce J. K. a ona może odpowiadać za powstałe zadłużenie tego lokalu jedynie do kwoty 320,57 zł.

W ocenie Sądu, podniesiony przez pozwaną J. W. w toku postępowania zarzut jest nietrafiony bowiem prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na osoby powołane do spadku z momentem jego śmierci a do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe.

Mając powyższe ustalenia i rozważania na względzie Sąd na podstawie przepisu art. 922 § 1 k.c., w związku z przepisem art. 1034 § 1 k.c., zasądził od pozwanej J. W. na rzecz powoda Wspólnoty Mieszkaniowej K. ul. (...) -74 żądaną w pozwie kwotę 2 564,58 zł, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od poszczególnych, wymienionych w pozwie kwot, solidarnie z rodzeństwem K. K. i D. K. oraz ojcem E. K., co do których uprawomocnił się w tym zakresie nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym dnia 30 czerwca 2016 roku, w sprawie I Nc (...).

Rozstrzygnięcie w zakresie kosztów postępowania uzasadnione jest treścią przepisów art. 98 i 108 k.p.c.