Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V ACz 188/17

POSTANOWIENIE

Dnia 6 marca 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach, Wydział V Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Iwona Wilk

Sędziowie: SA Jadwiga Galas

SA Olga Gornowicz – Owczarek (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2017 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

z udziałem P. B., (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w G., (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., P. N. i T. B.

o udzielenie zabezpieczenia

na skutek zażalenia (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w G. oraz P. N. i T. B.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 22 grudnia 2016 r., sygn. akt XIV GCo C 169/16

postanawia:

1)  umorzyć postępowanie zażaleniowe w przedmiocie zażalenia uczestników P. N. oraz T. B.;

2)  oddalić zażalenie wniesione przez (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w G.;

3)  pozostawić rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego Sądowi Okręgowemu w Katowicach w orzeczeniu kończącym postępowanie.

SSA Jadwiga Galas SSA Iwona Wilk SSA Olga Gornowicz – Owczarek

Sygn. akt V ACz 188/17

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy udzielił zabezpieczenia roszczeń uprawnionej wywodzonych w oparciu o treść przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez zakazanie obowiązanym wytwarzania, reklamowania i wprowadzania do obrotu środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środków dla sportowców lub dietetycznych napojów przystosowanych do celów medycznych, preparatów
z mikroelementami oraz suplementów diety oznaczonych słowem "T.". W uzasadnieniu Sąd wskazał, że okoliczność wytwarzania, czy też oferowania przez obowiązanych towarów oznaczonych tożsamą nazwą oraz o jednakowym przeznaczeniu, co towary wytwarzane
i oferowane przez uprawnioną, wskazywała na naruszenie jej praw. Interes prawny w żądaniu zabezpieczenia wynikał natomiast z potrzeby zapobieżenia szkodzie na jaką narazić mogły uprawnioną dalsze działania obowiązanych prowadzące do obniżenia renomy towarów oferowanych pod nazwą "T.", a także spadku ich sprzedaży.

W zażaleniu na powyższe postanowienie uczestnicy postępowania P. N. oraz T. B. wnosili o jego zmianę poprzez oddalenie skierowanego przeciwko nim wniosku uprawnionej o udzielenie zabezpieczenia wskazując,
że podejmowane przez nich działania polegające wyłącznie na dalszej odsprzedaży produktów oznaczonych kwestionowaną nazwą nie naruszały postanowień ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Z kolei obowiązana (...) Sp. z o. o. w zażaleniu na postanowienie Sądu Okręgowego wnosiła o oddalenie wniosku uprawnionej o udzielenie zabezpieczenia podnosząc, że nie zostało uprawdopodobnione, aby zachodziło ryzyko konfuzji potencjalnych klientów uprawnionej i obowiązanej co do pochodzenia produktów oferowanych przez obie strony i tym samym, aby obowiązana naruszyła zapisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nadto skarżąca podniosła, że udzielone zabezpieczenie stanowi dla niej nadmierne obciążenie de facto prowadząc do wyeliminowania jej z rynku. Tym samym skuteczność ewentualnego zabezpieczenia uzależniona winna być od złożenia przez uprawnioną stosownej kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanej.

W odpowiedzi na zażalenia uprawniona wnosiła o ich oddalenie.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności wskazać należało, że postępowanie zażaleniowe w zakresie dotyczącym zażalenia wniesionego przez obowiązanych P. N. oraz T. B. na chwilę obecną stało się bezprzedmiotowe i jako takie podlegało umorzeniu na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. Z treści pism procesowych złożonych przez tych obowiązanych oraz przez uprawnionego wynika bowiem, że strony doszły do porozumienia, a uprawniony zaniechał dalszych czynności prawnych wobec obowiązanych, w tym wniesienia przeciwko nim pozwu w zakreślonym przez Sąd Okręgowy, pod rygorem upadku zabezpieczenia terminie. Jednocześnie obowiązani złożyli oświadczenie o cofnięciu złożonych przez nich wniosków o zasądzenie na ich rzecz kosztów postępowania. Mając zatem na uwadze bezsporny fakt zaniechania przez uprawnionego wytoczenia powództwa przeciwko obowiązanym P. N. i T. B. i będący tego konsekwencją upadek zabezpieczenia, postępowanie zażaleniowe wywołane zażaleniem wskazanych wyżej obowiązanych, jako bezprzedmiotowe, podlegało umorzeniu.

