Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II W 83/15

(...) 147/14 KP (...)

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wągrowiec, dnia 22 kwietnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Wągrowcu II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Dariusz Śruba

Protokolant: sekr. sąd. Joanna Kowalczyk

przy udziale: ---

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 26.03 i 22.04.2015 r.

sprawy

A. K.

s. M. i L. z d. G.,

ur. (...) w W.,

PESEL: (...)

obwinionego o to, że

w dniu 16 października 2014 r. o godzinie 14:00 w miejscowości R. gmina (...) nie zachował należytych środków ostrożności przy trzymaniu psa,

tj. o czyn z art. 77 kw

1.  uznaje obwinionego A. K. za winnego czynu popełnionego w sposób opisany powyżej, precyzując, że czyn miał miejsce 14 października 2014 r. a obwiniony nie zachował zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu swojego psa, tj. wykroczenia z art. 77 K.w. i za to na podstawie cytowanego przepisu w zw. z art. 24 § 1 i 3 K.w. wymierza mu karę grzywny w wysokości 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych);

2.  na podstawie art. 118 § 1 K.p.s.w. zasądza od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 130,00 zł (sto trzydzieści złotych), w tym:

-

w zakresie wydatków, na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 roku w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawie o wykroczenie 100,00 zł (stu złotych,

-

w zakresie zaś opłaty, na podstawie art. 3 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych 30,00 zł (trzydziestu złotych).

SSR Dariusz Śruba