Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 477/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 października 2013 roku.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSA Stanisław Tomasik

Sędziowie SO Sławomir Gosławski

del. SR Mariusz Wieczorek (spr.)

Protokolant Dagmara Szczepanik

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Izabeli Stachowiak

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2013 roku

sprawy Z. W.

oskarżonego z art. 155 kk w zb. z art. 160 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

z powodu apelacji wniesionych przez prokuratora, oskarżycielkę posiłkową E. C. i jej pełnomocnika

od wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 28 maja 2013 roku sygn. akt II K 1333/11

na podstawie art. 437§2 kpk i art. 438 pkt 2 kpk uchyla zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonego Z. W. i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Tomaszowie Mazowieckim.

Sygn. akt: IV Ka 477/13

UZASADNIENIE

Z. W. został oskarżony o to, że: w dniu 19 października 2004 roku w T.woj. (...)przy ul. (...), jako osoba uprawniona do kontroli stanu technicznego sprawności przewodów kominowych i prawidłowości podłączeń spalinowych i wentylacyjnych w budynku stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym w T.przy ul. (...), na mocy umowy z dnia 22.12.2003 r. zawartej pomierzy w/w Wspólnotą Mieszkaniową a nim jako właścicielem s.c. (...)z siedzibą w T.przeprowadził ją nierzetelnie w ten sposób, że nie ujawnił nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania instalacji kominowej i wentylacyjnej w mieszkaniu w/w budynku znajdującego się pod nr (...)w postaci zbyt małej kubatury łazienki w tym mieszkaniu, zbyt małego otworu nawiewnego w drzwiach łazienki, braku wentylacji nawiewnej, nieszczelności przy rozecie oraz złych spadków łącznika przy wlocie komina łącznika piecyka, nieprawidłowo wykonanego wlotu do komina spalinowego, braku szczelności przewodu wentylacyjnego od wlotu do wylotu, zamontowaniu rury na wylotach przewodów kominowych wentylacyjnych łazienki i kuchni, co powodowało w w/w mieszkaniu ciąg co najmniej mierny, o czym nie powiadomił organu nadzoru budowlanego, przez co naraził w okresie od dnia 19 października 2004 r. do dnia 22 stycznia 2005 r. mieszkańców lokalu położonego w T.przy ul. (...) E. C., M. A., B. C.oraz K. C.na utratę życia, przewidując i godząc się na to i co skutkowało w dniu 22 stycznia 2005 roku zatruciem tlenkiem węgla M. A., a następnie jej śmiercią w dniu 27 stycznia 2005 roku w Szpitalu (...)w T.,

tj. o czyn z art. 155 kk i art. 160 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk .

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, rozpoznający sprawę po raz pierwszy, wyrokiem z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie II K 289/07, oskarżonego Z. W. uznał za winnego w ramach zarzuconego mu czynu opisanego w akcie oskarżenia tego, że : w dniu 19 października 2004 roku w T.woj. (...)jako osoba uprawniona do kontroli stanu technicznego sprawności przewodów kominowych ( spalinowych i wentylacyjnych) w budynku stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym w T.przy ul. (...), na podstawie umowy z dnia 22.12.2003 r. zawartej pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul. (...)w T.reprezentowaną przez (...) Spółka z o.o.w T.a nim i T. R. (1)jako właścicielami firmy (...) s.c.z siedzibą w T.po przeprowadzonej w/w kontroli nie ujawnił w protokole Nr (...)z okresowej kontroli przewodów spalinowych występujących nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania urządzeń spalinowych i wentylacyjnych w mieszkaniu w/w budynku oznaczonym numerem (...)a wynikających m. in. z braku odpowiedniego przekroju kratki w drzwiach łazienkowych i występującej pomniejszonej kubatury łazienki przez dokonane zamurowanie otworu okiennego pomiędzy kuchnią i łazienką przez co naraził w okresie od dnia 19 października 2004 roku do dnia 22 stycznia 2005 roku mieszkańców powyższego mieszkania, a w tym M. A., B. C., E. C.i K. C.na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przewidując oraz godząc się na to, a w wyniku czego nieumyślnie doprowadził do tego, że w dniu 22 stycznia 2005 roku podczas kąpieli nastąpiło zatrucie tlenkiem węgla M. A., które spowodowało jej śmierć w dniu 27 stycznia 2005 roku w Szpitalu (...)w T.tj. czynu z art. 155 kk i art. 160 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to,

1.  na podstawie art. 155 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierzył mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawiania wolności;

2.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby lat 3;

3.  zasądził od oskarżonego na rzecz oskarżycielki posiłkowej koszty zastępstwa adwokackiego;

4.  orzekł o kosztach sądowych.

