Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 410/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia S.O. Marzena Lesiuk (sprawozdawca)

Sędziowie: S.O. Maria Antecka

S.O. Piotr Cięciwa

protokolant: sekr. sąd. Grzegorz Janakowski

przy udziale prokuratora Aleksandra Dębskiego

po rozpoznaniu dnia 27 września 2016 roku w Ł.

sprawy S. K. , syna J. i A. z domu B., urodzonego w dniu (...) w Ł.

i G. B. , pseudonim (...), syna Z. i H. z domu M., urodzonego w dniu (...) w Ł.,

oskarżonych z art. 282 k.k. i innych

na skutek apelacji wniesionych przez obrońców

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 14 października 2015 roku sygn. akt IV K 515/11

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k., art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k. i 632 pkt 2 k.p.k.:

1.  uchyla zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonego G. B. i na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. postępowanie karne w tej części umarza a jego kosztami za obie instancje obciąża Skarb Państwa;

2.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałej części w stosunku do oskarżonego S. K.;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. P. (1) kwotę 619,92 złotych (sześćset dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu S. K. z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;

4.  zwalnia oskarżonego S. K. od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

M. L. M. P. (2) C.