Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1004/16

POSTANOWIENIE

Dnia 14 lutego 2017 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Andrzej Dyrda

Sędziowie: SO Magdalena Balion-Hajduk

SO Barbara Braziewicz (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2017 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej

z wniosku wierzyciela (...) w W.

przeciwko dłużnikowi M. C.

o egzekucję świadczenia pieniężnego

w przedmiocie skargi dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach A. S. w sprawie o sygn. akt Km 308/13, a to zajęcie rachunku bankowego

na skutek zażalenia dłużnika

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 3 postanowienia Sądu Rejonowego

w T.

z dnia 15 lipca 2015 r., sygn. akt I Co 269/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Barbara Braziewicz SSO Andrzej Dyrda SSO Magdalena Balion-Hajduk

Sygn. akt III Cz 1004/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym rozstrzygnięciem zawartym w punkcie 3 postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 15 lipca 2015 r. odrzucono skargę dłużnika M. C. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach A. S. w sprawie o sygn. akt Km 308/13, a to zajęcie rachunku bankowego. W uzasadnieniu podano, że skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi, co uniemożliwiło nadanie jej biegu. Równocześnie nie znaleziono podstaw dla zastosowania art. 759 § 2 k.p.c. Orzeczenie oparto o art. 767 § 1 pkt 4 k.p.c. i art. 767 3 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie wywiódł dłużnik zarzucając, że jest ono arbitralne. Zaskarżył je w całości i domagał się jego uchylenia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło odnieść skutku.

Zgodnie z art. 767 § 3 k.p.c. skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Zgodnie zaś zart. 128 § 1 k.p.c. do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy (…) dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom (…). Z cytowanych przepisów wynika, że dla nadania biegu pismu procesowemu konieczne jest dołączenie do niego właściwej liczby odpisów.

Odnosząc powyższe do okoliczności niniejszej sprawy, należy zauważyć, że zarządzeniem doręczonym skarżącemu 10 marca 2014 r. (k. 6) wezwano dłużnika do uzupełnienia w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania szeregu braków formalnych wniesionej przez niego skargi na czynności Komornika, w szczególności do przedłożenia odpisów skargi dla każdej ze stron (k. 5), pod rygorem odrzucenia skargi. W odpowiedzi na wezwanie dłużnik przedłożył pismo, w którym uzupełnił jedynie niektóre z braków formalnych wniesionej skargi, nie przedłożył jednak do akt odpisów skargi, która to okoliczność znajduje potwierdzenie w prezentacie umieszczonej na tym piśmie stanowiącej wiarygodne potwierdzenie dołączenia załączników do pisma (vide postanowienie Sądu Najwyższego z 17 marca 2011 r., IV CZ 131/10, Legalis 427644). Skarżący do pisma dołączył jedynie oświadczenie o stanie majątkowym dłużnika. Tym samym dłużnik nie wywiązał się z zobowiązania Sądu, a braki formalne skargi nie zostały przez niego uzupełnione, co w świetle art. 767 3 k.p.c. stanowi podstawę dla jej odrzucenia.

Z tych względów oddalono zażalenie na skutek nie stwierdzenia wad zaskarżonego postanowienia w nim wskazanych i podlegających uwzględnieniu z urzędu.

Reasumując, z uwagi na powyższe, w oparciu o art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., oddalono zażalenie.

SSO Barbara Braziewicz SSO Andrzej Dyrda SSO Magdalena Balion-Hajduk