Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 72/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 stycznia 2017r.

Sąd Rejonowy w Krośnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Renata Leja-Syniec

Protokolant: sekr.sądowy Sylwia Chodorowska

po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2017r. w Krośnie

na rozprawie

sprawy powództwa M. C. (1) działającej imieniem małoletnich powódek W. C. i E. C.

przeciwko M. C. (2)

o podwyższenie alimentów

I.  z a s ą d z a od pozwanego M. C. (2) na rzecz małoletniej powódki W. C. raty alimentacyjne w kwocie po 650 zł /sześćset pięćdziesiąt złotych/ miesięcznie i na rzecz małoletniej powódki E. C. raty alimentacyjne w kwocie po 550 zł /pięćset pięćdziesiąt złotych/ miesięcznie, płatne z góry do dnia 10-tego każdego następującego po sobie miesiąca, do rąk matki małoletnich powódek – M. C. (1), począwszy od dnia 31.03.2016r., z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat w terminie, a to w miejsce alimentów ustalonych wyrokiem SR w Krośnie z dnia 29.12.2011r., sygn. akt III RC 428/11,

II.  o d d a l a powództwo w pozostałym zakresie.

III.  n a k a z u j e ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 150 zł /sto pięćdziesiąt złotych/ tytułem opłaty od zasądzonego roszczenia,

IV.  z n o s i wzajemnie między stronami koszty postępowania w pozostałym zakresie

V.  n a d a j e wyrokowi w punkcie I rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 72/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 12 stycznia 2017 r.

Działająca imieniem małoletnich W. C. i E. C. ich matka M. C. (1) wniosła 26 lutego 2016 r. pozew przeciwko M. C. (2) o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniej W. C. do kwoty po 900 złotych miesięcznie oraz na rzecz małoletniej E. C. do kwoty po 750 zł miesięcznie a to w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Krośnie Wydziału I Cywilnego z dnia 10 maja 2012 r., sygn. akt I C 227/12. Wniosła również o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania.

W uzasadnieniu podała, że od czasu zasądzenia alimentów upłynęły 4 lata i nastąpił wzrost w zakresie potrzeb dzieci. Małoletnia W. ma obecnie 17 lat i uczęszcza do liceum. Uczy się w klasie o profilu lingwistycznym i uczestniczy w zagranicznych warsztatach doszkalających języki, co wiąże się z dużym kosztem. Wzrosły wydatki na kosmetyki, ubrania, kino, wyjścia z rówieśnikami i rozwój nowych zainteresowań. Ze względu na problemy z cerą małoletnia wymagała specjalistycznego leczenia. E. C. uczęszcza do szkoły podstawowej. Korzysta z dodatkowych lekcji języka angielskiego oraz chodzi na basen. Do kosztów utrzymania małoletnich zaliczyć należy również koszty związane z nauką w szkole oraz koszty wyżywienia. Niezależnie od powyższego matka małoletnich ponosi wysokie koszty utrzymania domu, w którym zamieszkuje z dziećmi. Sytuacja majątkowa pozwanego jest bardzo dobra, mieszka z partnerką i nie uczestniczy w wychowaniu córek.

W odpowiedzi na pozew pozwany M. C. (2) wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego. W uzasadnieniu podał, że od dnia zasądzenia alimentów jego sytuacja majątkowa uległa pogorszeniu. Zarzucił, że nieprawdziwe są twierdzenia powódki, iż nie bierze udziału w wychowaniu córek. Spędził z nimi wakacje nad morzem, spotykają się w weekendy. Oprócz alimentów przekazuje im dodatkowe środki pieniężne oraz kupuje prezenty. Opłaca w całości abonament telefoniczny i internet dla córki W., dokłada się do wycieczek, w których uczestniczą dzieci. Zarzucił, że przedstawione przez powódkę wydatki na dzieci są zawyżone, część z nich jest ponadto nieudokumentowana. Podał, że pozostaje w nowym związku, z którego urodził mu się syn. Dziecko ma obecnie 15 miesięcy. Pozwany mieszka w domu rodzinnym partnerki i dokłada się do kosztów utrzymania. Spłaca ponadto kredyty. Partnerka pozwanego nie pracuje i wraz z dzieckiem pozostaje na jego utrzymaniu. Pozwany prowadzi działalność gospodarczą w postaci nauki jazdy. Jego dochody są niższe niż w momencie ustalania alimentów na rzecz córek.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnie W. C. ur. (...) w K. oraz E. C. ur. (...) w K. pochodzą ze związku małżeńskiego M. C. (1) i M. C. (2). Wyrokiem z dnia 10 maja 2012 r. ( sygn. akt I C 227/12 ) Sąd Okręgowy w Krośnie Wydział I Cywilny rozwiązał przez rozwód małżeństwo stron, pozostawiając obojgu rodzicom wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz utrzymał w mocy obowiązek alimentacyjny pozwanego M. C. (2) wobec małoletnich W. C. i E. C. ustalony wyrokiem Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 29 grudnia 2011 r. , sygn. akt III RC 428/11.

