Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Cz 310/18

POSTANOWIENIE

K., dnia 28 maja 2018 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Roszewski

Sędziowie: SSO. Barbara Mokras

SSO. Wojciech Vogt – spr.

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2018 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Bank S.A. z siedzibą w P.

z udziałem R. K. i innym

o stwierdzenie nabycia spadku po M. K.

na skutek zażalenia wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 15 marca 2018 r., sygn.. akt I Ns 1163/13

postanawia:

oddalić zażalenie

Wojciech Vogt Barbara Mokras Janusz Roszewski

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim odmówił podjęcia zawieszonego postępowania i umorzył postępowanie. Ustalił, że nie ma podstaw do podjęcia postępowania ponieważ wnioskodawca w terminie wskazanym przez Sąd nie podał następców prawnych zmarłego Z. K..

Skoro więc skuteczny wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w terminie jednego roku od zawieszenia postępowania, to Sąd miał podstawy do jego umorzenia.

Zażalenie od tego rozstrzygnięcia złożył wnioskodawca podnosząc, że odpis postanowienia o umorzeniu postępowania otrzymał 28 marca 2018 r. i przed jego uprawomocnieniem wskazał następców prawnych Z. K. i dostarczył odpis wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Wniósł więc o zmianę zaskarżonego orzeczenia i uchylenie zaskarżonego postanowienia

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Przed uprawomocnieniem się postanowienia o umorzeniu postępowania wnioskodawca wskazał następcę prawnego Z. K., jego dane adresowe i dołączył odpis wniosku.

Niemniej nie ma podstaw do uwzględnienia zażalenia, gdyż w terminie rocznym od daty zawieszenia postepowania wnioskodawca nie złożył skutecznego wniosku o jego podjęcie. Sąd miał więc – w oparciu o art. 182 k.p.c. – podstawy do skutecznego umorzenia postepowania.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało zgodnie z art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzec jak w sentencji.

Wojciech Vogt Barbara Mokras Janusz Roszewski