Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ka 201/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

29 września 2017 r.

Sąd Okręgowy w Koninie Wydział II Karny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Waldemar Cytrowski

Protokolant: st. sekr. sąd. Irena Bąk

przy udziale Jacka Górskiego Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Słupcy

po rozpoznaniu 29.09.2017 r.

sprawy J. S. (1)

oskarżonego o przestępstwo z art. 178a§4 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Słupcy z 21.04.2017r. sygn. akt II K 443/16

1.  Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

- przyjmuje, iż oskarżony wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupcy z 14.08.2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 365/15 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, tj. popełnił przestępstwo z art. 178a§4 kk,

- za podstawę wymiaru kary przyjmuje art. 178a§4 kk w zw. z art. 37a kk,

- za podstawę wymiaru orzeczonego w punkcie 2 wyroku środka karnego przyjmuje art. 42§3 kk i orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio,

- orzeczone w punkcie 3 wyroku świadczenie pieniężne zwiększa do kwoty 10 000 (dziesięciu tysięcy) zł.

2.  Utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy w pozostałej części.

3.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz radcy prawnego J. S. (2) kwotę 516,40 złotych z tytułu nieopłaconej obrony udzielonej z urzędu w postepowaniu odwoławczym.

4.  Zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Waldemar Cytrowski

II Ka 201/17

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Słupcy wyrokiem z 21.04.2017 r. uznał oskarżonego J. S. (1) za winnego popełnienia przestępstwa z art. 178a§1 kk i za to na podst. art. 178a§1 kk skazał go na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności poprzez wykonywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Na podst. art. 42§2 kk orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonych w kategorii (...) prawa jazdy i motorowerów na okres 3 lat. Na podst. art. 43a§2 kk orzekł od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 zł.

Wyrok zaskarżył prokurator, który zarzucił obrazę przepisów prawa materialnego, tj. art. 178a§4 kk poprzez błędne przyjęcie, iż skazanie oskarżonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupcy z 14.08.2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 365/15 za przestępstwo z art. 178a§1 kk uległo zatarciu.

W oparciu o ten zarzut wniósł o skorygowanie wyroku poprzez przypisanie oskarżonemu popełnienia przestępstwa z art. 178a§4 kk.

Apelacja jest zasadna.

Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wprost wskazał dlaczego skazanie oskarżonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupcy z 14.08.2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 365/15 nie uległo zatarciu. To z kolei determinuje, iż oskarżony popełniając przestępstwo był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, czyli popełnił przestępstwo z art. 178a§4 kk. W konsekwencji Sąd zobligowany był za podstawę wymiaru orzeczonego w punkcie drugim zaskarżonego wyroku środka karnego przyjąć art. 42§3 kk i na jego podstawie orzec dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Z treści bowiem tego przepisu wprost wynika, iż Sąd orzeka ww. zakaz dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a§4 kk. Wobec oskarżonego nie zachodzi bowiem wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Oskarżony był w stanie znacznej nietrzeźwości i nie miał żadnego, nawet błahego powodu, ażeby kierować motorowerem. Nie pamiętał nawet w jakich okolicznościach wsiadł na ten pojazd. Sąd nadto stosownie do treści art. 43a§2 kk zobligowany był też do zwiększenia orzeczonego w punkcie 3 zaskarżonego wyroku świadczenia pieniężnego do kwoty 10.000 zł.

Wobec natomiast nie zmieniania orzeczonej kary Sąd za podstawę jej wymiaru przyjął art. 178a§4 kk w zw. z art. 37a kk.

Podstawę orzeczenia o kosztach sądowych za postępowanie odwoławcze stanowił art. 624§1 kpk – przemawiają za tym względy słuszności.

SSO Waldemar Cytrowski