Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2032/17

UZASADNIENIE

Wobec tego, iż pozwana B. B. zmarła w dniu 16 września 2003 roku Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 3 k.p.c. w zw. z art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. uchylił zaskarżony wyrok i odrzucił pozew.