Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VP 6/13

ZARZĄDZENIE

Dnia 21 sierpnia 2013r.

Przewodniczący: SSR del. Urszula Sipińska-Sęk

na podstawie przepisów art. 130&1 k.p.c.

w sprawie z powództwa T. D.

przeciwko pozwanemu Z. E.(...) w T. M..

o zadośćuczynienie, zwrot kosztów opieki, odszkodowanie

zarządza

zwrócić pozew z dnia 2 kwietnia 2013r.

SSR del. Urszula Sipińska-Sęk

UZASADNIENIE

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 23 lipca 2013r. – doręczonym w dniu 29 lipca 2013r. –pełnomocnik powoda został wezwany do uzupełnienia braków formalnych pozwu przez uiszczenie opłaty sądowej od pozwu w kwocie 8.451 zł., w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu.

Biorąc pod uwagę, że pełnomocnik powoda pomimo upływu wyznaczonego terminu nie uiścił opłaty sądowej od pozwu na podstawie art. 130&2 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

SSR del. Urszula Sipińska-Sęk

Zarządzenie:

1.  odpis zarządzenia doręczyć pełnomocnikowi powoda ;