Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 398/16

PR1 Ds 234/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lutego 2017 roku

Sąd Rejonowy w Oleśnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Wojciech Dorożyński

Protokolant: sekr.sądowy Katarzyna Kot

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2017 roku sprawy:

K. M. (M.) s. D. i Ż. z domu K. ur. (...) w m. K.,

oskarżonego o to, że:

<<<w dniu 20 stycznia 2016 roku, w miejscowości P., woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Ł. K. w ten sposób, że wprowadził go w błąd, co do zamiaru wywiązania się z obowiązku uregulowania należności w kwocie 820 zł za (...) za transakcję internetową, dokonaną za pośrednictwem portalu internetowego (...)używając przy tym jako autentycznego, podrobionego dokumentu transakcji internetowej - potwierdzenie przelewu pieniędzy w kwocie 820 zł z rachunku firmy (...) S.A. na rachunek J. K. - opatrzonego logo Banku (...), podczas gdy faktycznie należnej kwoty nie zapłacił, działając tym na szkodę Ł. K.,

- to jest o przestępstwo z art. 286 § 1kk i art. 270 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk;

I.  oskarżonego K. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, przyjmując, że do jego popełnienia doszło 19 stycznia 2016 roku za pośrednictwem także portalu (...) przy współudziale jeszcze jednej osoby, to jest czynu z art. 286§ 1 kk i art. 270§ 1 kk przy zastosowaniu art. 11§ 2 kk i za to na podstawie art. 286§ 1 kk i art. 11§ 3 kk wymierza mu karę 7 / siedmiu/ miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 46 § 1 kk nakłada na oskarżonego K. M. obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego Ł. K. kwoty 820 / osiemset dwadzieścia/ złotych;

III.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego K. M. od zapłaty kosztów sądowych w całości.

Sygn. akt II K 398/16

UZASADNIENIE

Zwięzłe wskazanie udowodnionych faktów i dowodów, na których się oparto:

W dniu 19 stycznia 2016 roku Ł. K. zamieszkały w P. umieścił ofertę sprzedaży swego telefonu (...) koloru białego na portalu Internetowym (...) oraz (...) posługując się oznaczeniem "klient (...)" za kwotę 820 złotych. Około godziny 12:30 Ł. K. otrzymał wiadomość na stronie (...) od osoby posługującej się nickiem sincara (...), że jest ona zainteresowana zakupem telefonu. Ł. K. przekazał wiadomość, aby dokonał zakupu na portalu (...). Po około 10 minutach otrzymał on wiadomość na adres poczty elektronicznej o zakupie telefonu. Następnie Ł. K. przekazał osobie o nicku (...) numer rachunku bankowego swojej matki : (...). K. M. jako nabywca wskazał natomiast adres, pod który Ł. K. ma wysłać mu zakupiony telefon: K. M. ulica (...) (...)-(...) J.. Do tej wiadomości został dołączony załącznik zawierający potwierdzenie przelewu z Banku (...) z 19 stycznia 2016 roku kwoty 820 złotych z rachunku właściciela (...) S.A. na rachunek podany przez Ł. K. tytułem (...) zapłata S. 7. Tego dnia też po otrzymaniu tego potwierdzenia Ł. K. wysłał na poczcie przesyłkę z telefonem, ładowarką i dokumentami na adres K. M. w J.. / dowód: zeznania świadka Ł. K. k. 3, 111v, kopia potwierdzenia przelewu k. 6, kopia formularza nadania przesyłki pocztowej k. 8 akt/

W dniu 25 stycznia 2016 roku Ł. K. poszedł do Banku (...) w G. sprawdzić czy wpłynęły już pieniądze. Okazało się że przelewu nie było. Ł. K. sprawdził też w Banku (...), z którego przelew miał być dokonany, czy transakcja została zrealizowana. Uzyskał informację, że przelewu o podanym w potwierdzeniu numerze w ogóle nie było, a potwierdzenie przelewu jest podrobione. Próby kontaktu telefonicznego z K. M. na podany numer telefonu z portalu (...) oraz adres mailowy okazały się bezskuteczne. / dowód: zeznania świadka Ł. K. k. 3-3v, 111v-112, zestawienie operacji na rachunku bankowym (...) za okres od 19 do 25 stycznia 2016 roku k. 9-11 akt/

Pod adresem J. ulica (...) znajduje się Hotel (...). W dniu 19 stycznia 2016 roku w hotelu tym zatrzymali się D. M. oraz K. M.. Rezerwacja nastąpiła droga elektroniczną. Płatność miała być dokonana przelewem. W dniu 20 stycznia 2016 roku paczka z telefonem została doręczona na recepcji hotelu, a następnie pracownica hotelu w godzinach wieczornych dostarczyła ją do pokoju zajmowanego przez K. i D. M., którzy następnie opuścili hotel bez wymeldowania przed terminem. Dokonali przy tym jeszcze zaboru telewizora. Nie zapłacili też za pobyt w hotelu. / dowód: zeznania świadków I. S. k. 75, 113, I. D. k. 78, 113-113v, E. Ż. k. 112v; Informacja z (...) Sp. z o.o. k. 46, Informacja z (...) o doręczeniu przesyłki k. 72-73 akt/

