Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 360/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20 lutego 2017 roku

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie – Wydział II Karny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Izabela Chłopecka

Protokolant: stażysta Damian Seroka

przy udziale ----

po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2017 roku na posiedzeniu

sprawy J. Z. , syna J. i A. z domu L., ur. (...) w W., o nr PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 3 grudnia 2016 roku w W., województwo (...), prowadził motorower marki T. o nr rej. (...) w ruchu lądowym, znajdując się w stanie nietrzeźwości o stężeniu w wysokości 0,48 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 kk

ORZEKA:

1.  uznaje oskarżonego J. Z. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, to jest występku z art. 178a § 1 kk i za to na podstawie art. 178a § 1 kk wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 69 § 1 i § 2 kk oraz art. 70 § 1 kk warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej w pkt 1 wyroku kary pozbawienia wolności na okres 1 (jednego) roku próby;

3.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 4 kk zobowiązuje oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

4.  na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzech) lat;

5.  na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w W.;

6.  na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie) koszty procesu, tj. kwotę 60 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem opłaty karnej oraz kwotę 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych) tytułem wydatków.