Powyższy wyrok został zaskarżony apelacją obrońcy oskarżonego w całości na korzyść oskarżonego.

W wyniku rozpoznania tej apelacji Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. wyrokiem z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie IV Ka 786/09 uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, wyrokiem z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie II K 18/10 oskarżonego Z. W. uniewinnił od popełnienia zarzuconego mu czynu, zasądził od Skarbu Państwa na rzecz oskarżonego kwotę 2352 zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego, kosztami sądowymi obciążył Skarb Państwa.

Od tego wyroku apelacje na niekorzyść oskarżonego wnieśli prokurator i oskarżycielka posiłkowa.

W wyniku rozpoznania tych apelacji Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. wyrokiem z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie IV Ka 697/11 uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Jednocześnie Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. wskazał, iż przy ponownym rozpoznawaniu sprawy Sąd Rejonowy powinien:

- dążyć do odtworzenia sposobu przeprowadzenia kontroli sprawności technicznej przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w dniu 19 października 2004 roku w mieszkaniu nr (...)przy ul. (...)w T. ( czy dokonywano jej równie starannie jak podczas oględzin w dniu 27 stycznia 2005 roku) oraz do odtworzenia treści protokołu roboczego załączonego do protokołu z tej kontroli ( czy protokół ten faktycznie powstał, czy przy mieszkaniu nr (...)zawierał adnotację „brak uwag”, czy i kiedy został przekazany wraz z głównym protokołem do właściwego organu nadzoru budowlanego w (...));

- analizując zakres obowiązków oskarżonego mieć na uwadze rozważania prawne przeprowadzone przez Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku;

- analizując zakres odpowiedzialności oskarżonego i wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa pokrzywdzonych ustalić, czy sporządzona przez oskarżonego dokumentacja z kontroli sprawności technicznej przewodów kominowych pozwalała odpowiednim służbom z (...)na usunięcie niebezpieczeństwa utraty życia i zdrowia w lokalu nr (...)przy ul. (...)w T.

- ustalić, czy faktycznie doszło do jakiegoś dodatkowego zlecenia w związku z wydaniem przez oskarżonego opinii nr (...) z dnia 4 lutego 2005 roku. Jeśli tak, załączyć umowę, ustalić i przeanalizować treść zlecenia;

- szczególnej oceny zeznań E. C. na okoliczność przeprowadzenia w/w kontroli i sporządzenia zeń protokołu roboczego;

- pamiętać o zakazie reformationis in peius - oskarżonemu w razie ewentualnego skazania nie można przypisać innych uchybień niż te, które przypisano mu w wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie II K 289/07;

- rozważyć kwalifikację prawną zarzuconego oskarżonemu czynu nie tylko z art. 160 § 1 kk i 155 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, ale również jedynie z art. 160 § 3 kk ( należy bowiem rozważać zarówno to, że oskarżony nie dopełnił obowiązków świadomie i celowo, jak i to, że nie dopełnił ich, bo zaniechał staranności i ostrożności, która była wymagana w danych okolicznościach, a czego skutki mógł przewidzieć). W tym drugim przypadku pamiętać o uprzedzeniu stron w myśl dyspozycji z art. 399 § 1 kpk oraz o odebraniu od pokrzywdzonych wniosku o ściganie w związku z dyspozycją art. 160 § 5 kk w zw. z art. 12 § 1 kpk;

- ustalić, czy faktycznie doszło do jakiegoś dodatkowego zlecenia w związku z wydaniem przez oskarżonego opinii nr (...) z dnia 4 lutego 2005 roku. Jeśli tak, załączyć umowę, ustalić i przeanalizować treść zlecenia;

- w pozostałym zakresie nie powtarzać postępowania dowodowego.

Po ponownym, trzecim rozpoznaniu sprawy, Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, wyrokiem z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie II K 1333/11 oskarżonego Z. W. uniewinnił od popełnienia zarzuconego mu czynu, a koszty procesu przejął na rachunek Skarbu Państwa.

