Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 684/18


WYROK
z dnia 24 kwietnia 2018 r.


Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Jan Kuzawiński

Protokolant: Marta Słoma

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2018 r., w Warszawie, odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2018 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Sweco Consulting Sp.
z o.o., Sweco GmbH, Lafrentz Polska Sp. z o.o., ul Roosvelta 22, 60-829 Poznań
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Gmina Miasto Świnoujście
reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście, działającego jako zarządca
drogi publicznej, prowadzącym postępowanie jest: Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600
Świnoujście,

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TPF Sp. z
o.o., ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa, TPF Getinsa Eurostudios SL, c/Ramon de
Aguinaga 8, 28028 Madryt, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego -
po stronie zamawiającego,

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy
Pzp polegającego na zaniechaniu wykluczenia z postępowania wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22,
03-236 Warszawa, TPF Getinsa Eurostudios SL, c/Ramon de Aguinaga 8, 28028
Madryt i nakazuje zamawiającemu:
1.1. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,

1.2. powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wykluczenia wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TPF Sp. z o.o., ul. Annopol
22, 03-236 Warszawa, TPF Getinsa Eurostudios SL, c/Ramon de Aguinaga 8,
28028 Madryt na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.
2. pozostałe zarzuty odwołania uznaje za niepotwierdzone;
3. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i:
3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Sweco Consulting Sp.
z o.o., Sweco GmbH, Lafrentz Polska Sp. z o.o., ul Roosvelta 22, 60-829 Poznań,
tytułem wpisu od odwołania,
3.2 zasądza kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych
zero groszy) od zamawiającego - Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana
przez Prezydenta Miasta Świnoujście, działającego jako zarządca drogi publicznej,
prowadzącym postępowanie jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Sweco
Consulting Sp. z o.o., Sweco GmbH, Lafrentz Polska Sp. z o.o., ul Roosvelta 22,
60-829 Poznań, stanowiącą koszty poniesione z tytułu wpisu i wynagrodzenia
pełnomocnika.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie.Przewodniczący: …………………………

Sygn. akt: KIO 684/18
Uzasadnienie

Zamawiający – Gmina Miasto Świnoujście prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem
i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn. Usprawnienie połączenia
komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu - budowa tunelu pod
Świną”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu
4 października 2017 pod numerem 2017/S 190-389324.
Dnia 29 marca 2018 roku, zamawiający poinformował wykonawców o wyborze jako oferty
najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa, TPF Getinsa Eurostudios SL, c/Ramon de
Aguinaga 8, 28028 Madryt (dalej jako konsorcjum TPF).
Dnia 9 kwietnia 2018 roku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Sweco Consulting Sp. z o.o., Sweco GmbH, Lafrentz Polska Sp. z o.o., ul. Roosvelta 22, 60-
829 Poznań (dalej „Odwołujący”) wnieśli odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
od niezgodnych z przepisami ustawy czynności i zaniechań Zamawiającego
w postępowaniu, polegających na niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynnością wyboru
oferty najkorzystniejszej, zaniechaniu wykluczenia z postępowania konsorcjum TPF, które
nie wniosło w sposób prawidłowy wymaganego wadium i wprowadziło Zamawiającego w
błąd oraz zaniechaniu odrzucenia oferty konsorcjum TPF, której treść nie odpowiada SIWZ,
jak również na zaniechaniu wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp polegające na przeprowadzeniu postępowania bez
zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz
bez zachowania zasady przejrzystości postępowania;
2. art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. art. 22d. ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie
wykluczenia z postępowania wykonawcy konsorcjum TPF, który nie wykazał spełniania
warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej
w zakresie wymaganego doświadczenia i dysponowania odpowiednim personelem na
potrzeby realizacji zamówienia;
3. ewentualnie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy
konsorcjum TPF do złożenia wyjaśnień w zakresie wymaganego doświadczenia
personelu skierowanego do realizacji zamówienia;

4. art 7. ust. 3 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, poprzez naruszenie
obowiązku udzielania zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie
z przepisami ustawy Pzp, polegającego na wyborze najkorzystniejszej oferty
z pominięciem ustawowego obowiązku wykluczenia wykonawcy, który nie wykazał
spełniania warunków udziału w Postępowaniu, będącego również wykonawcą, którego
oferta podlega odrzuceniu;
5. art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 36a ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia
oferty konsorcjum TPF, której treść jest niezgodna z treścią SIWZ,
6. art. 87 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wezwanie
konsorcjum TPF do wyjaśnienia treści gwarancji bankowej stanowiącej wadium,
podczas gdy w ustawie Pzp brak jest instytucji prawnych służących uzupełnieniu czy
wyjaśnieniu nieprawidłowo złożonego wadium, a w konsekwencji naruszenie zasady
równego traktowania wykonawców;
7. art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum
TPF, która została zabezpieczona wadium wniesionym w sposób nieprawidłowy,
8. art. 24 ust. 1 pkt 16 oraz pkt 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
z postępowania wykonawcy konsorcjum TPF, pomimo, że wykonawca ten wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału
w Postępowaniu w zakresie dysponowania personelem skierowanym do realizacji
zamówienia legitymującym się wymaganym doświadczeniem i/lub przedstawił
informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd, a które to informacje miały istotny
wpływ na decyzję Zamawiającego podejmowane w toku Postępowania o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego.
W oparciu o powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o o nakazanie Zamawiającemu
unieważnienia czynności z dnia 29.03.2018 r. w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej,
odrzucenia oferty konsorcjum TPF oraz wykluczenia konsorcjum TPF z postępowania,
dokonania ponownego badania i oceny ofert oraz wyboru oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej.

Uzasadnienie zarzutów odwołania.
Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Odwołujący wskazał, że przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru nad
projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzenie kontraktem, w tym, w szczególności,
zakres opisany w pkt 5 na stronie 4 Tomu I SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców - dalej „IdW”),
m.in.: pełnienie nadzoru nad projektowaniem, świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego
nad realizacją robót budowlanych, zarządzanie i kontrola nad realizacją robót aż do

wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności, prowadzenie działań informacyjnych
i promocyjnych związanych z realizacją projektu, wypełnianie obowiązków wynikających
z umowy o dofinansowanie, wspieranie Zamawiającego i Inwestora Zastępczego we
wszystkich czynnościach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego.
Odwołujący podniósł, że Zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez
wykonawcę, zgodnie z pkt 5.5. Tomu I SIWZ - „a) Konsultant jest zobowiązany osobiście
wykonać zastrzeżone przez zamawiającego, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, czynności
wykonywane przez następujących ekspertów:
- Inżyniera Kontraktu,
- Inżyniera Rezydenta,
- Inspektora nadzoru ds. mostowych,
- Specjalistę ds. rozliczeń,
Zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami prawa.
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych w pkt a) części
zamówienia podwykonawcom”. Odwołujący dalej podał, że powyższe zastrzeżenie znajduje
swoje odzwierciedlenie w zapisach Tomu II SIWZ - Istotne postanowienia Umowy, w tym
w szczególności: w § 12 pkt 4 - „Konsultant na podstawie art. 36a ust. 2 Pzp jest
zobowiązany wykonać osobiście część zamówienia obejmującą czynności polegające na
pełnieniu funkcji: Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta, Inspektora Nadzoru ds.
mostowych, Specjalisty ds. rozliczeń, (czynności związane z pełnieniem tych funkcji opisano
w §12- 24), jak również w § 30 pkt 1 - „Konsultant może realizować Umowę za
pośrednictwem Podwykonawców zgodnie z SIWZ oraz Ofertą, z zastrzeżeniem wykonania
części zamówienia określonej w § 12 ust. 4 Umowy, która to część musi zostać wykonana
osobiście; bez udziału podwykonawców”.
Odwołujący wskazał, że konsorcjum TPF zaoferowało wykonanie przedmiotu zamówienia
z udziałem podwykonawców, przewidując i wskazując w pkt 5 Formularza ofertowego -
„Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
Roboty z zakresu geodezji i geologii, Usługi nadzoru budowlanego w rozumieniu prawa
budowlanego, koordynacja projektu, dokumentacja środowiskowa".
W ocenie Odwołującego tak opisany zakres czynności przewidzianych do wykonania
przez podwykonawców stoi w sprzeczności z wykreowanymi przez Zamawiającego zapisami
SIWZ, nakazującymi jako obligatoryjne wykonanie czynności polegających na pełnieniu
funkcji i związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz Inspektora Nadzoru ds.
mostowych. Odwołujący podniósł, że co do zasady funkcja Inżyniera Kontraktu jest funkcją
zarządczą (w rozumieniu funkcji Inżyniera, jak opisano w Warunkach Ogólnych Kontraktu
FIDIC - jak wyraźnie określa zapis na stronie 4 Tomu I SIWZ - IdW, a w zakresie kompetencji

