Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 333/17

POSTANOWIENIE

Dnia 29 sierpnia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Irena Dobosiewicz

Sędziowie: SO Aurelia Pietrzak (spr.)

SO Tomasz Adamski

po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2017 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku W. K., B. O., A. D., D. R., M. R.

o dział spadku

na skutek zażalenia B. O. i D. R. na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2017 roku, sygn. akt II Ns 842/08

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt: II Cz 333/17

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy oddalił wniosek B. O.i D. R. o sprostowanie oczywistej niedokładności pisarskiej w postanowieniu o dziale spadku. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd I instancji wskazał, że wnioskodawczynie B. O. i D. R. zażądały sprostowania wydanego w sprawie II Ns 842/08 postanowienia o dziale spadku, w ten sposób by w pkt 1 tego postanowienia na drugiej stronie po słowach „w ten sposób, że” zawrzeć sformułowania:

-

„wyodrębnić samodzielny” lokal opisany w punkcie la) i wraz z udziałami przyznać go na własność B. O. i A. D. we współwłasności w częściach równych,

-

„wyodrębnić samodzielny” lokal opisany w pkt Ib) i wraz z udziałami przyznać go na własność D. R. i M. R. we współwłasności w częściach równych. Pełnomocnik wnioskodawczyń wskazał, iż aby lokale mogły być przyznane musiały być wyodrębnione, a zatem brak stwierdzenia w tym zakresie jest niedokładnością pisarską.

Powołując się na przepisy art. 350 § 1 kpc, art. 361 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc Sąd Rejonowy uznał, że instytucja sprostowania nie może prowadzić do uzupełniania czy też korekty merytorycznej rozstrzygnięcia, a w przedmiotowej sprawie brak rozstrzygnięcia o dziale spadku właśnie poprzez wyodrębnienie lokali nie sposób uznać za oczywistą niedokładność pisarską.

Zażalenie na postanowienie złożyły B. O.i D. R. domagając się jego zmiany i orzeczenia sprostowania zgodnie z wnioskiem. W środku zaskarżenia Sądowi Rejonowemu postawiono zarzut błędu w ustaleniach faktycznych i przyjęcie, że Sąd w postanowieniu o dziale spadku nie umieścił sformułowania o wyodrębnieniu lokali przez oczywistą niedokładność.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Nie sposób zgodzić się ze skarżącym, że brak w postanowieniu z dnia 23 lutego 2010 r. o dziale spadku orzeczenia o wyodrębnieniu lokali jest zwykłą niedokładnością pisarską. Jest to bowiem merytoryczne rozstrzygnięcie i nie podlega sprostowaniu. Sam fakt, że Sąd Rejonowy prowadził postępowanie dowodowe na okoliczność możliwości wyodrębnienia lokali, nie oznacza, że brak umieszczenia rozstrzygnięcia w tej kwestii w orzeczeniu kończącym jest niedokładnością pisarską.

Oczywistym bowiem jest, że w tej materii można było złożyć wniosek o uzupełnienie postanowienia, bowiem Sąd nie orzekł o całości żądania. Nie można jednak poprzez instytucję sprostowania naprawić orzeczenia pod względem merytorycznym. W ten sposób pozbawiłoby się uczestników możliwości merytorycznego zaskarżenia orzeczenia.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w

zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie jako niezasadne.