Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 48/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 kwietnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Olejniczak-Kosiara

Sędziowie: Sędzia SO Jacek Chrostek (spr.)

Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant starszy sekretarz sądowy Izabela Grudzińska

po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2018 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa J. D.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o ustalenie istnienia stosunku pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, ekwiwalent za urlop

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie sygn. akt X P 741/16

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach I (pierwszym), II (drugim), IV (czwartym), V (piątym), VI (szóstym) w ten sposób, że oddala powództwo oraz nie obciąża powoda J. D. kosztami procesu,

2.  nie obciąża powoda J. D. kosztami postępowania za II instancję,

3.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa kasy Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na rzecz radcy prawnego A. C. kwotę 3505,50 zł (trzy tysiące pięćset pięć złotych pięćdziesiąt groszy) tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu za I i II instancję.

SSO Monika Pawłowska-Radzimierska SSO Agnieszka Olejniczak-Kosiara SSO Jacek Chrostek