i obowiązków Inżyniera Kontraktu jest koordynacja projektu rozumianego nie tylko jako
koordynowanie prac projektowych, ale koordynowanie projektu jako całego przedsięwzięcia
inwestycyjnego, którego dotyczy usługa będąca przedmiotem zamówienia.
Odwołujący wskazał, że podstawową funkcją każdego powołanego inspektora nadzoru jest
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
późn. zm.) jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego, dokładnie obowiązku inspektora
nadzoru opisane są w art. 25 ww. ustawy.
Odwołujący podniósł, że Zamawiający wymagał w treści SIWZ, aby wykonawca
obligatoryjnie wykonywał osobiście czynności wykonywane przez Inspektora Nadzoru ds.
mostowych, zatem wszystkie, bez wyjątku, czynności wykonywane przez Inspektora
Nadzoru ds. mostowych muszą być wykonywane przez Wykonawcę osobiście, co oznacza,
że Zamawiający nie dopuścił w tym postępowaniu, aby jakikolwiek zakres obowiązków
wykonywany przez Inspektora Nadzoru ds. Mostowych, w tym również tych obowiązków,
które dla każdego inspektora nadzoru opisane są w Prawie Budowlanym, mógł być
wykonywany przez jakiegokolwiek podwykonawcę.
W konsekwencji powyższych okoliczności, w ocenie Odwołującego nie można uznać, aby
oferta złożona przez wykonawcę konsorcjum TPF, w której opisano zakres przyszłego
podwykonawstwa w zakresie swojej treści odpowiadała treści SIWZ, z czego Odwołujący
wywodzi, że oferta ta powinna być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Dodatkowo, w ocenie Odwołującego, zaniechanie przez Zamawiającego odrzucenia
oferty konsorcjum TPF z ww. powodów jest dowodem naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy
Pzp, co doprowadziło do dokonania wyboru oferty niezgodnie z przepisami Pzp.

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp oraz art. 87 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 4
w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.
Odwołujący wskazał, że Zamawiający pismem z dnia 2.02.2018 r., działając na podstawie
art 87 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wezwał konsorcjum TPF do złożenia wyjaśnień
dotyczących gwarancji. W wezwaniu tym Zamawiający wskazał, że w tłumaczeniu oryginału
gwarancji wadialnej załączonej do złożonej przez konsorcjum TPF oferty, widnieje
następujący zapis: „Niniejsza gwarancja ważna jest od 10 października 2017 r. do dnia 10
kwietnia 2017 r.”, wobec czego Zamawiający powziął wątpliwości w zakresie terminów
ważności przedłożonej przez konsorcjum TPF gwarancji. Konsorcjum TPF pismem z dnia
5.02.2018 r. w odpowiedzi na wezwanie wyjaśniło, że w tłumaczeniu gwarancji wadialnej
wpisano błędną datę ważności tej gwarancji, co stanowiło oczywistą omyłkę pisarską.
W oparciu o powyższe Odwołujący podniósł, że Zamawiający dopuścił się naruszenia art.
87 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wezwanie

konsorcjum TPF do wyjaśnienia treści gwarancji bankowej stanowiącej wadium, podczas gdy
w ustawie Pzp brak jest instytucji prawnych służących uzupełnieniu czy wyjaśnieniu
nieprawidłowo złożonego wadium, a w konsekwencji Zamawiający naruszył zasadę równego
traktowania wykonawców.
Odwołujący podniósł, że z orzecznictwa KIO wynika, że gwarancja wadialna nie należy do
żadnego z katalogu oświadczeń lub dokumentów, o których stanowi przepis art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, a zatem wadium zabezpiecza ofertę, ale nie jest jej częścią Wywodzi z tego, że
już podstawa prawna wezwania Zamawiającego jest nieprawidłowa, ponieważ z treści
przepisu art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wynika, że Zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez
siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w art. 25 ust. 1, skoro zaś gwarancja wadialna nie należy do żadnego z katalogu
oświadczeń lub dokumentów, o których stanowi przepis art. 25 ust. 1 ustawy Pzp to w ocenie
Odwołującego Zamawiający nie był uprawniony do wezwania konsorcjum TPF do złożenia
wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.
Odwołujący podkreślił, że wadium nie kształtuje merytorycznej treści oświadczenia woli
wykonawcy, która wypełnia treść oferty, a celem wniesienia wadium jest zabezpieczenie
interesów i sytuacji zamawiającego, co może być uniemożliwione z uwagi na treść złożonej
przez konsorcjum TPF gwarancji. Podniósł, że obowiązkiem wykonawcy jest wniesienie
wadium, tak by zabezpieczało ono interesy i sytuację zamawiającego przez cały okres
związania ofertą (wyrok z KIO z dnia 25.04.2016 r. sygn. akt KIO 507/16; KIO 508/16; KIO
516/16). Dodał, że wadium wniesione w formie gwarancji musi mieć taką samą płynność jak
wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty
wadium wniesionego w formie gwarancji nie może być utrudnione (KIO/UZP 537/08
i KIO/UZP 62/09). Odwołujący argumentował, że za prawidłowe wniesienie wadium uznaje
się wniesienie wadium tylko w sposób w pełni umożliwiający zamawiającemu jego realizację
(zatrzymanie lub uzyskanie kwoty wadium) w przypadku zaistnienia przesłanek jego
przepadku określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, zatem wniesienie wadium w sposób
nieprawidłowy następuje, gdy z treści dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
w formie innej niż w pieniądzu nie będzie wynikać bezwarunkowa zapłata kwoty wadium na
rzecz zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp lub
m.in. gdy okres ważności gwarancji wadialnej nie spełnia wymogów SIWZ w tym zakresie.
Odwołujący podkreślił, że z funkcji zabezpieczającej wadium wynika, że forma jego
wniesienia musi dawać zamawiającemu pewność, że będzie on mógł zatrzymać wadium
(zrealizować gwarancję wadialną) w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
Pzp, zaś gwarant ma prawo, w celu zrealizowania gwarancji wadialnej, żądania od
beneficjenta przedstawienia oryginału dokumentu gwarancji i prawo odmowy wypłaty kwoty