K. M. obecnie odbywa karę pozbawienia wolności, nie ma dochodów. Jest kawalerem, nie ma nikogo na utrzymaniu. Nie był leczony psychiatrycznie. Był czterokrotnie karany, w tym trzykrotnie za przestępstwa z art. 286 § 1 kk, ostatnio na karę 11 miesięcy pozbawiania wolności. / dane osobowe k. 65-65v, karta karna k. 98-99 akt/

Sąd zważył, co następuje:

Okoliczności faktyczne sprawy nie budziły wątpliwości. Sam oskarżony do zarzucanego mu czynu też się przyznał. Ujawnione okoliczności sprawy w pełni potwierdzają więc, że oskarżony K. M. dopuścił się zarzucanego mu przestępstwa z art. 286 § 1 kk i art. 270§ 1 kk przy zastosowaniu art. 11§ 2 kk. To oskarżony mianowicie posługując się w dniu 19 stycznia 2016 roku nickiem (...) na portalu (...), dokonał zakupu wystawianego na tym portalu oraz (...) telefonu (...) Ł. K. a następnie podając mu własne dane osobowe oraz adres hotelu w J., gdzie najął pokój z bratem D. skłonił Ł. K. do wysłania na ten adres telefonu poprzez wprowadzenie go w błąd za pomocą podrobionego dokumentu bankowego- potwierdzenie przelewu z Banku (...), który poświadczał, że K. M. dokonał przelewu zapłaty za telefon kwoty 820 złotych na wskazane przez Ł. K. konto bankowe. Oskarżony K. M. wprowadził w błąd Ł. K. za pomocą podrobionego dokumentu, potwierdzającego fikcyjną zapłatę, na skutek czego pokrzywdzony stosowną przesyłkę pocztową na adres wskazany przez oskarżonego wysłał. Oskarżony dopuścił się więc tu klasycznego oszustwa w celu osiągniecia korzyści majątkowej w postaci pozyskania telefonu (...) bez zapłaty. Za tymi czynnościami stał bezsprzecznie oskarżony K. M., co potwierdził on sam swoim przyznaniem się do popełnienia przestępstwa. Niezależnie od tego wskazać należy, że na osobę K. M. wskazują tu i inne okoliczności. Mianowicie podany przez sprawcę adres nie był miejscem zamieszkania oskarżonego, ale hotelu w J.. Dzień najęcia pokoju w tym hotelu przez braci K. i D. M. zbiega się z dniem złożenia przez sprawcę oświadczenia o zakupie telefonu wystawionego na aukcji na portalu (...) i (...). Tego samego dnia sprawca wskazuje pokrzywdzonemu adres hotelu, w którym przebywa i swoje nazwisko jako odbiorcy przesyłki. Również na podrobionym potwierdzeniu przelewu jako zleceniodawca rzekomego przelewu bakowego widnieje K. M. oraz nazwa nicku (...), pod którym dokonywał on wpisów na portalu (...). Przedstawiona sekwencja zdarzeń układa się logicznie w całość i jednoznacznie wskazuje zatem na osobę K. M. jako sprawcę, który doprowadził pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia swym mieniem w postaci telefonu. Oczywiście fakt najęcia pokoju hotelowego wspólnie z D. M. wskazuje na to, że oskarżony nie działał sam ale w ramach planu przyjętego z tą osobą, ale w niczym nie wyłącza to odpowiedzialności obecnego oskarżonego za popełnione przestępstwo.

Wymierzona kara 7 miesięcy pozbawiania wolności, czyli w dolnych granicach ustawowego zagrożenia jest adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu oskarżonego. Przy jej wymiarze miano na uwadze dotychczasową karalność oskarżonego, wartość mienia będącego przedmiotem niekorzystnego rozporządzenia, posłużenie się podrobionym dokumentem przelewu bankowego, co podważa też zaufanie do pewności obrotu gospodarczego w sektorze bankowym, oraz fakt przyznania się oskarżonego do pełnionego przestępstwa. Oskarżony był już wcześniej karany na kary wolnościowe, a zatem ich orzekanie poprzez art. 37a kk nie byłoby już obecnie wystarczające dla osiągniecia celów kary wobec sprawcy powracającego do popełnienia podobnych przestępstw w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Na podstawie art. 46§ 1 kk zgodnie z wnioskiem pokrzywdzonego nałożono na oskarżonego obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę temu pokrzywdzonemu kwoty 820 złotych.

Oskarżony obecnie odbywa karę pozbawienia wolności, nie posiada dochodów, a zatem zasadnym było zwolnienie go od zapłaty kosztów sądowych na podstawie art. 624§1 kpk.