Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 692/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Wioletta Zawora

Protokolant: (...)

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla miasta R. W. M.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 rudnia 2016 r., 19 stycznia 2017 r., 18 maja 2017 r., 22 czerwca 2017 r.

sprawy przeciwko

K. K.

s. Z. i H., z d. K.

ur. (...) w L.

oskarżonemu o to, że:

w dniu 21 sierpnia 2016 r. około godz. 11.40 w R. na ul. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,38 mg/l, 0,37 mg/l, 0,78‰, 0,77‰ alkoholu w wydychanym powietrzu) kierował pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym tj. motocyklem marki S. o nr rej. (...)

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

I.  u z n a j e oskarżonego K. K. za winnego tego, że w dniu 21 sierpnia 2016 r. około godz. 11.40 w R. na ul. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości (I wynik badania 0,38 mg/l, II wynik badania 0,37 mg/l, alkoholu we krwi oraz III wynik badania 0,78‰, IV wynik badania 0,77‰ alkoholu w wydychanym powietrzu) kierował pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym tj. motocyklem marki S. o nr rej. (...), a stanowiącego występek z art. 178a § 1 kk i za czyn ten na podstawie art. 178 a § 1 kk

II.  w y m i e r z a oskarżonemu karę grzywny w wymiarze 200 (dwieście) stawek dziennych przyjmując, iż wysokość jednej stawki dziennej równa się kwocie 20 zł (dwadzieścia);

III.  na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzech) lat;

IV.  na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5 000 zł (pięć tysięcy) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

V.  na podstawie art. 63 § 4 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 21 sierpnia 2016 r.;

VI.  na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 831,45 zł (osiemset trzydzieści jeden złotych czterdzieści pięć groszy).

SSR Wioletta Zawora