Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 316/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

zaoczny wobec pozwanego B. S.

Dnia 4 września 2017r.

Sąd Rejonowy w Krośnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Monika Kozub

Protokolant: sekr. sądowy Monika Mojak

po rozpoznaniu w dniu 4 września 2017r. w Krośnie

na rozprawie

sprawy z powództwa Z. S.

przeciwko G. S. i B. S.

o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego i obniżenie alimentów

I.  u s t a l a, iż obowiązek alimentacyjny powoda Z. S. wobec pozwanego B. S. wynikający z wyroku Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia
8 września 2008r. sygn. akt I C 828/07 wygasł z dniem
19 grudnia 2016r.,

II.  o d d a l a powództwo w pozostałym zakresie ,

III.  u s t a l a, iż koszty postępowania ponosi powód Z. S. w dotychczasowym zakresie.

Sygn. akt III RC 316/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 4 września 2017 r.

zaocznego wobec pozwanego B. S.

Powód Z. S. wniósł o stwierdzenie, że orzeczony wyrokiem Sądu Okręgowego w Krośnie Wydziału I Cywilnego z dnia 8 września 2008 r., sygn. I C 828/17 obowiązek alimentacyjny powoda wobec pozwanych G. S. i B. S. wygasł z dniem 19 grudnia 2016 r. Wniósł również o zwolnienie go od kosztów sądowych. W uzasadnieniu podał, że na mocy powołanego wyroku zobowiązany był do łożenia na rzecz każdego z pozwanych kwot po 250 zł tytułem alimentów. Obowiązek alimentacyjny spełniał do grudnia 2016 r. Obecnie synowie są pełnoletni, według jego wiedzy nie uczą się, są w stanie samodzielnie się utrzymać. Powód ze względu na schorzenia ma trudności ze znalezieniem pracy. Jedyny jego dochód stanowi renta w wysokości 1.076,43 zł. Na leki wydaje około 250 – 300 zł miesięcznie, nie jest w stanie uiszczać alimentów na dorosłe dzieci.

Na rozprawie w dniu 4 września 2017 r. powód zmodyfikował pozew w ten sposób, że wniósł o obniżenie obowiązku alimentacyjnego w stosunku do syna G. do kwoty po 150 zł miesięcznie na wypadek, gdyby Sąd uznał, iż roszczenie o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego jest bezzasadne.

Postanowieniem z dnia 2 marca 2017 r. Sąd oddalił wniosek powoda o zwolnienie go od kosztów sądowych.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 8 września 2008 r., sygn. akt I C 828/07 Sąd Okręgowy w Krośnie Wydział I Cywilny zasądził od powoda Z. S. na rzecz małoletnich wówczas synów B. S. i G. S. raty alimentacyjne w kwocie po 250 zł na rzecz każdego z nich z osobna, płatne do rąk matki dzieci. Z. S. płacił zasądzone alimenty do grudnia 2016 r. W związku z tym, że po tym czasie przestał je płacić G. S. złożył do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wyegzekwowania należnych mu alimentów. Postanowieniem z dnia 8.12.2016 r. komornik umorzył to postępowanie na wniosek wierzyciela, kosztami postępowania obciążając dłużnika Z. S..

Powód Z. S. od 1998 r. przebywa na rencie, której wysokość w maju 2017 r. wyniosła 1.083,95 zł. Decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w S. z dnia 2.04.1984 r. stwierdzono u niego chorobę zawodową w postaci martwicy aseptycznej kości półksiężycowatej nadgarstka prawego. Ponosi koszty leczenia. Mieszka w M. z dwojgiem starszych ludzi oraz konkubiną. Nie płaci za wynajem mieszkania. Oprócz synów nie ma nikogo na utrzymaniu.

Pozwany B. S. odbywa karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Ł.. Obecnie ma 23 lata, ukończył szkołę zawodową zdobywając zawód kucharza. Powód wpłaca mu co miesiąc na paczkę 100-150 zł.

