Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 884/17

POSTANOWIENIE

Dnia 24 listopada 2017 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział II Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Barbara Jankowska-Kocon

Sędziowie: SO Janusz Kasnowski

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2017 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa – Starosty (...)

przeciwko dłużnikom A. L., Z. L.

o egzekucję świadczenia pieniężnego

na skutek zażalenia wierzyciela na postanowienie Sądu Rejonowego w Mogilnie z dnia 18 sierpnia 2017 roku, sygn. akt I Co 339/17

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

SSO Barbara Jankowska-Kocon SSO Janusz Kasnowski SSO Aurelia Pietrzak

II Cz 884/17

UZASADNIENIE

Wierzyciel Skarb Państwa - Starosta (...) złożył skargę na zarządzenie Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie A. M. z dnia 9 czerwca 2017 r. w przedmiocie zwrotu wniosku z dnia 25.05.2017r. o wszczęcie egzekucji wraz z załącznikiem w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nakazu zapłaty w sprawie Km 813/17 przeciwko dłużnikom A. L. i Z. L.. W uzasadnieniu skarżący zaznaczył, że twierdzenie komornika o brakach wniosku było w świetle art. 797 § 1 k.p.c. pozbawione podstaw prawnych, a lakoniczne uzasadnienie komornika uniemożliwia skontrolowanie wydanego zarządzenia pod względem legalności i rzetelności.

Komornik sądowy w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, wskazując, że po uprzednim wezwaniu pełnomocnik wierzyciela nie usunął braków formalnych wniosku, tj. nie nadesłał udzielonego mu pełnomocnictwa, jak też nie podał numeru NIP.

Postanowieniem z dnia 14 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Mogilnie oddalił skargę wierzyciela (k. 5).

Zażalenie na postanowienie złożył wierzyciel domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu w Mogilnie do ponownego rozpoznania oraz pozostawienia temu Sądowi rozstrzygnięcia o kosztach zastępstwa prawnego za obie instancje. Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzucił naruszenie prawa procesowego, a w szczególności art. 357 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. poprzez ich niezastosowanie
i niesporządzenie uzasadnienia postanowienia oraz niedoręczenia stronie skarżącej takiego postanowienia z uzasadnieniem.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Mogilnie odrzucił zażalenie wierzyciela na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 14 lipca 2017 r. o oddaleniu skargi na czynności komornika. Z uzasadnienia Sądu Rejonowego wynika, że zgodnie z treścią art. 767 4 § 1 k.p.c. zażalenie na postanowienie sądu przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie. Na przedmiotowe postanowienie zażalenie nie przysługuje. W związku z tym stosownie do treści art. 357 § 1 i 2 k.p.c. powyższe postanowienie nie wymagało pisemnego uzasadnienia. Z uwagi na fakt, że zażalenie na przedmiotowe postanowienie jest niedopuszczalne, na podstawie art. 767 4 § 1 k.p.c. zażalenie odrzucił.

Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Mogilnie z dnia 18 sierpnia 2017 r. złożył wierzyciel domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu w Mogilnie do ponownego rozpoznania oraz pozostawienia temu Sądowi rozstrzygnięcia o kosztach zastępstwa prawnego za obie instancje.

Zaskarżonemu rozstrzygnięciu skarżący zarzucił naruszenie prawa procesowego, a w szczególności art. 767 4 § 1 k.p.c. przez jego zastosowanie jako podstawy prawnej odrzucenia zażalenia z 26 lipca 2017 r., a także przez jego błędną wykładnię prowadzącą do wniosku, że na postanowienie sądu o oddaleniu skargi na czynności komornika zwracającego wniosek egzekucyjny zażalenie nie przysługuje.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest uzasadnione. Jak słusznie stwierdził Sąd Rejonowy, zgodnie z art. 767 4 § 1 k.p.c., zażalenie na postanowienie sądu przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie. W postępowaniu egzekucyjnym zastosowanie tego środka zaskarżenia jest możliwe w wypadkach wskazanych w przepisach szczególnych znajdujących się części trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego (art. 758 i n.). Ponadto stosownie do art. 394 § 1 k.p.c., który poprzez art. 13 § 2 k.p.c. znajduje odpowiednie zastosowanie również w postępowaniu egzekucyjnym, zażalenie przysługuje na postanowienia sądu kończące postępowanie w sprawie oraz w pozostałych wypadkach enumeratywnie wymienionych w powołanym przepisie, m.in. na zwrot pozwu – tutaj wniosku – pkt. 1 cytowanego przepisu.

W tych okolicznościach uznać należy, że postanowienie Sądu Rejonowego oddalające skargę na czynność Komornika Sądowego A. M. działającego przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie polegającą na zwrocie wniosku egzekucyjnego w sprawie KM 813/17 podlega zaskarżeniu, a w konsekwencji wymaga sporządzenia uzasadnienia i doręczenia jego odpisu wraz z uzasadnieniem wnioskodawcy (art. 357 § 2 k.p.c. stosuje się odpowiednio w postępowaniu egzekucyjnym poprzez art. 13 § 2 k.p.c.).

Mając powyższe okoliczności na uwadze Sąd Okręgowy uwzględnił zażalenie wierzyciela i uchylił zaskarżone postanowienie (na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

Rzeczą Sądu Rejonowego będzie sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 14 lipca 2017 r. (k. 5) i doręczenie jego odpisu wierzycielowi (jego pełnomocnikowi), a następnie nadanie biegu jego zażaleniu z dnia 26 lipca 2017 r. (k.6 - 7).

SSO Barbara Jankowska-Kocon SSO Janusz Kasnowski SSO Aurelia Pietrzak