Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 555/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2017r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Jerzy Zalasiński

Protokolant

st. sekr. sądowy Marta Żuk

po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2017r. w Siedlcach na rozprawie

odwołania J. S. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 29 czerwca 2017 r. (Nr (...) )

w sprawie J. S. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do renty socjalnej

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala J. S. (1) prawo do renty socjalnej od dnia 29 sierpnia 2017 roku do dnia 21 sierpnia 2019 roku.

Sygn. akt IV U 555/17

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 29.06.2017r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił J. S. (1) prawa do renty socjalnej. W uzasadnieniu decyzji ZUS podniósł, że ubezpieczona nie spełnia wymogów ustawowych, ponieważ zgodnie z orzeczeniem Komisji Lekarskiej ZUS nie jest całkowicie niezdolna do pracy.

Od decyzji tej odwołanie złożyła ubezpieczona J. S. (1) wnosząc o jej zmianę i przyznanie jej prawa do renty socjalnej. W uzasadnieniu odwołania podniosła, że leczy się u psychiatry, neurologa i kardiologa. Ubezpieczona wymaga całkowitej, stałej i długotrwałej obsługi w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Fakt ten uzasadnia przyznanie jej renty socjalnej.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie powołując te same argumenty, co w uzasadnieniu decyzji.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny.

J. S. (1) urodzona (...) w dniu 04.04.2017r. wystąpiła z wnioskiem o przyznanie renty socjalnej. Komisja Lekarska ZUS orzeczeniem z dnia 26.05.2017r. stwierdziła, że ubezpieczona nie jest całkowicie niezdolna do pracy, co było podstawą wydania zaskarżonej decyzji. Badając sporną okoliczność niezdolności do pracy Sąd dopuścił dowód z opinii biegłych lekarzy: psychiatry B. G., psychologa L. S., neurologa J. S. (2) i kardiologa D. W.. Biegli w swojej opinii (k. 16-19v) stwierdzili u ubezpieczonej organiczne zaburzenia urojeniowe u osoby z upośledzeniem umysłowym na pograniczu stopnia umiarkowanego i lekkiego F06.2, F70/F71 oraz bóle głowy. Schorzenia te, zdaniem biegłych, powodują całkowitą niezdolność do pracy na okres do 31.08.2019. Niezdolność powstała przed 18 rokiem życia i istniała w dniu badania przez biegłych tj. 29.08.2017.

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Odwołanie jest uzasadnione. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27.06.2003r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268) renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

1)przed ukończeniem 18. roku życia;

2)w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia;

3)w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Ubezpieczona spełnia powyższe warunki. W świetle opinii biegłych lekarzy: psychiatry B. G. i psychologa L. S. jest całkowicie niezdolna do pracy. Sąd Okręgowy w całej rozciągłości podziela opinię biegłych, ponieważ została wydana przez lekarzy odpowiedniej specjalności po bezpośrednim zbadaniu ubezpieczonej i analizie dokumentacji medycznej. W piśmie procesowym z dnia 24.10.2017 (k. 28) pełnomocnik ZUS zgłosił zastrzeżenia do opinii biegłych psychiatry i psychologa i wnosił o powołanie innych biegłych tej samej specjalności. Zdaniem organu rentowego ubezpieczona nie jest całkowicie niezdolna do pracy, ponieważ jest aktywna na F., zna obsługę komputera, umie się skupić, aby z niego korzystać. Znaczna liczba znajomych na F. i zamieszczone informacje świadczą o dość dobrym funkcjonowaniu społecznym i aktywności. Sąd Okręgowy nie podzielił tej argumentacji i dlatego wniosek dowodowy został oddalony. W ocenie Sądu fakt, że ubezpieczona jest aktywna na F. nie oznacza, że samodzielnie obsługuje komputer i związane z tym aplikacje. Ponadto brak jest bezpośredniego związku pomiędzy znajomościami zawartymi w internecie, a możliwością wykonywania pracy. Biegli w sposób wyczerpujący uzasadnili swoje stanowisko stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy. Na rozprawie w dniu 28.12.2017r. pełnomocnik ZUS podtrzymał stanowisko zawarte w piśmie procesowym.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na mocy art. 477 14 par. 2 kpc orzekł jak w sentencji wyroku.