Od tego wyroku apelacje na niekorzyść oskarżonego wnieśli prokurator oraz oskarżycielka posiłkowa i jej pełnomocnik.

Prokurator Rejonowy w T. zaskarżył wyrok w całości na niekorzyść oskarżonego.

Na podstawie art. 427 § 2 kpk i art. 438 pkt 3 kpk zarzucił wyrokowi błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia mający wpływ na jego treść, polegający na przyjęciu przez Sąd I instancji, że zakres działań oskarżonego Z. W.przy wykonywaniu okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych w mieszkaniu należącym do pokrzywdzonej E. C.w dniu 19 października 2004 r. wynikał tylko ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez (...) sp. z o.o.z dnia 21 listopada 2003r. oraz zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania w dniu 22 grudnia 2003 r. umowy nr (...)pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul. (...)w T.reprezentowaną przez (...) sp. z o.o.a T. R. (2)i Z. W.– jako właścicielami firmy (...) s.c.w T.co skutkowało w konsekwencji nieuprawnionym i błędnym uznaniem, iż oskarżony w

rzetelny i prawidłowy sposób przeprowadził kontrolę stanu technicznego sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych w mieszkaniu nr (...)w budynku przy ul. (...)oraz że w prawidłowy sposób wskazał stwierdzone uchybienia w protokole kontroli nr (...) z dnia 19 października 2004 r. przekazanym administracji w/w budynku, podczas gdy rzetelne, wnikliwe i prawidłowo przeprowadzona kontrola winna wykazać przyczyny i ujawnić nieprawidłowości, które skutkowały, iż w kontrolowanym mieszkaniu ciąg był co najmniej mierny, a tym samym naraził na utratę życia i zdrowia osoby zamieszkujące w tym lokalu, co w konsekwencji doprowadziło do zgonu M. A.w wyniku zaczadzenia.

W konkluzji prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Oskarżycielka posiłkowa zaskarżyła wyrok w całości na niekorzyść oskarżonego.

Zarzuciła wyrokowi:

1. zastosowanie dowolnej oceny dowodów,

2. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na jego treść, polegający na pomijaniu całokształtu ujawnionych okoliczności jako dowodowej podstawy wyroku , co w konsekwencji doprowadziło do błędnej oceny jakoby oskarżony Z. W. był niewinny zarzucanych mu w oskarżeniu czynów,

3. nie wykonanie zaleceń Sądu Okręgowego zawartych w uzasadnieniu wyroku.

W szczególności Oskarżycielka posiłkowa zarzuciła w 13 punktach:

faktycznie pominięcie dowodu w postaci inwentaryzacji przewodów i podłączeń kominowych w bloku przy ul (...)w T.., w tym błędna lokalizacja wylotu przewodu spalinowego mieszkania (...),

błędne stwierdzenie przez sąd, że jakoby protokół kontroli nr (...) z dnia 19 października 2004 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych przekazano do zarządcy budynku – (...), a jego odbiór potwierdził inspektor nadzoru robót budowlanych K. T., mimo, iż przeczą temu zarówno zeznania samego świadka K. T., iż tego protokołu nie podpisywał oraz opinia biegłego K. Z., wg. którego nie wiadomo komu ten protokół został przekazany (k.611verte), a na samym protokole w/w brak jest podpisu otrzymującego (k.12),

błędne stwierdzenie przez sąd, że już od stycznia 1992 roku oskarżycielka posiłkowa E. C. miała świadomość, iż instalacja gazowa w jej mieszkaniu była niesprawna, gdy już w dniu 07.01.1992 r. w mieszkaniu nr (...) doszło do zatrucia tlenkiem węgla mieszkańców tego lokalu, w oparciu o jakie dowody i informacje sąd dokonał takich ustaleń,

błędne ustalenie przez sąd, kiedy nastąpiła instalacja centralnego ogrzewania w mieszkaniu nr (...) oraz mylne przyjęcie zamiany w/w ogrzewania z piecowego węglowego na gazowe (str.32 uzasadnienia),

pominięcie w ustaleniach stanu faktycznego, iż w protokołach z corocznych kontroli kominiarskich obok sformułowań, że „ciąg w większości mieszkań był mierny, a czasami wręcz odwrotny” (str.33 uzasadnienia), były zdania „objęte kontrolą przewody spalinowe i wentylacji grawitacyjnej wyciągowej odpowiadają obowiązującym przepisom, mieszczą się w obowiązujących normach i nadają się do dalszej eksploatacji”, tym samym oskarżony nigdy nie powiadomił organu nadzoru budowlanego o stwierdzonych nieprawidłowościach mogących stanowić zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców, jakim było stwierdzenie ciągów miernych, a niekiedy wręcz odwrotnych, mimo, iż już przy poprzednich kontrolach taki stan stwierdzał,

