Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 146/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 marca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska

Protokolant: sekr. sąd. Daria Paliwoda

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2017 roku w Kłodzku

sprawy z powództwa (...) w G.

przeciwko B. J.

o zapłatę kwoty 1.814,51 zł

I.  zasądza od pozwanej B. J. na rzecz strony powodowej (...) w G. kwotę 1.565,79 zł (tysiąc pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 79/100);

II.  oddala powództwo w dalszej części;

III.  zasądza od pozwanej B. J. na rzecz strony powodowej (...) w G. kwotę 1.059,95 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) w G. wniosła pozew przeciwko B. J. o zapłatę kwoty 1814,51 zł, tytułem świadczenia z umowy o kredyt nr (...) z dnia 5.03.2013r., zawartej z poprzednikiem prawnym powoda. Wskazała, że wierzytelność nabyła na podstawie umowy cesji z dnia 13.05.2016r., o czym pozwana została powiadomiona pismem z dnia 8.08.2016r. Podała, że na zobowiązanie pozwanej składa się kwota 1565,79 zł, tytułem należności głównej, tj. wykorzystanego i niespłaconego kapitału, przekazanego przez bank; kwota 93,39 zł, tytułem niezaspokojonych odsetek kapitałowych, naliczonych przez wierzyciela pierwotnego na podstawie umowy do dnia poprzedzającego dzień 9.06.2015r.; kwota 114,19 zł, tytułem niezaspokojonych odsetek karnych za opóźnienie naliczonych przez wierzyciela pierwotnego od dnia 9.06.2015r. do dnia 29.02.2016r. wg stawki umownej wynoszącej 16%, 12% i 10%; kwota 41,14 zł, tytułem naliczonych przez cesjonariusza odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 1565,79 zł od dnia następnego po dniu cesji do dnia wniesienia pozwu.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa, zarzuciła, że została wprowadzona w błąd co do warunków spłaty za kupiony towar.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 5 marca 2013r. pozwana zawarła z Bankiem (...) S.A. we W. umowę kredytu na zakup towaru, w postaci pościeli wełnianej, której cena wynosiła 2881 zł. Na podstawie tej umowy bank udzielił pozwanej kredytu w wysokości 2952,45 zł, w tym opłata przygotowawcza w kwocie 71,45 zł. Całkowita kwota do zapłaty ustalona w dniu zawarcia umowy wynosiła 3710,52 zł, przy czym pozwana zobowiązała się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w 36 ratach miesięcznych po 103,07 zł.

Dowód: wniosek o udzielenie kredytu (k-15-18); zeznania pozwanej (k-53v.).

Na podstawie umowy z dnia 13.05.2016r., zawartej z Bankiem (...) S.A., strona powodowa nabyła wierzytelność, przysługującą wobec pozwanej z tytułu w.w. umowy.

Pismem z dnia 10.08.2016r. strona powodowa wezwała pozwaną do zapłaty kwoty 1874,5 zł do dnia 15.08.2016r.

Dowód: umowa sprzedaży wierzytelności (k-21 i nast.); wezwanie do zapłaty (k-19-20).

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na częściowe uwzględnienie. Strona powodowa udowodniła, że pozwana zawarła umowę kredytu, na podstawie której Bank (...) S.A. we W. (poprzednik prawny powoda) udzielił pozwanej kredytu w wysokości 2952,45 zł, przy czym całkowita kwota do zapłaty, ustalona w dniu zawarcia umowy, wynosiła 3710,52 zł, zaś pozwana zobowiązała się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w 36 ratach miesięcznych po 103,07 zł. Strona powodowa wykazała także, że nabyła wierzytelność z tego tytułu przeciwko pozwanej od kredytodawcy. Pozwana faktom tym nie przeczyła, nie podniosła zarazem zarzutu zapłaty. Zarzut pozwanej, jakoby została wprowadzona w błąd co do warunków spłaty za kupiony towar nie zasługiwał na uwzględnienie, skoro warunki umowy w tym spłaty kredytu zostały precyzyjnie określone w umowie, zawartej w formie pisemnej z podpisem pozwanej, z czytelnym zapisem odnośnie ilości rat i ich kwot. Zgodnie z przepisem art. 353§1 kc, zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno – gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego (art. 354§1 kc). Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 kc). Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), a wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki (art. 509§1 i 2 kc). Wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużni odpowiedzialności nie ponosi (art. 481§1 kc). O ile w niniejszej sprawie pozwana nie wykazała, że spełniła swoje zobowiązanie zapłaty zgodnie z jego treścią, co uzasadniało uwzględnienie powództwa w zakresie kwoty głównej (tj. wykorzystanego i niespłaconego kapitału, przekazanego przez bank), o tyle brak było podstaw do uwzględnienia żądania pozwu w zakresie skapitalizowanych odsetek – strona powodowa nie wskazała sposobu naliczenia żądanych z tego tytułu kwot, nie sprecyzowała od jakich konkretnie kwot i w jakich terminach odsetki te zostały przez nią naliczone, nie wskazała wysokości odsetek kapitałowych, ani nie wykazała terminu wymagalności świadczenia (określonego na 9 czerwca 2015r.), wobec czego żądanie w tej części nie poddawało się jakiekolwiek weryfikacji Sądu, a twierdzenia powoda pozostały gołosłowne (art. 6 kc). W tych okolicznościach, powództwo w części, obejmującej żądanie zapłaty z tytułu skapitalizowanych odsetek podlegało oddaleniu.

Orzeczenie o kosztach procesu oparto na przepisie art. 100 zd. 1 kpc w zw. z art. 98§1 i 3 kpc, mając na uwadze, że strona powodowa wygrała sprawę w 85% i w takim stosunku obciążono pozwaną kosztami procesu, w skład których wchodzi: opłata sądowa od pozwu (30 zł), wydatek związany z opłatą skarbową od pełnomocnictwa (17 zł), wynagrodzenie pełnomocnika, będącego radcą prawnym w stawce minimalnej (§ 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015, poz. 1804).