Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ns 1438/17

POSTANOWIENIE

Dnia 24 kwietnia 2018 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie:

Przewodnicząca Sędzia SR A. S.

Protokolant: sekr. sąd. M. U.

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej we W.

z udziałem D. M., J. M. (1) i K. M.

o stwierdzenie na nabycia spadku po J. M. (2)

postanawia:

odrzucić wniosek w stosunku do D. M..

Sygn. akt II Ns 1438/17

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 24 kwietnia 2018 roku o odrzuceniu wniosku w stosunku do uczestnika D. M.

Z załączonego do akt niniejszej sprawy odpisu skróconego aktu zgonu nr (...)/ (...) wynika, że D. M. zmarł w dniu 30 października 2017 roku (a więc przez złożeniem wniosku w niniejszej sprawie).

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz treść art. 199§1 pkt 3 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc należało odrzucić wniosek w niniejszej sprawie w stosunku do tego uczestnika.