wadium na podstawie kopii gwarancji wadialnej, gdyż nie jest ona dowodem zobowiązania
gwaranta Odwołujący podniósł, że istnieje ryzyko, że podstawowe funkcje wadium, jako
dokumentu mającego zabezpieczać interesy zamawiającego, nie zostaną spełnione przy
wzięciu pod uwagę treści gwarancji złożonej przez konsorcjum TPF, bowiem wadium to nie
jest ważne w okresie wymaganym przez Zamawiającego, co zauważył sam Zamawiający
i co w konsekwencji stanowiło podstawę podjęcia przez Zamawiającego dalszych,
nieprawidłowych, w ocenie Odwołującego, czynności. Podniósł, że Zamawiający nie był
uprawniony żądać od konsorcjum TPF wyjaśnień w przedmiocie złożonej gwarancji.
Odwołujący wskazał, że okoliczności tej nie zmienia fakt, że pytanie o wyjaśnienie treści
gwarancji dotyczyło jej tłumaczenia na język polski, bowiem bezspornym pozostaje, że
obowiązującym językiem postępowania pozostaje język polski i to treść tłumaczenia
pozostaje decydująca o treści dokumentu. Podniósł, że dokument sporządzony w języku
obcym wraz tłumaczeniem tego dokumentu na język polski stanowią pełną całość i są ze
sobą nierozerwalnie związane, zatem gwarancja złożona przez konsorcjum TPF nie
zabezpiecza interesu Zamawiającego, ponieważ jest ważna jest od dnia 10 października
2017 r. do dnia 10 kwietnia 2017 r. i na tej podstawie oferta konsorcjum TPF powinna ulec
odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. Odwołujący zaznaczył, że
Zamawiający, zgodnie z treścią ww. przepisu był zobligowany do odrzucenia oferty danego
wykonawcy w przypadku zaistnienia określonych w przepisie przesłanek.
W oparciu o powyższe Odwołujący argumentował, że zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt
7b ustawy Pzp jest uzasadniony, ponieważ wadium zostało wniesione przez konsorcjum TPF
w sposób nieprawidłowy i nie zabezpiecza interesów Zamawiającego. Podniósł także, że
Zamawiający dopuścił się naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp z uwagi na zapewnienie konsorcjum
TPF możliwości złożenia wyjaśnień co do treści przedłożonej gwarancji podczas gdy takie
uprawnienie nie wynika z przepisów ustawy Pzp, a także wobec zaniechania odrzucenia
oferty konsorcjum TPF w sytuacji, gdy był do tego zobligowany przepisami prawa.

Zarzut dotyczący naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 oraz pkt 17 ustawy Pzp.
Odwołujący wskazał, że Zamawiający pismem z dnia 07.02.2018 r. w trybie art. 26 ust.1
ustawy Pzp wezwał konsorcjum TPF do złożenia wykazu osób na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu. W odpowiedzi na wezwanie, pismem z dnia 16.02.2018
r., konsorcjum TPF przedstawiło Zamawiającemu m.in. „wykaz osób, w zakresie niezbędnym
do oceny oferty na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert”. W treści wykazu podano
Pana A. I. jako osobę mającą pełnić funkcję Inżyniera Kontraktu. Odwołujący podniósł, że na
potwierdzenie doświadczenia ww, osoby podano inwestycje:

1) Budowa drogi ekspresowej S-6 „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Goleniów-
Nowogard (S-3, węzeł Goleniów Północ/z węzłem/ - początek obwodnicy m. Nowogard)" km
19,8 oraz „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard-Płoty(koniec obwodnicy m.
Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty)” km 20,0 oraz „Projekt i budowa drogi S-6 na
odcinku koniec obwodnicy m. Płoty-węzeł Kiełpino/z węzłem/” km 15,00; okres wskazano
jako 02-2016 do chwili obecnej;
2) „Budowa drogi ekspresowej S-2 - odcinek Konotopa-Puławska wraz z budową
łącznika z MPL Okęcie i ul. Młynarską (S-79) w Warszawie Etap 11/1 Droga Ekspresowa S-
79 na odcinku węzła Lotnisko do węzła Marynarska Etap II/2: Droga Ekspresowa S-2 na
odcinku węzeł Lotnisko-węzeł Puławska; okres wskazano jako 01.2010-12.2014.
Odwołujący wywodził, że z treści wykazu wynika, że w ramach pkt 1 podano w zasadzie 3
inwestycje, co łącznie z inwestycją wskazaną w pkt 2 wykazu osób daje łącznie 4 inwestycje,
w ramach których Pan A. I. zdobyć miał 60 miesięcy doświadczenia. Odwołujący wskazał, że
zgodnie z treścią SIWZ (pkt 7.2.3.b) ppkt (i) IDW) doświadczenie Inżyniera Kontraktu
powinno być wykazane w ramach maksymalnie 2 inwestycji. W ocenie Odwołującego
sposób przedstawienia danych dotyczących 3 inwestycji opisanych w pkt 1 powyżej miał na
celu wprowadzić w błąd Zamawiającego, aby sprawić wrażenie, że
w wykazie osób podano tylko 2 inwestycje.
Dalej Odwołujący wskazał, że Zamawiający pismem z dnia 23.02.2018 r. wezwał
konsorcjum TPF w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do przedłożenia wykazu osób w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wezwanie to Zamawiający
uzasadnił okolicznością, że wykaz osób złożony przez konsorcjum TPF wraz z pismem
z dnia 16.02.2018 r. nie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu z uwagi na
brak doświadczenia wyszczególnionych osób obejmujących 60 miesięcy. W odpowiedzi na
wezwanie konsorcjum TPF pismem z dnia 28.02.2018 r. przedstawiło nowy wykaz osób,
w którym podano nowe osoby, a jako doświadczenie A. I. podano:
1) Budowa drogi ekspresowej S-2 - odcinek Konotopa-Puławska wraz z budową łącznika
z MPL Okęcie i ul Młynarską (S-79) w Warszawie Etap 11/1 Droga Ekspresowa S-79 na
odcinku węzła Lotnisko do węzła Marynarska Etap II/2:Droga Ekspresowa S-2 na odcinku
węzeł Lotnisko-węzeł Puławska Świadectwa Przejęcia 15.09.2013 (do świadectwa przejęcia
43 miesiące i 15 dni); okres wskazano jako 01.2010-12.2014
2) Budowa oczyszczalni ścieków Pomorzany i Zdroje w Szczecinie. Świadectwo Przejęcia
31.12.2009, rozpoczęcie robót zgodnie a z art. 41 ust. 1 Prawa budowlanego 12.01.2006 (47
miesięcy 20 dni); okres wskazano jako 06.2005-01.2010.
Jednocześnie w treści pisma Konsorcjum TPF wyjaśniło, że rozpoczęcie świadczenia
usługi podanej w pkt 1) powyżej nastąpiło dnia 1.02.2010 roku a zakończenie - 15.12.2014

roku. W ocenie Konsorcjum TPF okres tego doświadczenia wynosi 5 lat czyli 60 miesięcy.
Odwołujący podniósł, że dane dotyczące doświadczenia A. I. podane w wykazie osób
przedłożonym wraz z pismem z dnia 28.02.2018 r. pozostają wewnętrznie sprzeczne w
zakresie okresu tego doświadczenia. W kolumnie nr 4 formularza wykaz osób podano okres
inwestycji z pkt 1 jako „01.2010-12.2014" a w kolumnie nr 5 dla tej inwestycji podano, że
Świadectwo Przejęcia zostało wydane dnia 15.09.2013 r i okres do tego dnia wyliczono na
43 miesiące i 15 dni. Odwołujący wskazał, że jednocześnie w treści samych wyjaśnień z
dnia 28.02.2018 r. konsorcjum TPF podało, że pomimo zawarcia umowy z Zamawiającym na
realizację usługi podanej w pkt 1 powyżej w dniu 12.01.2010 r., to faktyczne rozpoczęcie tej
usługi nastąpiło dopiero dnia 01.02.2010 r. W ocenie Odwołującego twierdzenia konsorcjum
TPF, jakoby doświadczenie Pana A. I. wskazane w pkt 1) powyżej obejmowało okres 5 lat,
czyli 60 miesięcy nie znajduje oparcia nawet we własnych oświadczeniach Konsorcjum TPF.
Odwołujący podniósł, że działania konsorcjum TPF spowodowały wprowadzenie
Zamawiającego w błąd co do spełniania warunków udziału w postępowaniu. Z treści
oświadczeń wynika, że działania te pozostawały wynikiem zamierzonego działania
konsorcjum TPF lub jego rażącego niedbalstwa. Nie można również wykluczyć, że
informacje przedstawione przez konsorcjum TPF miały na celu wprowadzić w błąd
Zamawiającego.
Odwołujący wskazał, że opisane zachowania konsorcjum TPF wypełniają przesłanki
art. 24 ust. 1 pkt 16 i/lub 17 ustawy Pzp, zatem konsorcjum TPF powinno zostać wykluczone
z postępowania.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie w dniu 20.04.2018 r., w której wniósł
o oddalenie odwołania w całości.