Pozwany G. S. ma 21 lat. Dwa lata temu ukończył szkołę zawodową w Zespole Szkół nr (...) im. S. S. uzyskując kwalifikacje w zawodzie kucharz. Za radą nauczycieli postanowił odbyć naukę w liceum i zdać maturę. W związku z tym zapisał się do Zespołu Szkół (...) w K., gdzie obecnie uczęszcza do klasy III maturalnej LO dla dorosłych. Zajęcia odbywają się w środy i czwartki w godzinach od 15.00 do 19.00. Przewidywany termin ukończenia szkoły przypada na kwiecień 2018 r. Pozwany G. S. pozostaje pod stałą kontrolą lekarską lekarzy z P. ze względu na stwierdzony u niego rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi. W dniu 2.04.2016 r. w (...) Centrum Medycznym na Oddziale (...) Plastycznej w P. przeszedł zabieg operacyjny polegający na przeszczepie kości do szczeliny wyrostka zębodołowego i zamknięciu przetoki przedsionkowo – nosowej. W dniu 30.06.2017 r. wykonano u niego korekcję porozszczepowego zniekształcenia wargi i nosa. Leczenie jest refundowane jednak za dojazd do szpitala musi zapłacić 180 zł w obie strony. Za otrzymane od siostry pieniądze kupuje też dodatkowe jedzenie. Na konsultacje jeździ co pół roku. Pozwany nie pracuje. Szukał pracy dorywczej, jednak ze względu na konieczność opieki nad dwoma psami, których jest właścicielem, nie mógł podjąć zaproponowanego mu zatrudnienia. Mieszka z siostrą, która pracuje na stoisku w sklepie (...). Mieszkanie, które zajmują, jest zadłużone. Matka pracuje w Anglii i wspomaga ich finansowo.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie:

- zaświadczeń lekarskich z dn. 19.08.2016r., 03.10.2016r., 08.12.2016r. – k. 5-7,

- zaświadczenia ZUS z dn. 01.12.2016r. – k. 8,

- decyzji stwierdzającej chorobę zawodową – k. 9 - 10,

- odpisów skróconych aktów urodzenia - 11,

- odpisu wyroku SO w Krośnie z dn. 08.09.2008r. – k. 12,

- akt sprawy SO w Krośnie sygn. akt I C 828/07, a w szczególności wyroku SO z dn. 08.09.2008r.,

- postanowienia komornika sądowego z dn. 08.12.2016r. – k. 13-14,

- postanowienia o umorzeniu postępowania – k. 14,

- zaświadczenia z ZUS z dn. 05.06.2017r. – k. 32,

- zaświadczenia (...) z dn. 07.06.2016r. – k. 33,

- orzeczenia o chorobie zawodowej – k. 34,

- zaświadczenia z (...) K. z dn. 04.09.2017r.
z harmonogramem zajęć oraz harmonogramem egzaminów ustnych
i pisemnych w roku szkolnym 2016 i 2017 – k. 42-46,

- zapisów w dzienniku szkolnym za pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018r. – k. 48-52,

- wyniku badania radiologicznego z dnia 28.07.2017r. – k. 41

- zeznania powoda Z. S. – k. 58-59

- zeznania pozwanego G. S. – k. 59-60

Sąd ustalił stan faktyczny na podstawie powołanych dowodów, którym dał wiarę w całości. Zeznania stron uzupełniają się wzajemnie oraz z pozostałymi dowodami w sprawie.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 133 §1 kro rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jak wynika z §3 –go powołanego artykułu rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

W myśl art. 138 krio w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego.

Przez zmianę stosunków należy rozumień zmianę okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może polegać zarówno na zmniejszeniu możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego, jak i na zwiększeniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. W razie zmiany stosunków można żądać również orzeczenia stwierdzającego, iż obowiązek alimentacyjny wygasł ( uzasadnienie postanowienia SN z dnia 4 grudnia 2009 r., sygn. akt I CNP 91/09, OSNC-ZD 2010/3/85 ).

