Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt II Cz 680/17

POSTANOWIENIE

Dnia 20 września 2017 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W.

przeciwko dłużnikowi Ł. Z.

o egzekucję świadczenia pieniężnego

na skutek zażalenia Prokuratora Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Północ działającego na rzecz E. Z. na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2017 r. sygn. akt XII Co 327/17

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że uchylić postanowienie Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy J. H. z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie Km 4750/15 o ukaraniu grzywną E. Z..

SSO Aurelia Pietrzak

II Cz 680/17

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 11 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy oddalił skargę E. Z. na postanowienie Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy J. H. z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie Km 4750/15 o ukaraniu jej grzywną.

Sąd Rejonowy ustalił, że wierzyciel wskazał adres dłużnika przy ul. (...) w O.. Podczas czynności terenowych w dniu 3 marca 2016 r. przy ul. (...) w O. od mężczyzny przebywającego na terenie posesji Komornik dowiedział się, że dłużnik tam nie zamieszkuje i nie ma kontaktu z rodziną, zamieszkuje natomiast matka dłużnika. Natomiast od sąsiadki z domu nr (...) komornik dowiedział się, że dłużnik mieszka obok.

Dnia 9 maja 2016 r. Komornik wezwał na podstawie art. 761 kpc E. Z. , matkę dłużnika, do wskazania miejsca jego zamieszkania w terminie 7 dni. Wezwanie skarżąca odebrała dnia 11 maja 2016 r.

Dnia 16 sierpnia 2016 r. Komornik ponownie wezwał skarżącą do wskazania miejsca zamieszkania dłużnika. Wezwanie skarżąca odebrała dnia 22 sierpnia 2016 r.

Postanowieniem z dnia 4 stycznia 2017 r. Komornik J. H. wymierzył E. Z. grzywnę w wysokości 1.000 zł i ponownie wezwał ją do złożenia informacji pismem z dnia 16 sierpnia 2016 r. w terminie 7 dni pod rygorem nałożenia kolejnej grzywny.

W reakcji na powyższe E. Z. wniosła skargę.

Na termin posiedzenia jawnego wyznaczonego na dzień 11 maja 2017r. skarżąca nie stawiła się. W żaden sposób nie usprawiedliwiła przyczyn swojej nieobecności, jak też nie wnioskowała o odroczenie terminu posiedzenia. Skarżąca nie przedstawiła Sądowi (poza zawartymi w treści skargi) dodatkowych, uzupełniających wyjaśnień, nie wnioskowała też o przeprowadzenie jakiegokolwiek dowodu na poparcie swoich twierdzeń.

Mając zatem na uwadze powyższe oraz kontradyktoryjny charakter postępowania cywilnego Sąd Rejonowy oddalił wniosek biorącego udział w sprawie Prokuratora o przeprowadzenie z urzędu dowodu z przesłuchania skarżącej na okoliczność kiedy i jakiej informacji udzieliła telefonicznie Komornikowi i czy w rozmowie telefonicznej została zobowiązana do udzielenia informacji w formie pisemnej.

W ocenie Sądu I instancji skarga E. Z. nie zasługiwała na uwzględnienie. Twierdzeniom skarżącej o nieznajomości miejsca pobytu dłużnika Sąd nie przyznał waloru wiarygodności, uznając za nielogiczne i wewnętrznie sprzeczne tłumaczenie o odbieraniu korespondencji kierowanej do syna i jednocześnie wskazywanie, iż od 4 lat nie ma z nim kontaktu. Co więcej, ten kontakt miał zostać przerwany całkowicie i wskutek kłótni. Z kolei, twierdzenie, iż syn nigdy nie przebywał i nie był zameldowany przy ul. (...) w O. pozostaje w sprzeczności z tym co ustalił komornik podczas czynności terenowych.

Mając zatem na uwadze powyższe, Sąd Rejonowy nie znalazł podstaw do uznania, iż czynność Komornika sądowego J. H. - postanowienie z dnia 04.01.2017 r. naruszało obowiązujące przepisy prawa i skargę jako nieuzasadnioną oddalił.

Zażalenie na postanowienie złożył Prokurator Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ domagając się uchylenia zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Skarżący zarzucił Sądowi Rejonowemu naruszenia art. 217 § 3 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. poprzez niezasadne oddalenie wniosku dowodowego o przesłuchanie E. Z..

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest uzasadnione, lecz z innych przyczyn niż wskazanych przez Prokuratora.

W pierwszej jednak kolejności Sąd Okręgowy zauważa, iż postępowanie Sądu Rejonowego w zakresie oddalenia wniosku Prokuratora o przesłuchanie E. Z. było jak najbardziej prawidłowe. Z przebiegu postępowania wynika, iż Prokuratorowi bardziej zależało na uchyleniu kary grzywny niż samej skarżącej, a przesłuchiwanie jej na okoliczność czy w rzekomej rozmowie telefonicznej z kancelarią komorniczą została zobowiązana do udzielenie odpowiedzi na piśmie było bezcelowe. Oczywistym jest bowiem, że jeśli otrzymuje się pismo urzędowe, to należy na nie odpowiedzieć pisemnie. Zasady te obowiązują w całym postępowaniu cywilnym.

Przechodząc do meritum sprawy, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 761 § 1 k.p.c. organ egzekucyjny może żądać m.in. od osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Jednak w myśl § 2 cytowanego przepisu od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej Kodeksu można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.

Skarżąca jest matką dłużnika, a zatem winna zostać pouczona o prawie do odmowy odpowiedzi na wezwanie Komornika do złożenia informacji o miejscu pobytu syna (art. 762 § 2 k.p.c. w zw. z art. 261 § 1 k.p.c.). O powyższym prawie E. Z. nie została pouczona (k. 26 i 27 akt Km 4750/15).

W związku z powyższym, w ocenie Sądu Okręgowego, Komornik nie mógł na nią nałożyć grzywny. Z tej przyczyny Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżone postanowienie i uchylił postanowienie Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy J. H. z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie Km 4750/15 o ukaraniu grzywną E. Z..

SSO Aurelia Pietrzak