W wyroku tym zasądzone zostały od pozwanego M. C. (2) alimenty na rzecz małoletniej W. C. w wysokości po 500 zł miesięcznie i na rzecz małoletniej E. C. w wysokości po 450 zł miesięcznie.

W chwili wydawania wyroku zasądzającego alimenty małoletnia W. uczęszczała do IV klasy szkoły podstawowej zaś E. do przedszkola. Mieszkały z matką w mieszkaniu w K.. Koszty utrzymania mieszkania wynosiły ponad 600 zł miesięcznie. Koszt utrzymania małoletnich wynosił łącznie około 1.800 zł. W. uczęszczała na lekcje języka angielskiego, których koszt wynosił 30 zł tygodniowo, ponosiła opłaty za klasę sportową w wysokości 50 zł miesięcznie.

M. C. (1) pracowała w firmie (...) na stanowisku sprzedawca – fakturzysta i pobierała wynagrodzenie w wysokości 1.286 zł netto miesięcznie. Osiągała ponadto dodatkowe dochody z tytułu sprzedaży kosmetyków kolagenowych firmy (...) w wysokości 300 zł - 400 zł miesięcznie.

Pozwany M. C. (2) był współwłaścicielem spółki z o.o. (...) ( agencja reklamowa ) oraz spółki (...) ( szkoła nauki jazdy). Mieszkał w wynajętym mieszkaniu i płacił co miesiąc czynsz oraz odstępne za mieszkanie w łącznej kwocie 800 zł miesięcznie. Spłacał kredyt hipoteczny zaciągnięty na spłatę mieszkania w wysokości po 500-550 zł miesięcznie. Spłacał również inne kredyty np. z tytułu karty debetowej czy zaciągnięte przez spółkę (...) na samochody do nauki jazdy.

W chwili obecnej małoletnia W. ma 17 lat i uczęszcza do liceum do klasy o profilu lingwistycznym. Uczestniczy w zagranicznych warsztatach doszkalających języki, m. in. była na wyjeździe w L.. Uczęszcza raz w tygodniu na prywatne lekcje z języka angielskiego, których koszt to 20 zł za lekcję. Wzrosły jej wydatki na kosmetyki, ubrania, kino, wyjścia z rówieśnikami i rozwój nowych zainteresowań. Konieczny był zakup nowego komputera ponieważ stary się zepsuł. Małoletnia zaczęła uczestniczyć w tzw. 18-tkach. Prezent kupuje jej matka, koszty ewentualnego wyjazdu pokrywa ojciec. W niedługim czasie będzie uczestniczyć w tzw. półmetku. Ze względu na problemy z cerą małoletnia wymagała specjalistycznego leczenia dermatologicznego i odpowiednich kosmetyków.

Małoletnia E. C. uczęszcza do szkoły podstawowej. Korzysta z dodatkowych lekcji języka angielskiego oraz chodzi na basen. Koszt jednej lekcji pływania to kwota 25 zł, koszt biletu na basen to 8 zł.

Koszt utrzymania W. to kwot około1500 złotych miesięcznie , natomiast E. 1200 złotych miesięcznie.

