Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 1178/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 września 2017 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Kukla

Protokolant:

Sek. sądowy Anna Guzik

po rozpoznaniu w dniu 13 września 2017 r.

sprawy z powództwa L. Z.

przeciwko (...) SA z siedzibą w T.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I.  pozbawia wykonalności w części tytuł wykonawczy – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Rejonowy w Lublinie w dniu 18 lutego 2004 (XIII Nc 1471/04) zaopatrzony w klauzule wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 03 lutego 2012, któremu następnie Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie postanowieniem z dnia 20 lipca 2015 (VIII Co 4082/15) nadał klauzulę wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela – co do odsetek ustawowych od kwoty głównej za okres od 02 lipca 2004 do 22 czerwca 2012;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  znosi wzajemnie miedzy stronami koszty postepowania.

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 13 września 2017

Powód L. Z. wniósł o pozbawienie w całości wykonalności wyroku Sądu Rejonowego w Lublinie z 18 lutego 2004 (sygn. akt XIII Nc 1471/04) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z 3 lutego 2012. W uzasadnieniu powód podniósł przedawnienie dochodzonego roszczenia.

Pozwany w odpowiedzi na pozew (k.39) wniósł o oddalenia powództwa i zasądzenie na swoją rzecz od powoda kosztów postępowania. W uzasadnieniu pozwany zarzucił, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat 10, chociażby termin przedawnienia roszczeń był krótszy ( art. 125 § 1 kc), a bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania sprawy lub egzekwowania roszczeń przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (art. 123 § 1 pkt 1 kc). Zdaniem pozwanego pierwsze przerwanie biegu przedawnienia nastąpiło w dniu 03 lutego 2012, kiedy to nakaz zapłaty z 18 lutego 2004 został zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Drugie zaś przerwanie przedawnienia miało miejsce z chwilą nadania klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela postanowieniem z dnia 20 lipca 2015 w sprawie VIII Co 4082/15.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny i zważył, co następuje:

W dniu 18 lutego 2004 Sąd Rejonowy w Lublinie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym pod sygnaturą XIII Nc 1471/04, którym zasądził od pozwanego L. Z. na rzecz powoda (...)
sp. z o.o. Biuro (...) bez biletowych w G. kwotę główną, odsetki oraz koszty postępowania. Nakaz zapłaty stał się prawomocny w dniu 02 lipca 2004, kiedy to uprawomocniło się postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu pozwanego Następnie w dniu 12 stycznia 2012 do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie wpłynął wniosek powoda - wierzyciela o nadanie nakazowi z 18.02.2004 klauzuli wykonalności. Postanowieniem z 3.02.2012 SR Lublin – Zachód w Lublinie nadał klauzulę wykonalności na rzecz pierwotnego wierzyciela. Postanowienie z 03.02.2012 stało się prawomocne w dniu 28 lutego 2012 (dowody: akta SR w Lublinie XIII Nc 1471/04 – nakaz z 18 lutego 2004 k.7, dowód doręczenia pozwanemu postanowienia z 28.05.2004 o odrzuceniu sprzeciwu k. 25, wniosek o klauzulę wykonalności k. 27, postanowienie z 03.02.2012 k. 31, dowód doręczenia pełnomocnikowi wierzyciela postanowienia z 03.02.2012 k. 33).

W dniu 22 czerwca 2015 do Sadu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie nadany został wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 18 lutego 2004 ( XIII Nc 1471/04) na rzecz nowego wierzyciela w związku z przejściem uprawnienia. SR Lublin – Zachód w Lublinie postanowieniem z dnia 20 lipca 2015 nadał wyżej opisanemu nakazowi zapłaty klauzulę wykonalności na rzecz (...) SA w T. w związku z przejściem uprawnienia ( dowody: akta SR Lublin – Zachód w Lublinie VIII Co 4082/15 – koperta k. 36, postanowienie k. 39).

Wyżej opisany stan faktyczny sąd ustalił na podstawie opisanych dowodów, którym jako dokumentom urzędowym w postaci akt sądowych dał wiarę w całości jako spójnym, logicznym wzajemnie niesprzecznym, a ponadto niekwestionowanym przez strony.

Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytuły wykonawczego wykonalności w całości lub w części jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane (art. 840 § 1 pkt 2 kpc).

Zgodnie z przepisem art. 125 § 1 kc roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu (…) przedawnia się z upływem lat 10, chociażby przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy; jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Świadczeniem okresowym podlegającym trzyletniemu przedawnieniu są np. odsetki za opóźnienie należne w przyszłości, czyli wymagalne po uprawomocnieniu się orzeczenia sadowego stwierdzającego obowiązek ich zapłaty (wyrok SN z 12.05.2016, IV CSK 528/15).

Natomiast zgodnie z przepisem art. 123 § 1 pkt 1 kc bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju (…).

Na gruncie niniejszej sprawy przedawnieniu trzyletniemu uległy ustawowe odsetki zasądzone od pozwanego na rzecz poprzednika prawnego wierzyciela ( i obecnego wierzyciela) liczone od prawomocności nakazu zapłaty (od dnia 02 lipca 2004 ) do dnia 22 czerwca 2012 ( trzy lata wstecz od złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz nowego wierzyciela w związku z przejściem uprawnienia).

Należy zauważyć, że termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg z dniem wymagalności, czyli w tym przypadku z pierwszym dniem prawomocności nakazu z 18 lutego 2004, czyli w dniu 02 lipca 2004. Od tej daty biegnie dziesięcioletni termin przedawnienia należności głównej i trzyletni termin przedawnienia świadczeń okresowych, czyli odsetek. Następną czynnością podjętą przez pierwotnego wierzyciela było złożenie w dniu 12 stycznia 2012 (a więc przed upływem terminu dziesięciu lat niezbędnych do przedawnienia należności głównej, ale po upływie trzech lat powodującym przedawnienie świadczeń okresowych, czyli odsetek) wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz pierwotnego wierzyciela. Zatem wszystkie odsetki ustawowe należne pierwotnemu wierzycielowi od daty prawomocności nakazu do daty złożenia wniosku o klauzulę uległy przedawnieniu; przedawnieniu nie uległa należność główna. Sąd klauzulę wykonalności nadał postanowieniem z dnia 3 lutego 2012, które prawomocne stało się w dniu 28 lutego 2012. I znowu od tej daty rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia. Kolejną czynnością podjętą przez następcę prawnego pierwotnego wierzyciela było złożenie w urzędzie pocztowym (...) w dniu 22 czerwca 2015 wniosku o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi z dnia 18 lutego 2014 na rzecz nowego wierzyciela.

Pomiędzy datą prawomocności postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności z dnia 3 lutego 2012 ( 28.02.2012), a datą złożenia wniosku o kolejną klauzulę wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela (22.06.2015) ponownie upłynął okres ponad trzech lat i uległy przedawnieniu odsetki ustawowe od należności głównej za kolejny okres, czyli łącznie za okres od prawomocności nakazu zapłaty (od 02.07.2004) do daty trzy lata wcześniejszej niż nadanie na poczcie wniosku o drugą klauzulę wykonalności (do 22.06.2012).

Mając powyższe na względzie sąd orzekł na podstawie wyżej wskazanych przepisów jak w punkcie I wyroku pozbawiając wykonalności tytuł wykonawczy w części co do odsetek ustawowych za okres od 02 lipca 2004 do 22 czerwca 2012.

Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie na podstawie wyżej wskazanych przepisów jak w punkcie II wyroku.

O kosztach jak w punkcie III wyroku sąd orzekł mając na względzie art. 100 zd. 1 kpc.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)