Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 308/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 maja 2017r.

Sąd Rejonowy w Krośnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Monika Kozub

Protokolant: sekr.sądowy Sylwia Chodorowska

po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2017r. w Krośnie

na rozprawie

sprawy z powództwa K. W. (1)

przeciwko K. W. (2) działającej imieniem własnym
i małoletniej K. W. (3)

o obniżenie alimentów

I.  z a s ą d z a od pozwanego K. W. (1) na rzecz małoletniej powódki K. W. (3) raty alimentacyjne
w kwocie po 600 zł /sześćset złotych/ miesięcznie, płatne
z góry do dnia 10-tego każdego następującego po sobie miesiąca, do rąk matki małoletniej powódki - K. W. (2), począwszy od dnia 29 listopada 2016r., z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek
z rat w terminie, a to w miejsce rat alimentacyjnych w kwocie 700 zł ustalonych ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym
w K. w dniu 5 października 2012r. sygn. akt III RC 220/12,

II.  z a s ą d z a od pozwanego K. W. (1) na rzecz powódki K. W. (2) raty alimentacyjne w kwocie po 340 zł /trzysta czterdzieści złotych/ miesięcznie, płatne z góry do dnia 10-tego każdego następującego po sobie miesiąca, do rąk powódki K. W. (2), począwszy od dnia 29 listopada 2016r., z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat w terminie, a to
w miejsce rat alimentacyjnych w kwocie 550 zł ustalonych ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Krośnie w dniu 5 października 2012r. sygn. akt III RC 220/12,

III.  o d d a l a powództwo w pozostałym zakresie,

IV.  u s t a l a, iż koszty postępowania ponosi powód
w dotychczasowym zakresie,

V.  z n o s i wzajemnie między stronami koszty zastępstwa adwokackiego,

VI.  n a d a j e wyrokowi w punkcie I i II rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 308/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 4 maja 2017 r.

Powód K. W. (1) wniósł pozew przeciwko K. W. (2) i K. W. (3) o obniżenie alimentów zasądzonych na ich rzecz od powoda wyrokiem SO w Krośnie Wydziału I Cywilnego z dnia 15.03.2007 r. w sprawie o sygn. I C 371/06 i podwyższonych ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Krośnie Wydziałem III Rodzinnym i Nieletnich, sygn. akt III RC 220/12 z kwoty po 550 zł miesięcznie do kwoty 100 zł miesięcznie w przypadku K. W. (2) oraz z kwoty 700 zł miesięcznie do kwoty po 400 zł miesięcznie w przypadku K. W. (3).

W uzasadnieniu podał, że od dnia wydania wyroku nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca zmianę wysokości alimentów. W dacie zasądzenia alimentów pracował na stanowisku Prezesa Spółdzielni (...) w K. i zarabiał około 8.000 zł, mając na utrzymaniu jedynie córkę K.. Od 2015 r. pracuje jako Kierownik D. KJ – pełnomocnik ds. (...) i zarabia około 3.400 zł netto. Obecnie jest w związku małżeńskim, z którego urodziła się dwójka dzieci: córka H. ur. (...) i syn T. ur. (...) Mieszka z żoną i dziećmi w mieszkaniu spółdzielczym, na utrzymanie którego wydaje co miesiąc około 800 zł. Spłaca kredyt w wysokości 240 zł miesięcznie. Leczy się z powodu nadciśnienia i choroby niedokrwiennej serca. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

W odpowiedzi na pozew pozwane K. W. (2) i K. W. (3) wniosły o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na ich rzecz solidarnie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego. W uzasadnieniu podały, że po stronie powoda nie wystąpiła istotna zmiana stosunków, która uzasadniałaby obniżenie świadczonych przez niego alimentów. Niepełnosprawność powoda istniała już w 2012 r. a zatem w czasie, gdy zajmował stanowisko prezesa. Fakt, że założył nową rodzinę i ma dwójkę dzieci oraz, że zaciągnął zobowiązania kredytowe, które musi spłacać nie może negatywnie wpływać na obowiązek alimentacyjny wobec byłej małżonki i dziecka z pierwszego związku. Usprawiedliwione potrzeby powódek są wyższe niż w dniu ustalenia alimentów. Konieczne, miesięczne wydatki małoletniej K. W. (3) wynoszą 1.165 zł, zaś inne, dające się przewidzieć coroczne wydatki, oscylują w granicach 5.033 zł. K. W. (2) jest osobą chorą na stwardnienie rozsiane, które jest chorobą nieuleczalną i postępującą. Powoduje u niej niedowład kończyn i zaburzenia równowagi. Powódka stale przyjmuje leki, które są w stanie jedynie spowolnić rozwój choroby. Jej comiesięczne, usprawiedliwione wydatki wynoszą około 1.102 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem SO w Krośnie Wydziału I Cywilnego z dnia 15.03.2007 r., sygn. I C 371/06 Sąd zasądził od K. W. (1) na rzecz K. W. (2) kwotę 300 zł miesięcznie oraz na rzecz K. W. (3) kwotę 400 zł miesięcznie tytułem alimentów. Ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Krośnie Wydziałem III Rodzinnym i Nieletnich z dnia 5.10.2012 r., sygn. akt III RC 220/12 kwota zasądzonych alimentów została podwyższona do kwoty po 550 zł miesięcznie w przypadku K. W. (2) oraz do kwoty 700 zł miesięcznie w przypadku K. W. (3).

