Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIIK 158/16

PR 1 Ds. 129.16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w VII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Andrzej Krzyżowski

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Stelmaszczuk

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Piotra Kordasia

po rozpoznaniu dnia 18.07., 3.10., 21.11.2016, 13.02.2017 r. sprawy

B. P. ur. (...) w K., syna A. i A., PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 30 listopada 2015 r. w G. na ul. (...) prowadził po drodze publicznej samochód osobowy marki D. (...) o nr rej. (...) będąc pod wpływem środka odurzającego w postaci (...) (...) w stężeniu 23,6 ng/ml we krwi i jego metabolitów tj. 11 – (...) w stężeniu 3,3, ng/ml i kr boksy – (...) w stężeniu 105 ng/ml we krwi,

tj. o czyn z art. 178a §1 k.k.

I.  oskarżonego B. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, przyjmując, iż stężenie tych środków oddziaływało na ośrodkowy układ nerwowy oskarżonego jak alkohol w stężeniu powyżej 0,5 ‰, i za to, na podstawie art. 178a §1 k.k., wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 42 §2 k.k. orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

III.  na podstawie art. 43a §2 k.k. orzeka wobec oskarżonego obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w kwocie 5.000 (pięciu tysięcy) zł na rzecz Funduszu (...)

IV.  na podstawie art. 63 §1 k.k. na poczet orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności zalicza okres jego zatrzymania w dniu 30.11.2015 r. w godzinach od 01.00 do 20.10, przyjmując, iż okres ten równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

V.  na podstawie §17 ust. 2 pkt 3 oraz §20 w zw. z §4 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokat E. K. kwotę 826,56 zł (ośmiuset dwudziestu sześciu złotych pięćdziesięciu sześciu groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu;

VI.  na podstawie art. 624 §1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

13.02.2017 r.