Poza sporem pozostaje, iż obaj synowie powoda są obecnie pełnoletni. Powód wykazał również, że jego stan zdrowia utrudnia mu w znacznej mierze podjęcie zatrudnienia, zaś uzyskiwane świadczenie rentowe nie jest wysokie.

W przekonaniu Sądu, w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy, nie budzi wątpliwości fakt, iż wobec pozwanego B. S. obowiązek alimentacyjny powoda wygasł. Pozwany B. S. jest osobą pełnoletnią, brak dowodów na to, że stan zdrowia uniemożliwia mu podjęcie pracy zarobkowej.

Mając na uwadze powyższe Sąd w punkcie I wyroku ustalił, że obowiązek alimentacyjny powoda Z. S. wobec pozwanego B. S. wynikający z wyroku Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 8 września 2008 r., sygn. akt I C 828/07 wygasł z dniem 19 grudnia 2016r.

Jako datę wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego Sąd przyjął datę wskazaną przez powoda, bowiem w tej dacie istniały już przesłanki uzasadniające uwzględnienie powództwa. Wyrok w stosunku do pozwanego B. S. jest zaoczny bowiem pozwany prawidłowo zawiadomiony nie stawił się na rozprawę, nie zażądał jej przeprowadzenia w swej nieobecności oraz nie złożył wyjaśnień.

Odnosząc się z kolei do powództwa wobec pozwanego G. S. należy uznać, iż brak podstaw do jego uwzględnienia. Pozwany nadal uczy się. Wprawdzie nauka odbywa się dwa razy w tygodniu, jednak pozwany nie ma stałego zatrudnienia, które pozwalałoby mu na samodzielne utrzymanie się. Szukał pracy dorywczej, jednak ze względu na konieczność opieki nad dwoma psami, których jest właścicielem, nie mógł podjąć zaproponowanego mu zatrudnienia. G. S. ma ponadto problemy zdrowotne, które wymagają stałej konsultacji lekarskiej. Ponosi wydatki na dojazdy do P., gdzie odbywa wizyty lekarskie. Niezależnie od powyższego ponosi koszty utrzymania, na które składają się chociażby koszty wyżywienia, ubioru czy opłaty za mieszkanie. (...) wspiera go matka i siostra.

Mając na uwadze powyższe, żądanie uchylenia obowiązku alimentacyjnego powoda względem G. S. jest bezzasadne.

Nie zasługuje również na uwzględnienie żądanie ewentualnego obniżenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz pozwanego do kwoty po 150 zł miesięcznie. Od daty zasądzenia alimentów sytuacja zdrowotna i finansowa powoda nie zmieniła się znacząco. Z kolei G. S. w dacie zasądzenia alimentów miał 12 lat, otrzymywał alimenty od ojca i pozostawał pod pieczą matki. Obecnie pozwany ma 21 lat, w jego obecnej sytuacji życiowej w znacznej mierze zdany jest na własne siły w zakresie utrzymania się. Jego koszty utrzymania przy tym wzrosły, oprócz podstawowych wydatków na wyżywienie, ubranie czy środki higieny ponosi normalne wydatki na naukę ( ubezpieczenie, składki, zeszyty, przybory szkolne ), koszty dojazdu na leczenie oraz koszty utrzymania mieszkania.

Zdaniem Sądu świadczenie przez powoda alimentów w dotychczasowej wysokości na rzecz pozwanego G. S. nie będzie dla niego nadmiernym uszczerbkiem zwłaszcza, że nie będzie już zobowiązany do świadczenia alimentów na rzecz starszego z synów.

Mając na uwadze powyższe Sąd oddalił powództwo w punkcie II wyroku co do żądania stwierdzenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego powoda wobec pozwanego G. S. jak również co do żądania obniżenia alimentów na rzecz tego pozwanego do kwoty po 150 zł miesięcznie.

O kosztach postępowania w punkcie III wyroku Sąd orzekł w oparciu o przepis art. 108 §1 kpc.