W dniu ustalenia alimentów małoletnia K. W. (3) miała 12 lat i była uczennicą 1 klasy Gimnazjum. Mieszkała wraz z matką i dziadkami macierzystymi. Matka małoletniej K. W. (2) chorowała na stwardnienie rozsiane i ponosiła związane z tym koszty leczenia. Pobierała rentę w wysokości 799 zł brutto miesięcznie.

Powód K. W. (1) pracował w Spółdzielni (...) w K., na stanowisku prezesa i zarabiał około 8.000 zł miesięcznie. Pozostawał w związku z partnerką, spodziewali się dziecka. Na cele mieszkaniowe wydawał około 1.200 zł, spłacał raty kredytu w wysokości około 800 zł miesięcznie. Posiadał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane dnia 25.04. 2012 r.

W chwili obecnej małoletnia pozwana jest uczennicą I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. M. K. w K.. Uczęszcza na lekcje dodatkowe z języka angielskiego, których koszt wynosi 140 zł miesięcznie i matematyki, co kosztuje 160 zł miesięcznie. Do miesięcznych wydatków na utrzymanie małoletniej zaliczają się ponadto: koszt zakupu biletu miesięcznego w wysokości 60 zł, kosmetyki za kwotę około 60 zł, opłata za telefon komórkowy w wysokości 50 zł, witaminy i maść dermatologiczna w łącznej kwocie 55 zł, dodatkowe wydatki na kino, wyjścia ze znajomymi, siatkówka itp. w kwocie 40 zł, wyżywienie 450 zł.

Matka pozwanej nie pracuje, pobiera rentę w wysokości około 651 zł miesięcznie. Choruje na stwardnienie rozsiane, choroba ma charakter postępujący i powoduje u niej drętwienie rąk i nóg oraz zaburzenia równowagi. Ponosi koszty leczenia w wysokości około 200 zł miesięcznie. Orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS z dnia 25.10.2016 r. została uznana za częściowo niezdolną do pracy do dnia 31.10.2019 r. Mieszka wraz z małoletnią z rodzicami, w domu stanowiącym jej własność. Rodzice K. W. (2) pobierają emerytury, ojciec w kwocie 1400 zł miesięcznie, matka w wysokości 1100 zł miesięcznie. Są osobami schorowanymi, ponoszą koszty leczenia. Kupują opał na zimę w postaci drewna, finansują remonty takie, jak: wymiana okien, malowanie dachu, kładzenie paneli. K. W. (2) ponosi koszty utrzymania domu, na które składają się: opłaty za gaz w wysokości 71,27 zł miesięcznie, opłaty za prąd w wysokości 92,17 zł miesięcznie, podatek rolny i od nieruchomości w kwocie 17,70 zł miesięcznie, opał w postaci węgla za łączną kwotę 1.461,60 zł rocznie. Płaci abonament za telewizję cyfrową w wysokości 59 zł, abonament za telefon komórkowy w kwocie 30 zł, Internet dla córki w kwocie 30 zł, kieszonkowe dla małoletniej w wysokości 80 zł miesięcznie ( 4 zł dziennie ). Na wyżywienie wydaje co miesiąc kwotę około 450 zł.

Powód nadal pracuje w Spółdzielni (...) w K., od 2015 r. jako Kierownik D. KJ – pełnomocnik ds. (...). Miesięcznie zarabia około 3.400 zł netto. Jest w drugim związku małżeńskim, z którego posiada dwójkę dzieci: córkę H. ur. (...) i syna T. ur. (...) Jest właścicielem mieszkania, o powierzchni 37 m 2, w którym mieszka z żoną i dziećmi. Na utrzymanie mieszkania wydaje około 800 zł miesięcznie. Spłaca kredyt związany z mieszkaniem w wysokości około 240 zł miesięcznie. Ponadto spłaca kredyt zaciągnięty na budowę domu, którego miesięczna rata wynosi 2.500 zł. Leczy się z powodu nadciśnienia i choroby niedokrwiennej serca, na co wydaje około 100 zł miesięcznie.

