Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Ka 516/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lutego 2018 r.

Sąd Okręgowy w Elblągu VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodnicząca:

SSO Elżbieta Kosecka - Sobczak (spr.)

Protokolant:

st. sekr. sądowy Kamila Obuchowicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Elblągu M. M. (1)

po rozpoznaniu dnia 22 grudnia 2017r. i 23 lutego 2018r. w E. sprawy:

M. B. c. J. i G. ur. (...) w (...)

K. G. s. S. i M. ur. (...) w G.

oskarżonych z art. 278 §1 kk i inne

na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych

od wyroku Sądu Rejonowego w N.

z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. akt II K 192/15

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a) co do czynu przypisanego M. B. w pkt. 3 wyroku przyjmuje, że zabrała w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 8.000 zł ( osiem tysięcy złotych) i obniża wymierzoną jej karę do 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

b) obniża karę łączną oskarżonej M. B. z pkt. 4 wyroku do 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

c) określa wysokość kwoty w pkt. 7 wyroku do zapłacenia przez oskarżoną M. B. na rzecz P. B. na 8.000 zł ( osiem tysięcy złotych),

II. w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III. zasądza od oskarżonych M. B. i K. G. na rzecz skarbu Państwa po ½ kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, przy czym zwalnia K. G. od opłaty, a M. B. zwalnia od opłaty za obie instancje,

IV. zasądza od oskarżonej M. B. na rzecz oskarżyciela posiłkowego P. B. 840 zł i od oskarżonego K. G. na rzecz oskarżyciela posiłkowego P. B. 840 zł tytułem zwrotu wydatków związanych z udziałem w rozprawie apelacyjnej pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego ustanowionego z wyboru.