błędne ustalenie, że oskarżony rzetelnie wykonał kontrolę przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. (...)w T.w sytuacji, gdy urządzenia spalinowe i wentylacyjne działały wadliwie – podczas gdy zdaniem skarżącej z dowodów zgromadzonych w sprawie wynika, że przeprowadził ją nierzetelnie (str.37 uzasadnienia),

sprzeczności w ustaleniach sądu, iż pomimo dowodów w oparciu o zeznania świadków, że na kontrole byli wysyłani czeladnicy, przyjęcie kategoryczne, iż to oskarżony przeprowadził przedmiotową kontrolę (str.34 uzasadnienia),

nie ustalenie przez sąd czy faktycznie doszło do jakiegoś dodatkowego zlecenia w związku z wydaniem przez oskarżonego opinii nr (...) z dnia 4 lutego 2005 roku i przyjęcie przez sąd, że w/w opinia miała „szerszy” zakres przeglądu niż przegląd z dnia 19.10.2004r. z okresowej kontroli sprawdzenia stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) wykonanej na podstawie umowy z dnia 22.12.2003 r.,

pominięcie i zbagatelizowanie przez sąd faktów zacierania śladów przez oskarżonego przed oględzinami biegłych poprzez: wymianę i uszczelnienie rozety w ścianie łazienki oraz założenie rury na kanał wentylacyjny komina na dachu,

błędne ustalenie przez sąd zakresu obowiązków oskarżonego m.in. w oparciu o specyfikacje istotnych warunków zamówienia mimo, iż umowa z dnia 22.12.2003 r. zawarta pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul. (...)w T.reprezentowaną przez (...) Spółka z o.o.w T.. a Z. W.i T. R. (1)jako właścicielami firmy (...) s.c.z siedzibą w T. – nie zawierała żadnych odniesień do Specyfikacji warunków zamówienia,

brak przeprowadzenia analizy porównawczej między protokołami z kontroli z dnia 29 grudnia 2003 roku i z dnia 19 października 2004 roku, brak wyciągnięcia wniosków z faktu załączenia do protokołu kontroli z dnia 29 grudnia 2003 roku protokołu roboczego wskazującego wartości ciągów i uwagi w poszczególnych mieszkaniach, podczas gdy do protokołu kontroli poprzedzającej wypadek nie dołączono takiego protokołu, co uniemożliwiało odpowiednim organom dotarcie do poszczególnych mieszkań w których stwierdzono zbyt małe ciągi lub inne,

brak analizy porównania protokołów pokontrolnych sprzed i po wypadku, pominiecie w tej części analizy biegłego E. K., pominiecie zeznań świadków, z których wynikało, że poprzednie kontrole nie były rzetelnie wykonane,

nie odniesienia się przez sąd do braku protokołu roboczego z 2004 roku i nie odtworzenie treści protokołu roboczego załączonego do protokołu z kontroli sprawności technicznej przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w dniu 19 października 2004 roku w mieszkaniu nr (...)przy ul. (...)w T.

W konkluzji oskarżycielka posiłkowa wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej zaskarżyła wyrok w całości na niekorzyść oskarżonego. Zarzuciła wyrokowi:

- błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia polegający na uznaniu, iż specyfikacja warunków zamówienia dotyczyła bloku przy ul. (...) i umowy nr (...) oraz, że opinia nr (...) z 4 lutego 2005 roku wynikała z dodatkowego zlecenia, co w konsekwencji doprowadziło Sąd do błędnego przekonania, iż oskarżony W. przeprowadził kontrolę w sposób prawidłowy i rzetelny;