Dowody :

- akta Sądu Rejonowego w Krośnie sygn. akt III RC 220/12,

- zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów z dnia 21.08.2012r.– k. 6-7,

- zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów z dnia 18.11.2016r. – k. 8,

- terminarz spłaty kredytu – k. 9,

- rachunki dotyczące mieszkania – k. 10-12,

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powoda – k. 13,

- odpis skróconego aktu małżeństwa – k. 14,

- odpisy skróconych aktów urodzenia – k. 14,

- zaświadczenie lekarskie dotyczące J. S. i M. S. – k. 119-120,

- karta informacyjna leczenia M. S. – k. 118,

- zaświadczenie lekarskie dotyczące K. W. (2) – k. 97,

- zaświadczenie ZUS w J. o wysokości pobieranej renty – k. 93,

- zaświadczenie I LO w K. dotyczące K. W. (3) – k. 98-99,

- zaświadczenie ZUS w J. dotyczące M. S. i J. S. o wysokości emerytur – k. 116-117,

- zbiór faktur i rachunków za zakupy – k. 24-89,

- decyzja ZUS J. o ustaleniu prawa do renty z 19.03.2013r.
i o wznowieniu wypłaty renty z 9.11.2016r. – k. 90-92,

- polecanie przelewów za rachunki – k. 120-124,

- faktury za gaz i prąd – k. 73-84,

- decyzje o podatku rolnym i od nieruchomości – k. 85-86,

- umowa o usługi telekomunikacyjne – 70-72,

- zaświadczenie (...) w K. dotyczące K. W. (3) – k. 99,

- dokumentacja kredytowa J. S. – k. 102-105,

- rachunki za odbiór ścieków z ratami odsetkowymi – k. 106-115,

- orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy dotyczące K. W. (2) – k. 96,

- świadectwo ukończenia gimnazjum – k. 100,

- terminarz spłaty kredytu i umowy kredytowej z 7.04.2017r. – k. 139,

- decyzja ZUS z dnia 1.03.2017r. o waloryzacji renty – k. 137-138,

- zeznania powoda K. W. (1) – k. 142

- zeznania pozwanej K. W. (2) – k. 143

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych dowodów, które uznał za wiarygodne, z wyjątkiem zeznań powoda, które uznał za niezasługujące na wiarę w zakresie, w jakim zeznał on, iż jego sytuacja majątkowa uległa pogorszeniu w stopniu, który uzasadniałby zasądzenie alimentów we wskazanej przez niego wysokości.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego.

Przez zmianę stosunków należy rozumień zmianę okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może polegać zarówno na zmniejszeniu możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego, jak i na zwiększeniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Należy podkreślić, że zmiana stosunków będąca podstawą do zmiany orzeczenia musi zaistnieć po uprawomocnieniu się wyroku, w którym zasądzono alimenty ( wyrok SN z dnia 25.05.1999 r., I CKN 274/99 ).

Oceniając czy zachodzą przesłanki do obniżenia wysokości zasądzonych alimentów Sąd porównał aktualną sytuację stron z ich sytuacją w dacie ustalenia alimentów.

Sytuacja małoletniej K. W. (3) zmieniła się. Od dnia zasądzenia alimentów koszty utrzymania pozwanej wzrosły. Obecnie uczęszcza do szkoły średniej, ponosi koszty dojazdów do szkoły, zakupu podręczników, pomocy szkolnych, opłat np. na ubezpieczenie i komitet rodzicielski. Korzysta ponadto z korepetycji z dwóch przedmiotów. Jest dorastającą osobą, co wiąże się z dodatkowymi wydatkami na kosmetyki, odzież czy obuwie.

Pozwana K. W. (2) choruje na stwardnienie rozsiane. Obecnie jest w stałym leczeniu farmakologicznym, które może jedynie spowolnić proces chorobowy. Choroba wywołała u niej drętwienie rąk i nóg oraz zaburzenia równowagi. Fakt ten co najmniej utrudnia, jeśli nie uniemożliwia jej, podjęcie pracy zarobkowej. Nie wymaga dowodzenia fakt, że stwardnienie rozsiane jest chorobą nieuleczalną, przewlekłą i postępującą. Ze względu na jej przebieg chorzy często podejmują decyzję o zaniechaniu pracy lub zmuszeni są do przekwalifikowania się w związku z niepełnosprawnością.

