Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 1160/13

POSTANOWIENIE

Dnia 27 listopada 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący:

SSA Joanna Kurpierz

Sędziowie:

SA Elżbieta Karpeta

SO (del.) Beata Bijak-Filipiak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2013 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. P.

przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w(...) i Dyrektora Izby Skarbowej w (...)

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 23 września 2013 r. sygn. akt II C 616/12

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy odrzucił apelację powoda, która jest drugą apelacją powoda złożoną w tej sprawie.

Uzasadniając, Sąd Okręgowy wskazał, że wyrokiem dnia 19 czerwca 2013r. oddalono powództwo J. P.. W dniu 21 czerwca 2013r. powód nadał w urzędzie pocztowym przesyłkę zawierającą wniosek o doręczenie odpisu wyroku z dnia 19 czerwca 2013r. oraz protokołu rozprawy z dnia 12 i 19 czerwca 2013r. Odpis wyroku oraz odpisy protokołów zostały doręczone powodowi w dniu 8 lipca 2013r. W dniu 16 lipca 2013r. powód nadał w urzędzie pocztowym przesyłkę zawierającą apelację od wyroku z dnia 19 czerwca 2013r. Apelacja ta została, jako spóźniona, odrzucona na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 25 lipca 2013r.

Powód w dniu 22 lipca 2013r. nadał w urzędzie pocztowym przesyłkę zawierającą drugą apelację od wyroku z dnia 19 czerwca 2013r.

Odrzucając drugą apelację Sąd Okręgowy powołał się na art. 369 kpc i art. 328 § 1 kpc i uznał, że powód nie zażądał doręczenia uzasadnienia wyroku z 19 czerwca 2013r., a jedynie, domagał się doręczenia odpisu wyroku oraz odpisów protokołów rozpraw. Sąd uznał tym samym, że skoro wyrok w niniejszej sprawie został ogłoszony w dniu 19 czerwca 2013r., to tygodniowy termin do zgłoszenia żądania sporządzenia i doręczenia jego uzasadnienia upłynął dla powoda w dniu 26 czerwca 2013r. Od tego też dnia liczyć należało dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji. W konsekwencji, termin do wniesienia tego środka zaskarżenia upłynął dla powoda w dniu 10 lipca 2013r. Mając to na uwadze Sąd Okręgowy z mocy art. 370 k.p.c., odrzucił apelacje powoda.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł powód zaskarżając je w całości i zarzucając nieuzasadnione odrzucenie jego drugiej apelacji złożonej z ostrożności ,,formalnej. Powód powołał się na swój podeszły wiek oraz fakt, że nic jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. W motywach zażalenia powód przyznał, że nie zażądał uzasadnienia wyroku z uwagi na postawę pozwanego. Skarżący zanegował też zasadność obciążania go w wyroku kosztami procesu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie powoda nie jest zasadne.

Analogicznie jak w przypadku zażalenia na postanowienie Sądu I instancji z dnia 25 lipca 2913r, stwierdzić należy, że wyrokiem z dnia 19 czerwca 2013r., Sąd Okręgowy oddalił powództwo J. P.. Wyrok wydano w terminie publikacyjnym, o czym powód był powiadomiony na rozprawie dnia 12 czerwca 2013r., w toku której odroczono termin ogłoszenia wyroku.

Pismem z dnia 21 czerwca 2013r., złożonym w terminie otwartym dla złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie, powód złożył wniosek o doręczenie wyłącznie wyroku i kopii protokołów. Powód w niniejszym zażaleniu odmiennie niż w zażaleniu na postanowienie z dnia 25 lipca 2013r. przyznaje, że

nie złożył wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i nie wywodzi już aby wniosek ten pomimo, że nie został zwerbalizowany, wynikał w sposób dorozumiany z pisma procesowego powoda z dnia 21 czerwca 2013r.

Druga apelacja powoda została nadana w urzędzie pocztowym dnia 22 lipca 2013r.

i  jest ono podobnie jak pierwsza apelacja, spóźniona. Zgodnie, bowiem z art. 369 § 1 i 2 kpc, apelację wnosi się do sądu, który wydal zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem, a jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. Powołany przepis wyznacza zatem zarówno początek, jak i koniec biegu terminu do wniesienia tego środka zaskarżenia, zaś prawo procesowe nie przewiduje żadnych jego modyfikacji. Nie może on bowiem zostać skrócony ani wydłużony na podstawie decyzji organu procesowego lub w drodze czynności strony. Czynności procesowe dokonane po ich upływie są bezskuteczne (art. 167 k.p.c.) i ich upływ sąd uwzględnia z urzędu.

W przedmiotowej sprawie termin tygodniowy dla złożenia wniosku i uzasadnienie wyroku upłynął z dniem 26 czerwca 2013r., natomiast termin do złożenia apelacji upłynął z dniem 10 lipca 2013r., zatem apelacja złożona dnia 22 lipca 2013r., jest apelacją spóźnioną i jako taka podlega odrzuceniu. Zgodnie bowiem z art. 370 kpc, sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu. Zatem zaskarżone orzeczenie jest prawidłowe, a zażalenie nie mogło odnieść

skutku.

Z tych przyczyn Sąd Apelacyjny z mocy art. 385 kpc w zw. z art.397 par. 2 kpc oddalił zażalenie powoda.