M. C. (1) nadal pracuje w firmie (...). Jej dochód w 2015 r. wyniósł 34.429zł 70 gr. Obecnie osiąga dochód w wysokości 2.447,81 zł netto miesięcznie. W dalszym ciągu współpracuje z firmą zajmującą się sprzedażą kosmetyków. Wysokość uzyskanego przez nią rabatu na poczet zakupu produktów z oferty asortymentowej firmy (...). T., J. (...) Spółka Jawna wyniosła: w 2012 r. – 13.204,79 zł, w 2013 r. – 11.326,07 zł, w 2014 r. – 13.081,60 zł, w 2015 r. – 16.427,39 zł oraz w okresie stycznia do listopada 2016 r. – 19.048,79 zł. W dalszym ciągu wraz z córkami mieszka w mieszkaniu w K. przy ulicy (...) . Czynsz za mieszkanie wynosi 570-600 zł miesięcznie, do tego dochodzą opłaty za prąd wynoszące około 160 zł raz na dwa miesiące, oraz za telewizor i internet 98 zł miesięcznie.

M. C. (1) spłaca kredyt hipoteczny zaciągnięty jeszcze w trakcie małżeństwa na zakup mieszkania z pozwanym, rata wynosi 390 zł co miesiąc. Dodatkowo płaci po 143 zł miesięcznie tytułem spłaty kredytu zaciągniętego na zakup mebli. Pobiera świadczenie na córkę E. w ramach programu 500+.

Pozwany M. C. (2) mieszka w K., w wynajętym mieszkaniu. Płaci odstępne 900 zł miesięcznie, dodatkowo czynsz 220 zł.

W dniu (...) urodził mu się syn. Pozwany płaci na jego utrzymanie alimenty w wysokości po 300 zł miesięcznie, ustalone z matką dziecka.

W dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą : firmę (...) oraz szkołę (...).

W szkole nauki jazdy zatrudnia kierownika /na cały etat /, który zajmuje się sprawami związanymi ze szkoleniem oraz instruktorów. Dysponuje kilkoma samochodami, za pomocą których szkoli kursantów. Dwa samochody S. (...) stanowią własność firmy, jeden jest wynajmowany . W razie potrzeby wynajmuje kolejny samochód wraz z instruktorem. Pozwany współpracuje z akademią (...), wykonuje reklamy dla prasy, radia. Jego dochód w 2012 r. wyniósł 30.600 , 35 zł, w 2014 r. 2.134 ,95 zł, a w 2015 r. 10.654 ,39 zł . W 2013 roku pozwany nie wykazał żadnego dochodu.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie:

- akt SR w Krośnie – sygn. III RC 428/11

- wyroku SO w Krośnie w sprawie o rozwód – k. 11- 12

- kserokopii faktur, paragonów- k. 13-28

- naliczenia opłat – k. 19

- rachunków za kurs języka angielskiego – k. 20-28

- zamówienia – k. 29

- faktur – k. 31-34

- odpisu skróconego aktu urodzenia – k. 46

- umowy o kredyt konsumencki kredyt gotówkowy – k. 47-61

- umowy o kredyt konsumencki konsolidacyjny – k. 62-64

- harmonogramu spłat kredytu – k. 65-68

- zestawienie operacji – k. 69

- PIT 2012 – k. 71-82

- informację o wysokości dochodów i zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za rok 2014 i 2015 – k. 84-91 i k. 101-105

- zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodach za 2013 r. – k. 153

- zeznanie o wysokości dochodów w 2015 r. – k. 101-105

- wydruk z księgi rachunkowej wykonany 15 czerwca 2016 r. przez biuro (...) odnośnie dochodów osiąganych przez firmę (...) – k. 111

- zeznania powódki M. C. (1) – k. 168-170 i k. 185

- zeznania pozwanego M. C. (2) – k. 171-172 i k. 185-186

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 135 krio zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od finansowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Przez możliwości zarobkowe i majątkowe należy rozumieć nie tylko dochody rzeczywiście uzyskiwane przez zobowiązanego, ale i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Zgodnie z art. 138 krio zmiany orzeczenia w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego można żądać w razie zmiany stosunków. Przez zmianę stosunków należy rozumieć zmiany w zakresie usprawiedliwionych potrzeb, bądź też możliwości finansowych osób zobowiązanych.

Od daty zasądzenia alimentów upłynął okres ponad czterech lat. W ciągu tego okresu zwiększyły się potrzeby małoletnich powódek.

