Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pz 34/18

POSTANOWIENIE

Dnia 9 lipca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Jolanta Łanowy – Klimek

Sędziowie: SSO Grażyna Łazowska

SSR del. Anna Capik – Pater

po rozpoznaniu sprawy w dniu 9 lipca 2018 w G.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie D. W.

przeciwko Spółce (...) S.A w B.

o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

na skutek zażalenia biegłego K. B.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Z.

z dnia 3 kwietnia 2018 sygn. akt IV P 285/17

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie

(-) SSO Grażyna Łazowska

(-) SSO Jolanta Łanowy – Klimek

(-) SSR del. Anna Capik – Pater

Sędzia

Przewodniczący

Sędzia

Sygn. VIII Pz 34/18

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 3 kwietnia 2018r., sygn. IV P 285/17 – Sąd Rejonowy w Z. skazał biegłą K. B. na grzywnę w wysokości 500 zł.

W uzasadnieniu wskazano, iż w dniu 18 października 2017r. doręczono biegłej akta wraz ze zleceniem do sporządzenia opinii w terminie 2 miesięcy. Termin 2 miesięcy podyktowany był skomplikowanym charakterem sprawy. Powyższy termin nie został przez biegłą dotrzymany, nadto biegła była dwukrotnie wzywana do zwrotu akt i podania przyczyny opóźnienia.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła biegła K. B.. Domagała się zmiany postanowienia.

W treści zażalenia biegła podniosła, że na ponaglenie Sądu Rejonowego odpowiedziała, iż nie jest w stanie określić ostatecznego terminu do sporządzenia opinii, wobec czego została wezwana przez Sąd do zwrotu akt, co bez zbędnej zwłoki uczyniła. Ponadto wskazała, że w 2017r. otrzymała mnóstwo poleceń sporządzenia opinii, a jej problemy zdrowotne (od września 2017r. do lutego 2018r.) stały się przyczyną opóźnień.

Sąd Okręgowy VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w G. zważył co następuje :

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie Sądu Okręgowego zaskarżone postanowienie jest trafne, albowiem odpowiada prawu.

Zgodnie z art. 287 k.p.c. za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, za nieuzasadnioną odmowę złożenia przyrzeczenia lub opinii albo za nieusprawiedliwione opóźnienie złożenia opinii sąd skaże biegłego na grzywnę.

Jak stanowi zaś art. 163 § 1 zd. 1 k.p.c. jeżeli kodeks przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości, grzywnę wymierza się w kwocie do trzech tysięcy złotych.

W ocenie Sądu Okręgowego – Sąd Rejonowy w Z. zasadnie skazał biegłą na grzywnę w wysokości 500 zł. Jak słusznie wskazał Sąd Rejonowy w Z., biegła wprawdzie odpowiedziała na drugie ponaglenie Sądu z 12 marca 2018r. wskazując, że z uwagi na dużą ilość spraw z innych sądów nie jest w stanie określić ostatecznego terminu do sporządzenia opinii, jednakże po wezwaniu jej do zwrotu akt, biegła w żaden sposób nie odpowiedziała na to wezwanie. Ponadto nie zwróciła akt sprawy do czasu wydania zaskarżonego postanowienia, co znacznie wydłużyło postępowanie w sprawie.

W dniu 18 października 2017r. zostały doręczone biegłej akta sprawy z poleceniem sporządzenia pisemnej opinii w terminie dwumiesięcznym. Biegła nie dotrzymała terminu do sporządzenia opinii, przez co dwukrotnie – 13 lutego 2018r. oraz 12 marca 2018r. – Sąd Rejonowy wzywał ją do zwrotu akt i wskazania przyczyny niemożności ich zwrotu. Do dnia wydania zaskarżonego postanowienia biegła nie zwróciła akt z opinią.

Podkreślić trzeba, że obowiązkiem sądu jest rozpoznanie sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w P. w postanowieniu z dnia 24 października 2012 r. (...) - obowiązkiem sądu w przypadku zwłoki w działaniach biegłego jest podjęcie działań dyscyplinujących zgodnie z art. 287 k.p.c.

W sytuacji, gdy biegła przyjęła już szereg zleceń i miała świadomość, że nie jest w stanie sporządzić opinii w terminie z tego względu, a także z uwagi na stan zdrowia, obowiązkiem jej było - przedstawić stosowne usprawiedliwienie, odmówić wykonania opinii i zwrócić akta, albo złożyć wniosek o wydłużenie terminu. Sąd miałby wówczas możliwość rozważenia wydłużenia terminu do sporządzenia opinii , bądź też zwrócenia się o opinię od innego biegłego. Tymczasem biegła związana terminem do sporządzenia opinii, nie odpowiedziała na pierwsze ponaglenie Sądu, nie poprosiła o wydłużenie terminu, ani też nie zwróciła akt w wyznaczonym terminie.

Mając na uwadze powyższe względy, Sąd – uznając zażalenie skarżącej za bezzasadne – na mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

(-) SSO Grażyna Łazowska

(-) SSO Jolanta Łanowy – Klimek

(-) SSR del. Anna Capik – Pater

Sędzia

Przewodniczący

Sędzia