Do postępowania skutecznie przystąpienie po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca
konsorcjum TPF (dalej również jako Przystępujący). W dniu 20.04.2018 r. wniósł pismo
procesowe w którym przedstawił argumentację za oddaleniem odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej
sprawie, na podstawie zebranego materiału dowodowego, po zapoznaniu się
z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym
w szczególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, korespondencją prowadzoną w toku postępowania pomiędzy
Zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, jak również
po zapoznaniu się z odwołaniem i odpowiedzią na odwołanie oraz pismem

zgłaszającego przystąpienie oraz dowodami złożonymi na rozprawie, po wysłuchaniu
oświadczeń, jak też stanowisk stron i uczestnika złożonych ustnie do protokołu w toku
rozprawy ustaliła, co następuje.

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi
przepis art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy
procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że odwołujący posiada interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny:

Zgodnie z pkt 5.5 Tomu I SIWZ – „Podwykonawstwo” – lit a: Zamawiający zastrzegł
obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę wymienionych poniżej części
zamówienia, tj. Konsultant jest zobowiązany osobiście wykonać, zastrzeżone przez
Zamawiającego, zgodnie z ust. 2 ustawy Pzp, czynności wykonywane przez następujących
ekspertów: Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta, Inspektora Nadzoru ds. mostowych,
Specjalistę ds. rozliczeń, zgodnie z Umową I obowiązującymi przepisami prawa.
Lit. b: Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych w pkt a)
części zamówienia podwykonawcom.
Konsorcjum TPF w formularzu ofertowym, w pkt 5 wskazało: „Zamierzamy powierzyć
podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: Roboty z zakresu geodezji
i geologii, Usługi nadzoru budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego, koordynacja
projektu, dokumentacja środowiskowa”.

W pkt 7 Tomu I SIWZ określono, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy spełniający określone warunki udziału w postępowaniu. W pkt 7.3.b określono,
że wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia i które legitymują się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem
i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. W pkt 7.3.b.1
wskazano wymaganie dysponowania osobą na stanowisko Inżyniera Kontraktu, posiadającą

minimum 60 miesięcy doświadczenia przy realizacji lub zarządzaniu 1 lub 2 zadaniami
spełniającymi definicję dużego projektu zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady WE nr
1083/2006 z 11 lipca 2006, tzn. którego całkowity koszt przekracza równowartość kwoty 50
mln EUR netto każde, obejmujących budowę, przebudowę lub remont lub nadzór nad
budową, przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego (zgodnie z definicją) od
rozpoczęcia realizacji do wykonania zadania na stanowisku kierowniczym.
W pkt 7.4 Tomu I SIWZ określono, że jako rozpoczęcie realizacji Zamawiający rozumie
rozpoczęcie budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
1994 Nr 89 poz. 414), art. 41. ust. 1. W przypadku, gdy z przyczyn nie leżących po stronie
Konsultanta / Inżyniera nie mógł on podjąć się świadczenia usług od daty rozpoczęcia
budowy w rozumieniu jak wyżej, Zamawiający uznaje rozpoczęcie realizacji z datą
rzeczywistego rozpoczęcia świadczenia usługi Konsultanta / Inżyniera pod warunkiem, że od
daty rozpoczęcia realizacji do daty wykonania zadania / usługi minęło co najmniej 24
miesiące.
Konsorcjum TPF na wezwanie Zamawiającego w dniu 16.02.2018 r. złożyło wykaz osób
(dalej jako pierwszy wykaz osób), w którym wskazało, że rolę Inżyniera Kontraktu pełnił
będzie A. I. . Celem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu jako
doświadczenie ww. osoby wskazano, że pełniła ona funkcję Inżyniera Kontraktu w ramach
usług:
1) Budowa drogi ekspresowej S-6 „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Goleniów-
Nowogard (S-3, węzeł Goleniów Północ/z węzłem/ - początek obwodnicy m. Nowogard)" km
19,8 oraz „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard-Płoty(koniec obwodnicy m.
Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty)” km 20,0 oraz „Projekt i budowa drogi S-6 na
odcinku koniec obwodnicy m. Płoty-węzeł Kiełpino/z węzłem/” km 15,00; okres wskazano
jako 02-2016 do chwili obecnej;
2) „Budowa drogi ekspresowej S-2 - odcinek Konotopa-Puławska wraz z budową
łącznika z MPL Okęcie i ul. Młynarską (S-79) w Warszawie Etap 11/1 Droga Ekspresowa S-
79 na odcinku węzła Lotnisko do węzła Marynarska Etap II/2:Droga Ekspresowa S-2 na
odcinku węzeł Lotnisko-węzeł Puławska; okres wskazano jako 01.2010-12.2014”.
W rubryce „Okres” wskazano, odpowiednio, „02.2016 do chwili obecnej” i „01.2010-
12.2014”.
Zamawiający wezwał konsorcjum TPF do złożenia wyjaśnień i dokumentów na
potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie 60 miesięcy
doświadczenia osób skierowanych do realizacji zadania, wskazując, że informacji
uzyskanych przez Oddział wynika, że m.in. A. I. nie spełnia ww. warunku. Zamawiający

przytoczył także ww. wskazane zapisy SIWZ definiujące „rozpoczęcie realizacji” i „wykonanie
zadania/usługi”.
Konsorcjum TPF udzieliło odpowiedzi w dniu 28.02.2018 r., wraz z którą załączyło nowy
wykaz osób (dalej jako drugi wykaz osób), w którym jako doświadczenie A. I. na stanowisku
inżyniera kontraktu wskazano:
„1) Budowa drogi ekspresowej S-2 - odcinek Konotopa-Puławska wraz z budową łącznika
z MPL Okęcie i ul Młynarską (S-79) w Warszawie Etap 11/1 Droga Ekspresowa S-79 na
odcinku węzła Lotnisko do węzła Marynarska Etap II/2: Droga Ekspresowa S-2 na odcinku
węzeł Lotnisko-węzeł Puławska Świadectwo Przejęcia 15.09.2013 (do świadectwa przejęcia
43 miesiące i 15 dni)”; okres wskazano jako 01.2010-12.2014;
„2) Budowa oczyszczalni ścieków Pomorzany i Zdroje w Szczecinie. Świadectwo
Przejęcia 31.12.2009, rozpoczęcie robót zgodnie a z art. 41 ust. 1 Prawa budowlanego
12.01.2006 (47 miesięcy 20 dni)”; okres wskazano jako 06.2005-01.2010.
W rubryce „Okres” wskazano, odpowiednio, 01.2010-12.2014 i 06.2005 – 01.2010.
Ponadto konsorcjum TPF wyjaśniło, że w zakresie inwestycji „Budowa Drogi Ekspresowej S-
2 (…)” A. I. pełnił funkcję na stanowisku kierowniczym zgodnie z postanowieniami SIWZ,
TOM I IDW pkt 7.2.3 i w okresie od rozpoczęcia realizacji (rozpoczęcia budowy), przy czym
przedmiotowe rozpoczęcie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Konsultanta po terminie
rozpoczęcia budowy (…). Pan A. I., jako wieloletni pracownik Wykonawcy zatrudniony jest
na podstawie umowy o pracę oraz był bezpośrednio skierowany jako osoba odpowiedzialna
za przygotowanie i koordynacje przedmiotowego zamówienia a więc stricte pełnił funkcję
kierowniczą zgodnie z postanowieniami SIWZ. Rozbieżności, choć nie określone w sposób
odpowiednio szczegółowy w piśmie Zamawiającego mogą wynikać
z tego, iż Pan A. I. pełnił również funkcję Inżyniera Kontraktu od lutego 2010 do listopada
2014 i zapewne takie daty widnieją w korespondencji związanej z akceptacją personelu.
Należy zaznaczyć iż wykonawca związany z postanowieniami SIWZ w zakresie potencjału
osobowego miał wykazać osobę pełniącą funkcję kierowniczą. Zamawiający nie określił
katalogu stanowisk, na które należy się powołać ani co więcej nie zawarł
w przedmiotowym SIWZ informacji, iż stanowisko musi podlegać akceptacji Zamawiającego.
W dniu 12 stycznia 2010 r. podpisana została umowa pomiędzy GDDKiA a Konsultantem,
konsorcjum firm TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestao S.A. – LIDER oraz
TPF Sp. z o.o. – PARTNER i od tej daty Pan A. I. pełnił funkcję kierowniczą na
przedmiotowym projekcie. Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpiło w dniu 1 lutego 2010 r. na
podstawie pisemnego polecenia Kierownika Projektu (…) wydanego w dniu 18 stycznia 2010
r. i od tego okresu oficjalnie konsultant przystąpił do weryfikacji dokumentacji. Bezspornym
i zgodnym z doświadczeniem życiowym jest, iż personel musiał być dostępny od dnia 12

