Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pz 36/18

POSTANOWIENIE

Dnia 9 lipca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Grażyna Łazowska

Sędziowie: SSO Jolanta Łanowy – Klimek

SSO Patrycja Bogacińska-Piątek

po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2018 w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy T. J.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K. i Spółce (...) Spółce Akcyjnej w B.

o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

na skutek zażalenia biegłego K. B.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Z. z 3 kwietnia 2018r., sygn. akt IV P 308/17

postanawia

oddalić zażalenie

(-) SSO Patrycja Bogacińska-Piątek (-) SSO Grażyna Łazowska (-) SSO Jolanta Łanowy – Klimek

Sędzia Przewodniczący Sędzia

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 3 kwietnia 2018r., sygn. IV P 285/17 – Sąd Rejonowy w Z. skazał biegłą K. B. na grzywnę w wysokości 500 zł.

W uzasadnieniu wskazano, iż w dniu 30 października 2017r. doręczono biegłej akta wraz ze zleceniem do sporządzenia opinii w terminie 3 miesięcy. Powyższy termin nie został przez biegłą dotrzymany, nadto biegła była dwukrotnie wzywana do zwrotu akt i podania przyczyny opóźnienia.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła biegła K. B.. Domagała się zmiany postanowienia. W treści zażalenia biegła podniosła, że na ponaglenie Sądu Rejonowego odpowiedziała, iż nie jest w stanie określić ostatecznego terminu do sporządzenia opinii, wobec czego została wezwana przez Sąd do zwrotu akt, co bez zbędnej zwłoki uczyniła. Ponadto wskazała, że w 2017r. otrzymała mnóstwo poleceń sporządzenia opinii, a jej problemy zdrowotne (od września 2017r. do lutego 2018r.) stały się przyczyną opóźnień.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje :

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie Sądu Okręgowego zaskarżone postanowienie jest trafne, albowiem odpowiada prawu.

Zgodnie z art. 287 k.p.c. za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, za nieuzasadnioną odmowę złożenia przyrzeczenia lub opinii albo za nieusprawiedliwione opóźnienie złożenia opinii sąd skaże biegłego na grzywnę.

Jak stanowi zaś art. 163 § 1 zd. 1 k.p.c. jeżeli kodeks przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości, grzywnę wymierza się w kwocie do trzech tysięcy złotych.

W ocenie Sądu Okręgowego, Sąd I instancji miał podstawy do nałożenia grzywny na biegłą. Biegłej wyznaczono 3 miesięczny termin na sporządzenie opinii w sprawie, który nie został dotrzymany. Skutkowało to koniecznością dwukrotnego ponaglania – w dniach 13 lutego i 12 marca 2018r. – do sporządzenia opinii bądź zwrotu akt. W sytuacji, gdy biegła przyjęła już szereg zleceń i miała świadomość, że nie jest w stanie sporządzić opinii w terminie z tego względu, a także z uwagi na stan zdrowia, obowiązkiem jej było - przedstawić stosowne usprawiedliwienie, odmówić wykonania opinii i zwrócić akta, albo złożyć wniosek o wydłużenie terminu. Sąd miałby wówczas możliwość rozważenia wydłużenia terminu do sporządzenia opinii , bądź też zwrócenia się o opinię od innego biegłego. Ostatecznie, biegła po prawie 5 miesiącach zwróciła akta bez opinii.

Sąd Okręgowy podkreśla, że obowiązkiem sądu jest rozpoznanie sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w P. w postanowieniu z dnia 24 października 2012 r. (...) - obowiązkiem sądu w przypadku zwłoki w działaniach biegłego jest podjęcie działań dyscyplinujących zgodnie z art. 287 k.p.c.

Mając na uwadze powyższe względy, Sąd – uznając zażalenie skarżącej za bezzasadne – na mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

(-) SSO Patrycja Bogacińska-Piątek (-) SSO Grażyna Łazowska (-) SSO Jolanta Łanowy – Klimek

Sędzia Przewodniczący Sędzia