Odnosząc się natomiast do zażalenia wniesionego przez (...)Sp. z o. o. Sąd Apelacyjny nie podzielił zarzutów skarżącej, aby kierowane w stosunku do niej roszczenia
nie zostały uprawdopodobnione. Jak wynika ze znajdujących się w aktach dokumentów, zarówno uprawniona, jak i obowiązana, oferowały produkty pod tożsamą nazwą "T.", stanowiące suplementy diety, mające na celu redukcję tkanki tłuszczowej i skierowane
w szczególności do osób aktywnych fizycznie. Co więcej, produkty obu stron oferowane były w opakowaniach sprawiających pod wieloma względami ogólne wrażenie podobieństwa,
tj. duże czerwone etykiety ze zbliżonym graficznie i podobnie rozmieszczonym przestrzenie oznaczeniem słownym, które w swej zasadniczej części tożsame było pod względem fonetycznym, a także utrzymanie zbliżonej kolorystki butelek (białe w przypadku
uprawnionej i jasnoszare w przypadku obowiązanej – zmienione przez obowiązaną na czarne). Uprawniona uprawdopodobniła przy tym, że produkty przez nią oferowane pod nazwą "T." wprowadzone zostały do obrotu z ponad półrocznym wyprzedzeniem
w stosunku do produktów obowiązanej, na co wskazywały daty zgłoszenia obu produktów do Głównego Inspektora Sanitarnego przed wprowadzeniem ich do obrotu.

W świetle powyższego, w ocenie Sądu Apelacyjnego, uprawniona uprawdopodobniła, że sposób oznaczenia oferowanych przez obowiązaną produktów w szczególności skutkować może wprowadzeniem w błąd klientów co do pochodzenia tych produktów (art. 10 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), przy czym konfuzja zachodzić może zarówno przy sprzedaży bezpośredniej, jak i wysyłkowej. Wyszukiwanie produktów uprawnionej
za pośrednictwem przeglądarki internetowej przy posłużeniu się słowem "T." odsyłać może bowiem klientów do oferty produktów obowiązanej, tym samym podważając celowość działań marketingowych prowadzonych przez uprawnioną, a zmierzających do wypromowania tej marki. Analogiczna sytuacja zachodzi przy sprzedaż bezpośredniej, gdzie klient prosząc o produkt o nazwie "T." potencjalnie postawiony zostanie przed wyborem produktów dwóch różnych producentów, które łączy identyczna nazwa. Samo zatem wykorzystanie oznaczenia produktów, na którego wypromowanie uprawniona poświęca środki, w celu zwrócenia uwagi na własne produkty, stanowić może czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, niezależnie od wskazanego wcześniej ogólnego podobieństwa produktów obu stron, co przy tożsamej nazwie wymaga od klientów dodatkowej uwagi dla odróżnienia ich producentów. W świetle więc powyższego powódka uprawdopodobniła zasadność roszczenia, którego zamierza dochodzić.

Jednocześnie, zdaniem Sąd Apelacyjnego, zachodził interes prawny w żądaniu udzielenia zabezpieczenia. Uznać należało bowiem, że dalsze wprowadzanie przez obowiązaną do obrotu produktów pod nazwą wcześniej używaną przez uprawnioną narazić może tę ostatnią na szkodę w postaci utraty części klientów, a także środków przeznaczonych na promowanie własnej marki, która to promocja, jak zostało już wcześniej wskazane, potencjalnie służyć może również obowiązanej w sytuacji oferowania przez nią produktów
o jednakowym przeznaczeniu i o identycznej nazwie. Tym samym uprawniona uprawdopodobniła również konieczność udzielenia zabezpieczenia zmierzającego do zaspokojenia jej roszczenia (art. 755 § 2 2 k.p.c.).

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, nie można było przy tym uznać, aby udzielone zabezpieczenie było nadmiernie uciążliwe do obowiązanej. Słusznie bowiem Sąd Okręgowy wyłączył z jego zakresu żądanie uprawnionej zajęcia produktów obowiązanej oznaczonych sporną nazwą. Obowiązana ma zatem możliwość przeetykietowania własnych produktów
i wprowadzenia ich do obrotu pod odmienną nazwą, co zresztą, jak wynika z pism uprawnionej, uczyniła oferując obecnie swoje produkty pod nazwą "T.". Nie sposób zatem podzielić twierdzeń skarżącej, aby w następstwie udzielonego zabezpieczenia została ona wyeliminowana z rynku. W konsekwencji nie było również celowym uzależnienie skuteczności udzielonego zabezpieczenia od uprzedniego uiszczenia przez uprawnioną stosownej kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanej z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych udzielonym zabezpieczeniem.

Z przedstawionych względów zażalenie obowiązanej (...) Sp. z o. o., jako bezzasadne, podlegało oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego Sąd Apelacyjny pozostawił Sądowi Okręgowego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie jako, że, jak wynika z akt postępowania, postępowanie główne zostało obecnie wszczęte przez uprawnioną.

SSA Jadwiga Galas SSA Iwona Wilk SSA Olga Gornowicz – Owczarek