stycznia 2010 r., gdzie następowała mobilizacja zespołu pod kierownictwem Pana A. I. .
Zgodnie z ww. umową wraz z aneksami określono czas trwania realizacji zamówienia do
dnia 15.12.2014 r. a więc od stycznia 2010 do grudnia 2014 roku 5 lat, czyli łącznie 60
miesięcy realizacji usługi. Na marginesie Wykonawca chciałby wskazać na postanowienia
dotyczące okresu akceptacji personelu przez Kierownika Projektu. Zgodnie
z zapisami w/w umowy, Kierownik Projektu wyrażał zgodę na zmianę członka personelu
konsultanta. Stąd niewielkie rozbieżności w datach mogą stanowić okres akceptacji
specjalisty przez Kierownika Projektu. Trudno bowiem uznać, iż taka akceptacja
następowałaby natychmiast. Dodatkowo należy stwierdzić, iż wiele umów na pełnienie
nadzoru zostało zwartych po terminie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę, stąd w takich
przypadkach należy uznać, iż każdy specjalista zgłoszony od początku trwania umowy z
Konsultantem i zaakceptowany przez Kierownika Projektu wypełnia wskazane kryteria „od
początku realizacji robót”, bowiem wcześniejsze świadczenie usługi przez Konsultanta nie
było możliwe oraz w ogóle nie zaistniał wcześniej żaden specjalista świadczący daną usługę.
P. A. I. był pierwszym Inżynierem Kontraktu dla przedmiotowego projektu, a zatem słuszne
jest przyjęcie, że świadczył usługę od rozpoczęcia robót. Niemniej jednak w celu
potwierdzenia warunków i rozwiania wszelkich wątpliwości Wykonawca przedstawia
w załączonym wykazie kolejną usługę, wykazującą spełnianie warunków udziału”.

Izba zważyła, co następuje.

Mając na uwadze uwzględnienie odwołania przez Izbę, w pierwszej kolejności
odnieść się należy do zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 oraz 17 ustawy Pzp, jako
zarzutu o kluczowym znaczeniu dla kierunku rozstrzygnięcia.
Zarzut ten dotyczył niezgodnego z dyspozycją ww. przepisu zaniechania wykluczenia
z postępowania wykonawcy konsorcjum TPF, pomimo, że wykonawca ów wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału w
postępowaniu w zakresie dysponowania personelem skierowanym do realizacji zamówienia
legitymującym się wymaganym doświadczeniem lub przedstawił informacje wprowadzające
Zamawiającego w błąd, a które to informacje miały istotny wpływ na decyzje Zamawiającego.
Izba uznała zasadność przedmiotowego zarzutu w zakresie naruszenia art. 24 ust. 1
pkt 17 ustawy Pzp, uznając, że konsorcjum TPF w pierwszym wykazie osób, przedłożonym
w dniu 16.02.2018 r. w wyniku niedbalstwa przedstawiło informacje wprowadzające
Zamawiającego w błąd, które mogły mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jednocześnie Izba nie
stwierdziła, ażeby działanie konsorcjum TPF wypełniało znamiona zachowania opisanego

w art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp, gdyż Zamawiający nie został wprowadzony w błąd –
powziął wątpliwości w zakresie złożonych informacji i wezwał Przystępującego do wyjaśnień.
W ocenie Izby spełniona zatem została jedynie przesłanka wykluczenia określona w art. 24
ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.
Jak wskazano powyżej, Przystępujący w pierwszym wykazie osób wskazał, że A. I.
pełnił funkcję inżyniera kontraktu na zadaniu „Budowa drogi ekspresowej S-2 - odcinek
Konotopa-Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul Młynarską (S-79)
w Warszawie Etap 11/1 Droga Ekspresowa S-79 na odcinku węzła Lotnisko do węzła
Marynarska Etap II/2: Droga Ekspresowa S-2 na odcinku węzeł Lotnisko-węzeł Puławska”
(dalej jako „budowa drogi S2”) od 01.2010 r. do 12.2014 r. Następnie, w wyjaśnieniach
udzielonych pismem z dnia 28.02.2018 r. konsorcjum TPF wskazało, że umowa na usługę
nadzoru na budowie drogi S2 podpisana została w dniu 12.01.2018 r., ale funkcję inżyniera
kontraktu A. I. pełnić zaczął od dnia 1.02.2010 r. Twierdzenie to Przystępujący podtrzymał w
toku postępowania odwoławczego, wskazując przy tym, w piśmie z dnia 20.04.2018 r. –
„rozpoczęcie świadczenia realizacji usługi polecenie Kierownika Projektu 1.02.2010 r.”.
Konsorcjum TPF w piśmie tym argumentowało, że datą początkową dla świadczenia usługi
przez A. I. jest data podpisania umowy na świadczenie usług nadzoru – 12.01.2010 r.
Przystępujący podnosił, że zgodnie z zapisem SIWZ dotyczącym rozumienia rozpoczęcia
realizacji usługi, skoro Konsultant/Inżynier nie mógł podjąć się świadczenia usług od daty
rozpoczęcia budowy, gdyż nastąpiło ono wcześniej niż podpisanie umowy na świadczenie
usług nadzoru, to jako datę rozpoczęcia realizacji – datę rzeczywistego rozpoczęcia
świadczenia usługi Konsultanta/Inżyniera należy rozumieć datę podpisania umowy z TPF.
Przystępujący wywodził, że nie zatajał żadnych informacji przed Zamawiającym, który znał
stan faktyczny od samego początku, w tym także na etapie oceny oferty konsorcjum TPF.
Podobnie jak w piśmie z dnia 28.02.2018 r. Odwołujący na etapie postępowania
odwoławczego twierdził, że A. I. jako etatowy pracownik pełnił funkcję kierowniczą od dnia
podpisania umowy przez TPF do dnia jej zakończenia, co daje 60 miesięcy.
Uznać należy, iż przytoczona argumentacja Przystępującego, jak również
podnoszone w toku rozprawy twierdzenia Zamawiającego w tym zakresie, pozostają bez
wpływu na ocenę czynności konsorcjum TPF w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Bezsporną jest okoliczność, iż w pierwszym wykazie osób Przystępujący podał, iż A. I. pełnił
funkcję inżyniera kontraktu w usłudze nadzoru nad budową drogi S2 „od 01.2010 do
12.2014”. Jednocześnie Przystępujący sam przyznaje - zarówno w piśmie z dnia 28.02.2018
r. jak i w toku postępowania odwoławczego – że „rozpoczęcie świadczenia realizacji usługi”
miało miejsce w dniu 1.02.2010 r. Mając na uwadze wzorcową wręcz precyzyjność zapisów
SIWZ w zakresie opisania warunków udziału w postępowaniu