Dzieci są starsze, co niewątpliwie wiąże się ze wzrostem wydatków związanych z zakupem odzieży i wyżywienia. W. ma prawie 18 lat, uczy się w klasie o profilu językowym i chciałaby pogłębiać znajomość języków obcych m. in. poprzez wyjazdy za granicę na kursy językowe. Wiąże się to z nakładami finansowymi. Jest nastolatką i wymaga większych nakładów finansowych związanych z zakupem odzieży czy kosmetyków. Z racji wieku częściej spotyka się ze znajomymi, uczestniczy w tzw. 18-tkach, niebawem będzie uczestniczyć w półmetku. Małoletnia E. uczęszcza obecnie do szkoły, co wiąże się wydatkami na opłaty, przybory szkolne i wycieczki. Pozwany oprócz tego , że płaci alimenty partycypuje w pokryciu wydatków na wyjazdy , udział w 18 –tkach . Od niedawna opłaca starszej córce korepetycje z matematyki . Spotka się z córkami, od czasu do czasu wyjeżdżają na wycieczki i wspólnie spędzają wakacje.

Mając na uwadze powyższe Sąd zasądził od pozwanego M. C. (2) na rzecz małoletniej W. C. alimenty w kwocie po 650 złotych miesięcznie oraz na rzecz małoletniej E. C. alimenty w kwocie po 550 zł miesięcznie , płatne począwszy od dnia 31 marca 2016 r./ tj. od daty doręczenia pozwu pozwanemu, a to w miejsce alimentów ustalonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Krośnie dnia 29.12.2011 r. sygn. akt III RC 428/11.

Zasądzając alimenty w powyższej wysokości Sąd miał na uwadze fakt, że potrzeby małoletnich powódek wzrosły, co wiąże się z upływu czasu oraz zwiększeniem potrzeb w związku ze wzrastaniem. Powszechnie wiadomo , że im starsze dzieci , tym większe potrzeby.

Zdaniem Sądu sytuacja majątkowa pozwanego pozwala mu na zapłatę alimentów w zasądzonej wysokości. Jak stwierdził sam pozwany, jego sytuacja majątkowa jest stabilna. Fakt, że zatrudnia kilka osób i rozważa zatrudnienie kolejnej świadczy o tym, że kondycja finansowa firmy, której jest właścicielem, jest dobra. O dobrej sytuacji pozwanego świadczy fakt, że wynajmuje mieszkanie. Należy podkreślić, że kwota, jaką pozwany płaci za wynajem mieszkania w K. jest, jak na warunki miejscowe, wysoka.

Z pewnością gdyby sytuacja pozwanego była zła szukałby innego mieszkania, w K. istnieje możliwość wynajęcia mieszkania za niższą kwotę, co pozwoliłoby pozwanemu zaoszczędzić środki finansowe.

Sąd oddalił powództwo ponad kwotę 650 zł na rzecz W. i ponad 550 zł na rzez E. stojąc na stanowisku, że wyższa kwota nie znajduje pokrycia w dochodach, jak i aktualnych możliwościach pozwanego. Pozwanemu urodził się syn i musi się przyczyniać się do jego utrzymania. Fakt ten Sąd uwzględnił zasądzając alimenty na rzecz małoletnich powódek. Podkreślenia wymaga jednak, iż fakt, że pozwany posiada dziecko z kolejnego związku nie zwalnia go z obowiązku alimentacji na rzecz dzieci z małżeństwa. Należy mieć na uwadze, że ustawodawstwo nasze oparte jest na zasadach całkowitej równości wszystkich dzieci, niezależnie od tego, z jakich związków one pochodzą.

Zdaniem Sądu alimenty w zasądzonej są adekwatne zarówno do możliwości pozwanego jak i wzrostu potrzeb małoletnich.

Sąd wziął pod uwagę fakt, że obowiązek alimentacyjny ciąży na obojgu rodzicach. Potrzeby małoletnich w pozostałym zakresie powinna pokryć matka, która ma takie możliwości, gdyż pracuje. Jej dochód od czasu ostatniego rozstrzygnięcia w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego wzrósł i to znacznie, ponadto osiąga dodatkowe dochody z tytułu dystrybucji kosmetyków kolagenowych. Dodatkowo Sąd uwzględnił okoliczność, że M. C. (1) posiada partnera, który współfinansuje niektóre wydatki, np. te związane z wyjazdami.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc, o rygorze natychmiastowej wykonalności orzeczono w oparciu o przepis art. 333 § pkt 1 kpc.