Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 455/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2017 roku.

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w W., Wydział I Cywilny,

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Anna Wypych - Knieć

Protokolant: stażysta Piotr Iwanowski

po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 roku w Warszawie, na rozprawie sprawy

z powództwa Wyższej Szkoły (...) w W.

przeciwko M. W.

o zapłatę kwoty 1.304,30 złotych

I.  zasądza od pozwanego M. W. na rzecz powoda Wyższej Szkoły (...) w W. kwotę 1.060,00 (jeden tysiąc sześćdziesiąt, 00/100) złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 10 stycznia 2017 roku do dnia zapłaty;

II.  w pozostałej części powództwo oddala;

III.  zasądza od pozwanego M. W. na rzecz powoda Wyższej Szkoły (...) w W. kwotę 38,07 (trzydzieści osiem, 07/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.