Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Gz 210/18

POSTANOWIENIE

Dnia 28 maja 2018 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Górnik (spr)

Sędziowie: SO Patrycja Baranowska

SO Natalia Pawłowska-Grzelczak

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2018 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z urzędu

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. i D. T.

o zmianę wpisu w KRS

na skutek zażalenia uczestnika D. T. na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie o ygn.. akt SZ XIII Ns – Rej. KRS (...)

postanawia:

odrzucić zażalenie.

SSO N. Pawłowska-Grzelczak SSO A. Górnik SSO P. Branowska

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 30 marca 2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie odrzucił skargę D. T. na postanowienie z 29 grudnia 2017 r. z uwagi na nieusunięcie braków formalnych skargi, do których uczestnik został wezwany. Powyższe postanowienie zostało doręczone uczestnikowi w dniu 10 kwietnia 2018 r. (vide: zpo k. 18 akt).

Uczestnik D. T. złożył zażalenie na powyższe orzeczenie wnosząc o jego uchylenie. Jak wynika z datownika urzędu pocztowego przesyłka zawierająca zażalenie została nadana w dniu 18 kwietnia 2018 r.

W myśl art. 394 § 2 k.p.c. termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia. Zgodnie z art. 373 k.p.c. Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji. Jeżeli dostrzeże braki, do których usunięcia strona nie była wezwana, zażąda ich usunięcia. W razie nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie apelacja ulega odrzuceniu. Natomiast zgodnie z art. 397 § 2 k.p.c. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu apelacyjnym. Przytoczony powyżej przepis art. 373 k.p.c. stanowi podstawę postępowania naprawczego prowadzonego przed sądem II instancji. Sąd ten dokonuje ponownego sprawdzenia spełnienia przez środek zaskarżenia warunków formalnych i fiskalnych, wniesienia w terminie, a także dopuszczalności środka odwoławczego. Jeżeli zachodziły podstawy do odrzucenia zażalenia, których sąd I instancji nie dostrzegł, apelacja podlega odrzuceniu przez sąd II instancji.

W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, że zażalenie zostało wniesione po terminie.

Wobec tego zażalenie zgodnie z dyspozycją art. 373 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. podlegało odrzuceniu czym orzeczono jak w sentencji.

SSO N. Pawłowska-Grzelczak SSO A. Górnik SSO P. Branowska

Sygn. akt VIII Gz 210/18

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)