Powód domagając się obniżenia alimentów podał, że nie jest w stanie płacić ich w dotychczasowej wysokości w szczególności ze względu na fakt, że obecnie posiada na utrzymaniu jeszcze dwójkę małoletnich dzieci oraz ze względu na pogorszenie sytuacji majątkowej, które spowodowane jest niższymi zarobkami i dodatkową ratą kredytu.

Odnosząc się do twierdzeń powoda Sąd uznał, że jego sytuacja zmieniła się, jednak zmiany te nie uzasadniają obniżenia alimentów do wskazanej przez niego wysokości.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że polskie ustawodawstwo w zakresie alimentów oparte jest na zasadach całkowitej równości wszystkich dzieci, niezależnie od tego, z jakich związków pochodzą. Zatem fakt, że powód ma dzieci z kolejnego związku nie zwalnia go z alimentacji na rzecz córki. Z kolei okoliczność, że zaciągnął kredyt na budowę domu, wynika z jego decyzji opartej na ustaleniach co do możliwości finansowych. Podejmując decyzję o zaciągnięciu tego kredytu miał świadomość konieczności jego spłaty. Wiedział również, że ma na utrzymaniu dzieci, w tym małoletnią pozwaną, którą będzie alimentował co najmniej do ukończenia nauki. Miał również świadomość ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego względem byłej żony. Z ustalonego stanu faktycznego wynika, że powód ma mieszkanie, budowa domu nie była zatem spowodowana koniecznością posiadania własnego miejsca do zamieszkania. Nie można przyjąć, że obowiązek dostarczania środków utrzymania tj. alimentów, będzie musiał ustąpić planom pomnożenia majątku przez powoda, które wynikły być może również z przekalkulowania własnych możliwości finansowych.

Posiadane przez powoda orzeczenie o niepełnosprawności wydane zostało w kwietniu 2012 r. zatem okoliczność niepełnosprawności powoda brana była pod uwagę przy ustalaniu poprzednich alimentów. Skoro wówczas fakt niepełnosprawności nie stał powodowi na przeszkodzie w wykonywaniu pracy, w tym w pełnieniu funkcji prezesa, nie można przyjąć, że obecnie jest inaczej. Powód nie wykazał, aby jego stan zdrowia uległ pogorszeniu. Wskazywane przez niego schorzenia istniały również wcześniej.

Odnosząc się do stwierdzenia powoda, że pozwane zamieszkują z rodzicami K. W. (2) w związku czym koszty utrzymania rozkładają się na kilka osób należy stwierdzić, że obowiązek alimentacyjny w pierwszej kolejności obciąża powoda a nie dziadków małoletniej powódki. Poza tym powód również mieszka z żoną, która otrzymuje wynagrodzenie. Sam jednak podnosi, że fakt ten nie ma jego zdaniem znaczenia dla rozpoznania kwestii podnoszonych w pozwie.

Reasumując, od daty zasądzenia alimentów sytuacja stron uległa zmianie. Po stronie małoletniej pozwanej K. W. (3) nastąpił wzrost usprawiedliwionych potrzeb, pozwana K. W. (2) odczuwa obecnie postępujące, negatywne konsekwencje choroby wymagające leczenia i utrudniające w znacznym stopniu podjecie zatrudnienia. Powód zarabia obecnie mniej, na utrzymaniu ma ponadto dwójkę małoletnich dzieci.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd obniżył częściowo alimenty zasądzone na rzecz pozwanych, jednak nie w takim zakresie, jak żądał tego powód. Jak wskazano bowiem wyżej, uprawnione nie mogą ponosić konsekwencji decyzji finansowych zobowiązanego.

W związku z tym, Sąd zasądził od zobowiązanego K. W. (1) na rzecz małoletniej K. W. (3) alimenty w kwocie po 600 zł miesięcznie w miejsce rat alimentacyjnych w kwocie 700 zł oraz na rzecz uprawnionej K. W. (2) w kwocie po 340 zł w miejsce ustalonych na kwotę 550 zł.

W pozostałym zakresie Sąd powództwo oddalił uznając je za bezzasadne.

O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął w oparciu o art. 108§1 kpc, o rygorze natychmiastowej wykonalności orzeczono na podstawie art. 333 §1 pkt 1 kpc.