i zdefiniowaniu, jak należy rozumieć „rozpoczęcie realizacji”, od którego należy liczyć
wymagane 60 miesięcy doświadczenia na stanowisku kierowniczym dla osoby wyznaczonej
na inżyniera kontraktu, podanie przez Przystępującego jako daty rozpoczęcia realizacji
„01.2010” stanowiło podanie informacji wprowadzającej w błąd. Przedmiotowa definicja
zawarta w pkt 7.4 Tomu I SIWZ wprost określa, że w przypadku braku podjęcia świadczenia
usługi od daty rozpoczęcia budowy, Zamawiający uznaje rozpoczęcie realizacji z datą
rzeczywistego rozpoczęcia świadczenia usługi Konsultanta/Inżyniera. Tak jednoznaczny
zapis nie pozostawia pola do interpretacji pozwalającego na przyjęcie, że jako rozpoczęcie
realizacji można traktować podpisanie umowy, jak twierdzi Przystępujący. Zaznaczyć także
należy, że przedmiotowy warunek dotyczy doświadczenia osoby, nie zaś podmiotu
gospodarczego, dla którego – gdyby nie precyzyjna definicja „rozpoczęcia realizacji” – jako
początek biegu doświadczenia, ewentualnie można by przyjąć datę podpisania umowy.
Przystępujący sam wielokrotnie wskazywał, że rozpoczęcie świadczenia realizacji usługi
miało miejsce w dniu 1.02.2010 r., co wprost odpowiada definicji zawartej w SIWZ jako punkt
graniczny - początkowy dla obliczania okresu doświadczenia. Co więcej, jak wynika z pisma
z dnia 28.02.2018 r., konsorcjum TPF dysponowało wiedzą o rzeczywistym rozpoczęciu
świadczenia usługi przez A. I., nie sposób zatem przyjąć, by nie miało świadomości
błędnego podania dat granicznych pełnienia funkcji inżyniera kontraktu przez tę osobę przy
zadaniu budowa drogi S2. Takie działanie świadczy o niedbalstwie konsorcjum TPF które,
posiadając odpowiednią wiedzę, podało informacje wprost niezgodne
z nadzwyczaj precyzyjnie opisanym warunkiem udziału w postępowaniu.
Dla możliwości stwierdzenia zaistnienia przesłanki określonej w art. 24 ust. 1 pkt 17
ustawy Pzp koniecznym jest nie tylko podanie informacji wprowadzających w błąd – zatem
niezgodnych ze stanem rzeczywistym – co, jak stwierdzono powyżej, miało miejsce, ale
także stwierdzenie, że mogły one wprowadzić Zamawiającego w błąd, wpłynąć na jego
wyobrażenie o rzeczywistości oraz mieć istotny wpływ na podejmowane przez niego decyzje.
Zwrócić należy przy tym uwagę, iż o ile art. 24 ust. 1 pkt 16 posługuje się formą dokonaną
„wprowadził w błąd” o tyle w pkt 17 użyty bezokolicznik „wprowadzające w błąd” wskazuje na
potencjalną możliwość wprowadzenia w błąd, do którego mogło nie dojść – ale ze względu
na lekkomyślność lub niedbalstwo wykonawcy w przedłożeniu takich informacji,
ustawodawca zdecydował się na sankcjonowanie tego zachowania jak w przypadku
wprowadzenia Zamawiającego w błąd. W niniejszej sprawie Przystępujący podał
doświadczenie A. I. przy nadzorze budowy drogi S2 w sposób, który mógł wywołać u
Zamawiającego przekonanie o spełnieniu przez konsorcjum TPF warunku dysponowania
osobą na stanowisko inżyniera kontraktu o odpowiednim doświadczeniu, na podstawie tej
tylko usługi. Przystępujący wskazał, iż ww. osoba pełniła w danej usłudze funkcję inżyniera

kontraktu od 01.2010 do 12.2014 r., co razem daje 60 miesięcy – tak, jak wymagane było w
warunku. Gdyby zatem nie informacje, które powziął Zamawiający (zgodnie z pismem z dnia
23.02.2018 r.), na podstawie tej tylko usługi mógłby stwierdzić spełnienie warunku udziału w
postępowaniu przez przystępującego – zatem podjąłby tę decyzję w oparciu o nieprawdziwe
informacje. Zaznaczyć przy tym należy, że Przystępujący w drugim wykazie osób nie powołał
się na drugą usługę wskazaną dla wykazania doświadczenia A. I. w pierwszym wykazie,
zatem uznał, że również ta usługa nie pozwala na stwierdzenie spełniania warunku. W tej
sytuacji ewentualne stwierdzenie przez Zamawiającego, że A. I. posiada wymagane
doświadczenie, oparte o doświadczenie przy nadzorze budowy drogi S2, byłoby
przeświadczeniem w całości wykształconym na podstawie błędnych informacji. Niewątpliwie
spełniona zostaje przesłanka „istotnego wpływu na podejmowane przez Zamawiającego
decyzje”. Z uwagi na powyższe bez znaczenia pozostaje podnoszona przez Przystępującego
okoliczność, że już w piśmie z dnia 28.02.2018 r. wyjaśnił Zamawiającemu podstawę
wskazania daty 01.2010 r. jako rozpoczęcia pełnienia funkcji kierowniczej na rzeczonej
usłudze. Jak Izba wskazała, gdyby nie informacje Zamawiającego, do wezwania
Przystępującego do wyjaśnień mogłoby nie dojść i Zamawiający pozostawałby w błędzie co
do okresu pełnienia funkcji inżyniera kontraktu przez A. I. przy usłudze dot. budowy drogi S2.
Bezpodstawnym jest również twierdzenie konsorcjum TPF, że Zamawiający przez cały czas
znał stan faktyczny, skoro datę rzeczywistego rozpoczęcia realizacji usługi – zgodnie z SIWZ
– Przystępujący podał dopiero w wyjaśnieniach z dnia 28.02.2018 r. Dodać należy, że nawet
w sytuacji, gdyby Zamawiający rzeczywiście z innych źródeł posiadał wiedzę o rzeczywistym
stanie faktycznym „od początku”, to okoliczność taka nie wpływa na ocenę podania
wprowadzających w błąd informacji przez Przystępującego. Sam fakt, iż dla stwierdzenia
niezgodności ze stanem rzeczywistym treści oświadczenia zawartego w wykazie osób
Zamawiający musiał się posiłkować informacjami nie wynikającymi z tego oświadczenia,
przesądza o „podaniu informacji wprowadzających w błąd”, gdyż bez owych „zewnętrznych”
informacji Zamawiający za prawdziwie opisujące rzeczywistość przyjąłby oświadczenie
zawarte w rzeczonym wykazie osób (por. też wyrok KIO z dnia 11.10.2016 r., KIO 1773/16).
Dla stwierdzenia zaistnienia przesłanki wykluczenia z postępowania określonej w art. 24 ust.
1 pkt 17 ustawy Pzp w niniejszej sprawie bez znaczenia pozostaje okoliczność, iż zgodnie
z drugim wykazem osób A. I. posiadał wymagane w warunku doświadczenie, podstawa
wykluczenia z postępowania zawarta w ww. przepisie jest niezależna od podstawy zawartej
w art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Informacją wprowadzającą w błąd było podanie jako
okresu pełnienia przez ww. osobę funkcji inżyniera kontraktu przy nadzorze budowy drogi
S2. Zgodnie z wykształconą linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej w tym zakresie, nie
jest dopuszczalne zastępowanie informacji nieprawdziwych informacjami prawdziwymi,

bowiem celem wprowadzenia art. 24 ust. 1 pkt 17 było wyeliminowanie
z postępowań wykonawców, którzy wprowadzają w błąd zamawiającego na skutek
lekkomyślności lub niedbalstwa (por. np. wyrok KIO z dnia 4.10.2017 r., KIO 1978/17, z dnia
8.08.2017 r., KIO 1509/17).
Mając powyższe na uwadze, Izba uznała, że Zamawiający bezpodstawnie zaniechał
wykluczenia z postępowania konsorcjum TPF, co stanowiło naruszenie przepisu ustawy
mające istotny wpływ na wynik postępowania, wobec czego, zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy
Pzp, odwołanie podlegało uwzględnieniu.

