Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1179/17

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 23 lutego 2017 roku Nr Dz Kw 7835/17 H. C. wniósł o wykreślenie wzmianki o wszczęciu egzekucji w sprawie KM 900/16 w dziale III księgi wieczystej (...).

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi oddalił wniosek.

Powyższe rozstrzygnięcie oparte zostało na następujących ustaleniach stanu faktycznego :

Księga wieczysta (...) jest prowadzona dla lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w Ł. przy ul. (...), którego właścicielem jest H. C. na podstawie postanowienia z dnia 7 października 2016 roku sygn. akt I Ns 651/13 o dział spadku.

W dziale III ujawniona jest wzmianka o wszczęciu egzekucji z 1/4 części należącej do Z. C. z wniosku wierzyciela M. C. w sprawie KM 900/16 .

Przy takich ustaleniach stanu faktycznego Sąd I wywiódł, że wnioskodawca nie złożył dokumentów, stanowiących podstawę wykreślenia wzmianki o wszczęciu egzekucji. Skarżący nie wykazał, że postępowanie egzekucyjne jest zakończone.

Do wniosku o wykreślenie wzmianki o wszczęciu egzekucji należy dołączyć dokument, z którego jednoznacznie będzie wynikać, że egzekucja została umorzona.

Z uwagi na to, że wnioskodawca nie dołączył do wniosku dokumentu, który mógł stanowić podstawę do dokonania zadanego wpisu Sąd I instancji oddalił wniosek.

Apelację od powyższego rozstrzygnięcia złożył H. C..

Skarżący zarzucił rozstrzygnięciu :

1.naruszenie przepisów postępowania , a mianowicie art. 365 § 1 k.p.c., art. 316 § 1 k.p.c. art. 233 § 1 k.p.c., art. 244 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 §2 oraz art. 628 2 § 3 k.p.c. i art. 628 8 § 2 k.p.c. art. 626 9k.p.c. art. 912 k.p.c. art. 779 § 1 k.p.c. i art. 1005 k.p.c. w zw. z art. 76 ust.1 , art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. oraz w zw. z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012r. sygn. akt P 15/2 (Dz.U.poz.827 ), w stopniu który miał istotny wpływ na wynik sprawy poprzez dokonanie błędnych ustaleń faktycznych i błędne przyjęcie, ze wnioskodawca nie przedstawił dokumentów uzasadniających wykreślenie wzmianki o toczącej się egzekucji w sprawie Km 900/16 w sytuacji gdy wnioskodawca złożył wraz z wnioskiem postanowienie Sądu rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 7 października 2016r. sygn. akt I Ns 651/13 o dziale spadku po W. C. (1) i W. C. (2) i zniesieniu współwłasności , a w związku z tym przedstawił dokument uzasadniający dokonanie wykreślenia wzmianki o toczącej się egzekucji , gdyż niedopuszczalna jest egzekucja prowadzona z udziału Z. C. i wobec tego wzmianka o wszczęciu egzekucji powinna zostać wykreślona .

W konkluzji skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i uwzględnienie wniosku oraz zasadzenie solidarnie od uczestników postępowania na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania egzekucyjnego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje :

Apelacja jest bezzasadna w sposób oczywisty.

Wbrew zarzutom skarżącego podniesionym apelacji, Sąd I instancji prawidłowo zastosował przepisy postępowania cywilnego regulującego postepowanie wieczystoksięgowe, jak też prawidłowo zastosował przepisy prawa materialnego – w szczególności regulacje zawarte w ustawie z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece ( tj.Dz.U. z 2013r. poz.707 ze zm.) w zakresie dokumentów, które mogą stanowić podstawę dokonania wpisu (art. 31).

Zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym został opisany dyspozycją art. 626 8 § 2 k.p.c. , zgodnie z którym rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Zgodnie z art. 626 2 § 3 k.p.c. do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Tak uregulowany zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym uniemożliwia sądowi wieczystoksięgowemu rozstrzyganie jakichkolwiek sporów w zakresie praw. Sąd w postępowaniu wieczystoksięgowym nie jest upoważniany do prowadzenia postępowania dowodowego w celu ustalenia, czy egzekucja prowadzana przez komornika, o której wzmianka została wpisana w księdze wieczystej, jest dopuszczalna, czy też nie i powinna zostać umorzona. Tego rodzaju zagadnienia nie leżą w zakresie kognicji sądu wieczystoksięgowego.

Zgodzić należy się z Sądem I instancji, że w rozpoznawanej sprawie wnioskodawca nie złożył dokumentów, stanowiących podstawę wykreślenia wzmianki o wszczęciu egzekucji. Skarżący nie wykazał, że postępowanie egzekucyjne jest zakończone.

Rację ma Sąd I instancji i w tym zakresie, że postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi z dnia 7 października 2016 roku sygn. akt I Ns 651/13 o dziale spadku po W. C. (1) i W. C. (2) i zniesieniu współwłasności nie jest dokumentem uzasadniającym wykreślenie wzmianki o toczącej się egzekucji.

Całkowitym nieporozumieniem jest stawianie Sądowi I Instancji zarzutu naruszenia art. 76, czy 100 powołanej ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy te regulują kwestie hipotek ( dział IV księgi wieczystej) i nie mają żadnego zastosowania do wpisu wzmianek o wszczęciu egzekucji zamieszczonych w księdze wieczystej ( dział III księgi wieczystej).

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy oddalił apelację jako bezzasadną na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.