- naruszenie prawa procesowego art. 4,7,92, 424 kpk przez wydanie wyroku bez wszechstronnej analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności fakty, iż nie ma dowodu, że protokół z przeprowadzonej kontroli nr 839 z 19 października 2004 r. dotarł w sposób prawidłowy do (...), że zgodnie twierdzeniami oskarżonego zawsze były sporządzane protokoły robocze, albowiem to one były dowodem przeprowadzonej kontroli i stanowiły podstawę wypłaty ustalonego wynagrodzenia, pominięcie faktu, iż umowa nr (...) obejmowała 2 protokoły (...) z 29 grudnia 2003 r. i 839 z 19 października 2004 r., a treść ich była identyczna co mogło doprowadzić Sąd do odmiennych ustaleń kto przeprowadził kontrolę, w jaki sposób i czy kontrola ta czyniła zadość wymogom wskazania ewentualnych zagrożeń oraz czy tak ogólna treść protokołów powodowała, iż (...) nie miał możliwości wydawania jakich kol wiek zaleceń pokontrolnych, co doprowadziło do narażenia na utratę życia i zdrowia mieszkańców lokalu (...), a w konsekwencji śmierci M. A..

W konkluzji pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacje prokuratora oraz oskarżycielki posiłkowej i jej pełnomocnika okazały się o tyle zasadne, że w wyniku ich rozpoznania zaszła konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd Okręgowy omówi te zarzuty apelacyjne, które miały wpływ na uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Przede wszystkim, zasadny jest podnoszony w trzech apelacjach zarzut błędu w ustaleniach faktycznych związany z naruszeniem zasady swobodnej oceny dowodów, albowiem przeprowadzony przez Sąd meriti wywód nie bierze pod uwagę całokształtu zgromadzonych dowodów i jako taki nie spełnia wymogów z art. 7 kpk.

Również zasadny był podnoszony w apelacji oskarżycielki posiłkowej zarzut nie wykonania zaleceń Sądu Okręgowego zawartych w uzasadnieniu wyroku z dnia 30 listopada w sprawie IV Ka 697/11 (k.1189-1190, tom VI).

Przechodząc do szczegółów, Sąd Rejonowy co prawda podjął próbę - odtworzenia sposobu przeprowadzenia kontroli sprawności technicznej przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w dniu 19 października 2004 roku w mieszkaniu nr (...)przy ul. (...)w T.i odtworzenia treści protokołu roboczego załączonego do protokołu z tej kontroli oraz ustalenia, czy faktycznie doszło do jakiegoś dodatkowego zlecenia w związku z wydaniem przez oskarżonego opinii nr (...)z dnia 4 lutego 2005 roku (k. 1232-1233, tom VII). Jednakże lakoniczna odpowiedź Prezesa zarządu (...)u, a w zasadzie jej brak – o przekazaniu w 2007 roku dokumentacji administrowanego budynku przy ul. (...)nowemu zarządcy /administratorowi/ , nie spowodowały właściwej reakcji procesowej sądu meritii w celu wyegzekwowania udzielenia należytej odpowiedzi przez Prezesa zarządu (...)u, A. M.chociażby o dodatkowe zlecenie dla oskarżonego w lutym 2005 r. (k.1237). Bowiem odpowiedź udzielona przez nowego zarządcę (k.1273)) bazowała na dokumentacji przekazanej jej przez (...). Nadto Sąd I instancji nie przeprowadził w tej mierze pogłębionego postępowania dowodowego. Nie ustalono czy np. oskarżony otrzymał stosowną zapłatę za wykonaną kontrolę sprawności technicznej przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w dniu 19 października 2004 roku w budynku przy ul. (...)w T.mimo braku protokołu roboczego do protokołu nr (...)z 19 października 2004 r., w sytuacji, gdy taki protokół roboczy był np. dowodem wykonania usługi kominiarskiej przez spółkę cywilną (...). Dlaczego w książce obiektu budowlanego – budynku i nieruchomości przy ul. (...)w T. do 2008r. nie właściwych podpisów osób przeprowadzających okresowe kontrole kominiarskie (k.1280). Nierozważnie okoliczności podnoszonych przez pokrzywdzoną E. C., iż przedmiotową kontrolę z 19 października 2004 r. w jej mieszkaniu przeprowadzili czeladnicy kominiarscy, a nie oskarżony. Bowiem oskarżonego „na oczy” pokrzywdzona poznała dopiero po tragicznym wypadku jej córki w 2005 roku.

