Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 351/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Bogdan Wałachowski

Protokolant – st.sekr.sąd. Aneta Dybikowska

w obecności Prokuratora --------

po rozpoznaniu w dniu 02 października 2018 roku sprawy

H. L. (1) z d. M., ur.(...) roku w m. B.

oskarżonej o to, że: w okresie od 30 stycznia 2018 roku do 21 marca 2018 roku na ul. (...) w W. poprzez bezpośrednie wpięcie przewodu elektrycznego do zabezpieczenia przedlicznikowego zainstalowanego na strychu budynku z pomięciem urządzenia pomiarowego dokonała kradzieży energii elektrycznej o wartości 2472 , 98 złotego na szkodę (...) S.A. z s w L.

tj. o czyn z art. 278§1 i 5 kk

1.  Oskarżoną H. L. (1) uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, przy czym ustala, że został on popełniony od bliżej nieustalonego dnia do 21.03.2018 roku i za to na podstawie art. 278§1 i 5 kk skazuje ją, zaś na podstawie art.278§1 kk w zw. z art. 37 a kk, art. 33§1 i 3 kk wymierza jej karę grzywny w wymiarze 60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych, przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej równa jest kwocie 20 ( dwadzieścia) złotych.

2.  Zwalnia oskarżoną od opłaty i pozostałych kosztów sądowych.

Sygn. akt IIK 351/18

UZASADNIENIE

H. L. (1) (lat. 63) jest mieszkanką W., ul. (...). Wymieniona jest rencistką.

W trakcie przedmiotowego postępowania i na podstawie zgromadzonych dowodów ustalono, że w dniu 21.03.2018 r. upoważnieni pracownicy (...) S.A przeprowadzili kontrolę w jej budynku i stwierdzili nielegalny pobór energii elektrycznej. Polegał on na wpięciu przewodu (OW 3x2,5 mm2) do zabezpieczenia przedlicznikowego zainstalowanego na strychu budynku. Przewód ten następnie został wprowadzony do łazienki, skąd zasilano bojler do ciepłej wody oraz inne odbiorniki prądu znajdujące się w mieszkaniu. (...) S.A wskazał, że nielegalny pobór energii stanowi wartość 2472, 98 zł (zeznania M. M., k. 27-28; M. F. k. 36-37, protokół przeprowadzonej kontroli k. 2-3, wyjaśnienia oskarżonej H. L. k. 14)

Okoliczności popełnienia przez H. L. (1) przypisanego jej czynu, zdaniem Sądu nie budzą wątpliwości, są bezsporne. Oskarżona bowiem w treści wyjaśnień, jakie złożyła w toku postępowania przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Złożyła wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym ( wyjaśnienia k. 14). Sąd w pełni podzielił te wyjaśnienia, bo pozostają one w zgodzie z pozostałym materiałem dowodowym jak protokół kontroli, zeznania pracowników (...), którzy tą kontrolę zlecili, bądź przeprowadzili (M. M., M. F.). Te dowody również nie budzą żadnych wątpliwości, nie były w toku postępowania kwestionowane a zatem Sąd w całości uznał je za wiarygodne.

W tej sytuacji zgromadzony w sprawie materiał dowodowy i przeprowadzona wyżej jego analiza – pozwala zdaniem Sądu – przyjąć, w sposób pewny, że oskarżona H. L. (1) od bliżej nieustalonego czasu, dnia do 21.03.2018 r. poprzez bezpośrednie wpięcie przewodu elektrycznego do zabezpieczenia przedlicznikowego zainstalowanego na strychu budynku przy ul. (...) w W., z pominięciem licznika dokonała kradzieży energii elektrycznej wartości 2472,98 zł na szkodę (...) S.A w L.. Wyczerpała tym zachowaniem dyspozycję art. 278 § 1 i 5 kk.

W ocenie Sądu wina oraz społeczna szkodliwość czynu, który został przypisany oskarżonej H. L. (1)– są znaczne. Wskazuje na to strona podmiotowa, jak i przedmiotowa opisanego czynu, czyli czas, miejsce, sposób jego popełnienia, pobudki, motywy, jakimi oskarżona kierowała się, waga naruszonych przez nią obowiązków, postać zamiaru (w niniejszej sytuacji przyjąć należy, że oskarżona działał z zamiarem bezpośrednim) a motywem była chęć osiągniecia korzyści majątkowej poprzez mniejsze rachunki za energię elektryczną.

Analiza elementów podmiotowych pozwoliła zdaniem Sądu na przedstawienie osoby oskarżonej w dość korzystnym świetle. Wymieniona ma 63 lata. Pozostaje na rencie. Mieszka z dorosłą córką. Prowadzi dosyć ustabilizowany tryb życia. Nie była w przeszłości karana (k. 44). Z uwagi na to Sąd orzekł wobec niej karę grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych przy ustaleniu, że stawka dzienna odpowiada kwocie 20 zł.

Orzeczenie rodzaju i wymiaru kary zdaniem Sądu – nie przekraczają stopnia winy oskarżonej, uwzględniają stopień społecznej szkodliwości czynu oraz uwzględniają cele zapobiegawcze i wychowawcze. Nie jest również nazbyt dolegliwa, bo odpowiada jej warunkom materialnym, osiąganym dochodom. Nie było zdaniem Sądu żadnych powodów by orzekać wobec oskarżonej obowiązek naprawnienia szkody skoro oskarżona 27.07.2018 zawała z (...) ugodę na ratalną spłatę zadłużenia wynikającego z kradzieży energii elektrycznej. Oskarżona tę ugodę realizuje.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 624§1kpk, gdyż oskarżona utrzymuje się z niewielkiej renty.