Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 594/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 grudnia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSA w SO Stanisław Tomasik

Protokolant stażysta Ewa Sudra

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Tomasza Retyka

po rozpoznaniu w dniach 10 października 2017 roku i 28 listopada 2017 roku

sprawy

A. K., córki J. i J. z domu G., urodzonej (...) w R., oskarżonej o czyn z art.18 § 3 kk w zw. z art.286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk,

B. F. , córki W. i W. z domu R., urodzonej (...) w C., oskarżonej o czyn art.286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

S. O. , syna Z. i K. z domu B., urodzonego (...) w R., oskarżonego o czyn z art.18 §3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art.12 kk

z powodu apelacji wniesionych przez oskarżoną B. F., obrońców oskarżonych B. F., A. K., S. O. oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego Szpitala (...) w R.,

od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 4 maja 2017 roku sygn. akt VI K 202/15

na podstawie art. 437 § 2 kpk, art. 438 pkt. 1,2 i 3 kpk uchyla zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonych: B. F., A. K. i S. O. i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Radomsku.