Jednocześnie sąd rejonowy w większości pominął rozważania faktyczne i prawne zawarte w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego z dnia 30 listopada w sprawie IV Ka 697/11 (k.1181-1189, tom VI), a dotyczące: zakresu działań /obowiązków/ oskarżonego Z. W. przy wykonywaniu okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych w mieszkaniu należącym do pokrzywdzonej E. C. w dniu 19 października 2004 r. w odniesieniu do umowy Nr (...) z dnia 22 grudnia 2003 roku i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez (...) sp. z o.o. z dnia 21 listopada 2003r. , przyjętej przez niego de facto roli gwaranta sprawdzenia, czy w konkretnych lokalach nie występują „rażące nieprawidłowości (uchybienia) mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia” i zobowiązywał się do poinformowania zlecającego ( w tym wypadku (...)) o wystąpieniu takich zagrożeń;

braku protokołu roboczego do przeprowadzonej kontroli nr 839 z 19 października 2004 r. , szerszego zakresu działań oskarżonego, którego efektem była opinia nr (...) z dnia 4 lutego 2005 roku, warunków i przesłanek oceny rzetelności obowiązków oskarżonego i podejmowanych przez niego w dniu 19 października 2004 r. działań /bądź zaniechań/.

Przywoływanie szczegółowej i dogłębnej analizy poczynionej wówczas w sprawie IV Ka 697/11 przez Sąd Okręgowy w uzasadnieniu w/w jest zbędne i stanowiłoby ich powtórzenie w całości.

Nadto należy podnieść, iż uzasadnienie sądu I instancji powiela w większości poprzednie uzasadnienie sądu z k. 1108-1139, jego ocenę dowodów, ocenę prawną.

Jednocześnie zasadny był zarzut skarżącej oskarżycielki posiłkowej, iż sąd I instancji poczynił sprzeczne ustalenia odnośnie okoliczności, że już od stycznia 1992 roku oskarżycielka posiłkowa E. C. miała świadomość, iż instalacja gazowa w jej mieszkaniu była niesprawna, gdy już w dniu 07.01.1992 r. w mieszkaniu nr (...) doszło do zatrucia tlenkiem węgla mieszkańców tego lokalu, gdyż w oparciu o jakie dowody i informacje sąd rejonowy był władny dokonać takich ustaleń, a następnie czynienie takiego zarzutu pokrzywdzonej, zaprzecza zarazem sformułowaniom sądu o pełnej wiarygodności zeznań E. C.. Nadto sąd popada oczywiste omyłki odnośnie kiedy nastąpiła instalacja centralnego ogrzewania w mieszkaniu nr (...) oraz mylne przyjęcie zamiany w/w ogrzewania z piecowego węglowego na gazowe itd.(str.32-33 uzasadnienia),

Przedstawione powyżej niektóre uchybienia sądu rejonowego, w tym niezrealizowane wytyczne Sądu Odwoławczego w sprawie IV Ka 697/11 skutkowały koniecznością uchylenia zaskarżonego wyroku. Bowiem pierwszym etapem kontroli odwoławczej z art. 438 k.p.k. jest sprawdzenie, czy przed wydaniem zaskarżonego orzeczenia wykonano zalecenia wydane przez sąd odwoławczy w poprzednim postępowaniu odwoławczym (art. 442 § 3 k.p.k.). Brak wykonania ich jest wystarczający do uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 października 2012 r., II AKa 174/12, KZS 2012/12/60, lex 1293433). Podobnie, gdy Sąd I instancji nie dostosował się do wskazań Sądu odwoławczego oraz odrzucił jego zapatrywania prawne, rażąco sprzecznie z treścią art. 442 § 3 k.p.k. może to skutkować uchyleniem orzeczenia do ponownego rozpoznania (Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 lutego 2013 r. II AKz 554/12. Lex 1315319).

Rozpoznając ponownie sprawę Sąd Rejonowy winien w szczególności :

- powtórzyć i uzupełnić postępowanie dowodowe mając na uwadze powyższe rozważania, eliminując stwierdzone uchybienia,

- wykonać wytyczne Sądu Odwoławczego ze sprawy IV Ka 697/11 (k.1181-1189, tom VI),

- dokonać wszechstronnej analizy materiału dowodowego, mając na uwadze zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania ze sprawy IV Ka 697/11 (k.1181-1189, tom VI) – art. 442 § 32 kpk.

- co do dowodów, które wówczas i obecnie nie miały wpływu na uchylenie wyroku, może sąd poprzestać na ich ujawnieniu na podstawie art.442 § 2 kpk

Z tych względów – nadal nie przesądzając ostatecznego rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy orzekł, jak w sentencji.