Niezależnie od uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp na
podstawie ww. opisanych okoliczności Izba nie podzieliła stanowiska Odwołującego
w odniesieniu do pozostałych podstaw faktycznych rzeczonego zarzutu. W ocenie Izby
Przystępujący w sposób prawidłowy jako jedno zadanie przedstawił usługę „Budowa drogi
ekspresowej S-6 „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Goleniów- Nowogard (S-3, węzeł
Goleniów Północ/z węzłem/ - początek obwodnicy m. Nowogard)" km 19,8 oraz „Projekt
i budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard-Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec
obwodnicy m. Płoty)” km 20,0 oraz „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku koniec obwodnicy
m. Płoty-węzeł Kiełpino/z węzłem/” dla wykazania doświadczenia A. I.
w pierwszym wykazie osób. Zgodnie z niezaprzeczonym twierdzeniem Przystępującego,
usługa nadzoru nad budowami wskazanymi ww. wykonywana była na podstawie jednej
umowy i obejmowała wszystkie trzy inwestycje, które należało traktować jako realizację lub
zarządzanie zadaniami spełniającymi definicję dużego projektu zgodnie z art. 39
Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 z 11 lipca 2006, tzn. którego całkowity koszt
przekracza równowartość kwoty 50 mln EUR netto każde, obejmujących budowę,
przebudowę lub remont lub nadzór nad budową, przebudową lub remontem Obiektu
Budowlanego – tak, jak opisano to w warunku dotyczącym osoby Inżyniera Kontraktu. Nie
sposób zatem twierdzić, by takie przedstawienie informacji miało na celu wywołanie
u Zamawiającego niezgodnego z rzeczywistością przeświadczenia o ilości zadań na których
wykonanie powoływał się Przystępujący. Zgodnie z brzmieniem warunku w pierwszym
wykazie konsorcjum TPF powołało się na wykonanie 2 zadań – wyżej wskazanego, które
obejmowało nadzór nad trzema inwestycjami oraz nadzór nad budową drogi S2.
Ponadto Izba zaznacza, że bez rozpoznania pozostawiła zarzuty dotyczące zadania
2 wskazanego w drugim wykazie osób dla doświadczenia A. I. – „Budowa oczyszczalni
ścieków Pomorzany i Zdroje w Szczecinie. Świadectwo Przejęcia 31.12.2009” oraz
dotyczące wartości wykonywanych usług oraz nadzorowanych robót. Zarzuty te nie były
podnoszone w odwołaniu, a powołanie ich na rozprawie stanowiło niedopuszczalne

rozszerzenie podstawy faktycznej odwołania (por. np. wyrok KIO z dnia 8.12.2017 r. KIO
2468/17, z dnia 12.06.2017 r. KIO 1102/17, z dnia 17.03.2017 r. KIO 409/17). Mając
powyższe na uwadze, zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp Izba nie mogła orzekać
w zakresie rzeczonych zarzutów i pozostawiła je bez rozpoznania.

Powyższe ustalenia mają również istotny wpływ na ocenę zarzutu naruszenia art. 24 ust.
1 pkt 12 w zw. z art. 22d i art. 7 ust. 3 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, dotyczącego
zaniechania wykluczenia z udziału w postępowaniu Przystępującego, który nie wykazał
spełniania warunku udziału w postępowaniu i udzielenie zamówienia wykonawcy, który nie
wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu i którego oferta podlega odrzuceniu.
Poniższe ustalenia Izby odnoszą się również do zarzutu naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
polegającego na zaniechaniu wezwania konsorcjum TPF do złożenia wyjaśnień w zakresie
wymaganego doświadczenia personelu skierowanego do realizacji zamówienia.
Oceniając przedmiotowy zarzut, kwestię wykazania spełniania warunku udziału
w postępowaniu w zakresie doświadczenia A. I. należy rozpatrywać mając na uwadze treść
drugiego wykazu osób, złożonego wraz z pismem z dnia 28.02.2018 r. Niezależnie od
stwierdzenia, iż Przystępujący przedstawił informacje wprowadzające w błąd w zakresie
okresu pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu (co, jak Izba wskazała powyżej, jest niezależną
od obecnie badanej przesłanką wykluczenia z postępowania) na budowie drogi S2,
Odwołujący nie negował całości doświadczenia nabytego w toku tego zadania i nie
zaprzeczał zawartemu w wykazie drugim wskazaniu odnoszącym się do budowy drogi S2
„do świadectwa przejęcia 43 miesiące i 15 dni”. Ów okres doświadczenia, wraz
z doświadczeniem nabytym w ramach zadania 2 – „Budowa oczyszczalni ścieków
Pomorzany i Zdroje w Szczecinie” (doświadczenie niepodważone w treści odwołania) –
o długości 47 miesięcy 20 dni, łącznie daje 91 miesięcy doświadczenia. Z uwagi na
powyższe należy uznać, że Zamawiający zasadnie uznał, że Przystępujący spełnia warunek
udziału w postępowaniu w tym zakresie i zaniechał wykluczenia wykonawcy na tej
podstawie. Należy dodać, że Zamawiający dokonał wezwania Przystępującego do wyjaśnień
w zakresie doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia w dniu 16.02.2018 r.,
zatem zarzut zaniechania takiego skierowania jest bezpodstawny.
Mając powyższe na uwadze, zarzuty 2, 3 i 4 odwołania nie znalazły potwierdzenia
w okolicznościach sprawy.

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 36a ustawy Pzp, mającego polegać
na zaniechaniu odrzucenia oferty konsorcjum TPF, której treść jest niezgodna z treścią
SIWZ, Izba uznała za niezasługujący na uwzględnienie.
Odwołujący podnosił, że wbrew określonemu w pkt 5.5 Tomu I SIWZ zastrzeżeniu do
osobistego wykonania czynności wykonywanych przez ekspertów – Inżyniera Kontraktu,
Inżyniera Rezydenta, Inspektora Nadzoru ds. mostowych oraz Specjalistę ds. rozliczeń,
Przystępujący w formularzu ofertowym wskazał, że zamierza powierzyć podwykonawcom
roboty z zakresu geodezji i geologii, usługi nadzoru budowlanego w rozumieniu prawa
budowlanego oraz koordynację projektu i dokumentację środowiskową. Odwołujący
z powyższego wywodził, że oferta konsorcjum TPF jest niezgodna z pkt 5.5 Tomu I SIWZ.
W ocenie Izby brak jest podstaw dla przyjęcia sugerowanego przez Odwołującego
rozumienia rzeczonego oświadczenia konsorcjum TPF, zawartego w pkt 5 formularza
ofertowego, zgodnie z którym to rozumieniem konsorcjum TPF zamierzało powierzyć
podwykonawcom czynności wykonywane przez ekspertów wymienionych w pkt 5.5 Tomu I
SIWZ.
W pierwszej kolejności wskazać należy, że czynności dokonywane przez Inżyniera
Kontraktu i Inspektora Nadzoru ds. mostowych – których zamiar powierzenia
podwykonawcom w opinii Odwołującego wynikał z oświadczenia Przystępującego – nie będą
jedynymi czynnościami nadzoru i koordynacji realizowanymi w ramach zamówienia.
Przystępujący w piśmie z dnia 20.04.2018 r. wyjaśnił, że zamierza powierzyć
podwykonawcom usługi nadzoru 9 ekspertom, którzy zgodnie z pkt 2.1.2 OPZ wchodzą
w skład personelu podwykonawcy. Odwołujący nie podważył skutecznie tej okoliczności, zaś
podnoszony w toku rozprawy argument, że owi eksperci nie należą do tzw. personelu
kluczowego nie ma znaczenia dla oceny wskazania zakresu podwykonawstwa w ofercie
Przystępującego i jej zgodności z SIWZ. Odwołujący nie wykazał również, ażeby w toku
realizacji zamówienia wszystkie czynności koordynacji projektu należały do obowiązków
Inżyniera Projektu. Oceniając rzeczony zapis oferty konsorcjum TPF, nie można odczytywać
go w oderwaniu od całości oferty. Nie ulega wątpliwości, że Przystępujący oświadczył, że
zapoznał się ze SIWZ i uznał się za związanego opisanymi w nim postanowieniami
i zasadami postępowania (pkt 2 formularza ofertowego). Jak wynika z § 12 pkt 5 wzoru
umowy, wykonawca zobowiązany jest zatrudniać, przez cały czas realizacji zamówienia,
osoby wymienione w pkt 5.5 Tomu I SIWZ na umowę o pracę. Jak wynika z przedłożonych
wykazów osób, Przystępujący bezpośrednio dysponuje kandydatami na stanowisko
Inżyniera Kontraktu oraz Inspektora nadzoru ds. mostowych, brak jest zatem przesłanek dla
założenia, że zamierza on powierzyć wykonywanie tych funkcji podwykonawcom. Należy
również zwrócić uwagę, że Zamawiający nie określił dokładnego sposobu opisania części

zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom,
Przystępujący mógł wobec tego w sposób dowolny sformułować treść pkt 5 formularza
ofertowego. Ogólność sformułowania, które znalazło się formularzu ofertowym
Przystępującego nie może prowadzić do tak daleko idących konsekwencji jak stwierdzenie
niezgodności jego oferty z SIWZ i wykluczenie z postępowania. Wymaga odnotowania, że
gdyby Zamawiający rzeczywiście powziął wątpliwości z zakresie zgodności treści oferty z pkt
5.5 Tomu I SIWZ, przed dokonaniem wykluczenia Przystępującego z postępowania powinien
wezwać go do wyjaśnienia treści oferty w tym zakresie na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy
Pzp. W stanie faktycznym niniejszej sprawy wykluczenie Przystępującego z udziału
w postępowaniu ze względu na niezgodność oferty z SIWZ, bez uprzedniego wezwania do
wyjaśnień, byłoby działaniem przedwczesnym i nieuprawnionym.
W ocenie Izby brak jest podstaw dla przyjęcia niezgodności oferty Przystępującego
z SIWZ, wobec czego zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 36a ustawy Pzp
oraz powiązany z nim zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp nie znalazły
potwierdzenia.

Izba uznała za niepotwierdzony także zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 w zw. z art. 26
ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp mającego polegać na wezwaniu konsorcjum TPF do
wyjaśnienia treści gwarancji bankowej stanowiącej wadium, podczas gdy w ustawie Pzp brak
jest instytucji prawnych służących uzupełnieniu czy wyjaśnieniu nieprawidłowo złożonego
wadium, a w konsekwencji naruszenie zasady równego traktowania wykonawców oraz
powiązany zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, którego Odwołujący
upatrywał w zaniechaniu odrzucenia oferty konsorcjum TPF, która została zabezpieczona
wadium wniesionym w sposób nieprawidłowy.
Odwołujący braku prawidłowości zabezpieczenia oferty wadium upatrywał
w okoliczności, iż tłumaczenie gwarancji wadialnej jako termin jej ważności wskazywało „od
10 października 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r.”, a zatem nie zabezpieczało oferty przez cały
okres związania ofertą wykonawcy, wobec czego była wniesiona nieprawidłowo. Odwołujący
podniósł także, że Zamawiający w sposób nieuprawniony pismem z dnia 2 lutego 2018 r. na
podstawie art. 87 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wezwał Przystępującego do
złożenia wyjaśnień dotyczących gwarancji. Odwołujący wywodzi, że gwarancja wadialna nie
stanowi części oferty, wobec czego Zamawiający nie był uprawniony do wezwania
konsorcjum TPF do wyjaśnień na podstawie ww. przepisów, a wobec niespełniania
wymogów SIWZ w zakresie okresu ważności gwarancji wadialnej, winien był ofertę odrzucić.
Odwołujący podniósł także, że obowiązującym językiem postępowania jest język polski
i treść tłumaczenia gwarancji wadialnej pozostaje decydująca dla treści dokumentu.

W ocenie Izby nie można zgodzić się z przedstawioną przez Odwołującego argumentacją.
Jakkolwiek Odwołujący ma rację, iż art. 87 ust. 1 i art. 26 ust. 4 ustawy Pzp nie mogą – co do
zasady, por. wyrok KIO z dnia 10.05.2011 r., KIO 883/11 - służyć wyjaśnianiu treści
gwarancji wadialnej, to wystosowanie na tej podstawie wezwania z dnia 2.02.2018 r. do
Przystępującego pozostaje bez wpływu na jego sytuację w postępowaniu. Odwołujący
słusznie wskazuje również na wyjątkowy charakter dokumentu jaki stanowi gwarancja
wadialna i niemożność sanowania nieprawidłowo wniesionego wadium. Jednakże, jak
zasadnie podnosił Zamawiający i Przystępujący, gwarancja wadialna w niniejszej sprawie
wniesiona została prawidłowo. Oryginał dokumentu, wystawiony przez Kutxabank z siedzibą
w Bilbao w sposób prawidłowy, zgodny z SIWZ zabezpieczał ofertę. Szczególny charakter
dokumentu jakim jest gwarancja wadialna wynika m.in. właśnie ze zobowiązania jakie tworzy
wobec gwaranta – w tym przypadku banku – który na wezwanie beneficjenta –
Zamawiającego, w przypadku zaistnienia określonych w dokumencie przesłanek,
obowiązany jest bezwarunkowo wypłacić kwotę wadium. W orzecznictwie Izby wielokrotnie
podkreślano, że dla oceny prawidłowości wniesienia wadium decydującym jest skuteczność
zabezpieczenia Zamawiającego (por np. wyrok KIO z dnia 24.04.2017 r. KIO 632/17, z dnia
27.12.2017 r. KIO 2591/17, z dnia 19.04.2017 r. KIO 531/17). Odwołujący w żaden sposób
nie wykazywał, ażeby treść samej gwarancji wadialnej nie dawała Zamawiającemu
pewności, że w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp wadium
rzeczywiście zostanie wypłacone. Gwarancja wadialna została złożona w terminie,
Zamawiający dysponował jej oryginałem, prawidłowo określony został jej beneficjent.
Odwołujący kwestionował jedynie treść jej tłumaczenia, nie wykazując przy tym, iż to
tłumaczenie dokumentu gwarancji wadialnej będzie stanowiło podstawę wypłatę wadium, co
zresztą byłoby twierdzeniem pozbawionym podstaw, w szczególności mając na uwadze
treść gwarancji wadialnej, zgodnie z którą jej ewentualna realizacja będzie wykonywana
przez Kutxabank z siedzibą w Bilbao – dla którego treść tłumaczenia wystawionej przezeń
gwarancji wadialnej pozostaje bez znaczenia.
Brak jest zatem podstaw dla stwierdzenia, że przedłożona przez konsorcjum TPF
gwarancja wadialna nie zabezpiecza interesu Zamawiającego i jest wniesiona
nieprawidłowo, wobec czego należało uznać, że w niniejszej sprawie nie doszło do
naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7b oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp bowiem nie zaistniała ww.
przesłanka odrzucenia oferty Przystępującego. Nie sposób również stwierdzić naruszenia
zasady równego traktowania wykonawców, skoro Zamawiający postąpił prawidłowo, uznając
skuteczność wniesienia wadium przez Przystępującego.

Dokonując oceny zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp Izba uznała, że dla
stwierdzenia jego zasadności koniecznym było uznanie wyżej rozpatrzonych zarzutów
z którymi był on powiązywany. Natomiast wobec stwierdzenia bezzasadności tych zarzutów
i braku powiązania rzeczonego zarzutu z naruszeniem art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp
również zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp należało uznać za bezpodstawny.

Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła,
jak w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp.

Jednocześnie Izba informuje, iż nie przychyliła się do wniosku Odwołującego
o zasądzenie od Zamawiającego zwrotu kosztów paliwa, mając na uwadze, że zgodnie z § 3
ust. 2 rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania do kosztów
postępowania odwoławczego zalicza się uzasadnione koszty stron postępowania
odwoławczego w wysokości określonej na podstawie rachunków przedłożonych do akt
sprawy. Wobec braku przedłożenia faktury bądź paragonu za zakup rzeczonego paliwa Izba
nie mogła przedmiotowego wniosku uwzględnić.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt
2, § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).

Przewodniczący: …………………………