Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIIK 894/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w VII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Andrzej Krzyżowski

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Stelmaszczuk

w obecności Prokuratora –––

po rozpoznaniu dnia 22.2., 20.3., 24.4., 5.6.2017 r., r. sprawy

na skutek aktu oskarżenia oskarżyciela posiłkowego A. S. przeciwko R. K. (K.) ur. (...) w G., syna W. i H., PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 3 lipca 2015 r. w D. na terenie (...) Międzynarodowego Zlotu (...) (...) (...) poprzez niebezpieczną jazdę pojazdem (...) ((...) naraził A. S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przy czym w wyniku zdarzenia A. S. doznał obrażeń ciała w postaci wieloodłamowego otwartego złamania obu kości przedramienia lewego oraz rozległych powierzchownych otarć naskórka,

tj. o czyn z art. 157 §1 k.k. w zb. z art. 160 §1 k.k.

I.  oskarżonego R. K. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu;

II.  na podstawie art. 640 k.p.k. w zw. z art. 632 pkt 1 k.p.k. kosztami procesu w postaci uiszczonych zryczałtowanych wydatków postępowania obciąża oskarżyciela posiłkowego.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

5.6.2017 r.