Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII K 115/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2018 r.

Sąd Rejonowy w Łomży VII Zamiejscowy Wydział Karny w K. w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Rykaczewski

Protokolant: Katarzyna Paliwoda

w obecności Prokuratora Marii Ambroziak

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2018 r. na rozprawie,

sprawy

P. S. s. G. i K. z d. L., ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

I.  w bliżej nieustalonym czasie w okresie od lipca do września 2017 roku w K., województwa (...), działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wbrew przepisom ustawy udzielił odpłatnie P. D., B. B., K. G., P. R., P. G. oraz A. S. środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste (marihuany) w łącznej ilości nie mniejszej niż 27 gramów pobierając 40 zł za gram, S. K. w postaci 0,5 grama haszyszu za kwotę 40 zł oraz K. B. w postaci 3 gram amfetaminy za kwotę 120 zł, za co osiągnął łącznie korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 1240 zł, przy czym uczynił sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65§1 kk;

II.  w dniu 28 września 2017 roku w K., województwa (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wbrew przepisom ustawy usiłował sprzedać B. R. środki odurzające w postaci marihuany, lecz zamierzonego celu nie osiągnął ponieważ został zatrzymany na gorącym uczynku przez funkcjonariuszy policji,

tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

III.  w dniu 28 września 2017 roku w K., województwa (...) wbrew przepisom ustawy posiadał znaczną ilość środków odurzających w postaci 252,73 grama marihuany,

tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

I.  Oskarżonego P. S. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt.I prostując w jego opisie rodzaj środka odurzającego udzielonego K. B. na marihuanę i łączną ilość marihuany na 30 gram i za to z mocy art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65§1 kk skazuje go a z mocy art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 57§2 kk w zw. z art. 60§1 w zw. z §6 pkt.3 kk i art. 33§2 kk wymierza mu karę 10 /dziesięciu/ miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 /stu/ stawek dziennych grzywny ustalając wartość jednej stawki dziennej na 10 /dziesięć/ złotych;

II.  Oskarżonego P. S. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt.II i za to z mocy art. 13§1 kk w zw. z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje go a z mocy art. 14§1 kk w zw. z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 57§2 kk w zw. z art. 60§1 w zw. z §6 pkt.3 kk wymierza mu karę 2 /dwóch/ miesięcy pozbawienia wolności;

III.  Oskarżonego P. S. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt.III i za to z mocy art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje go a z mocy art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 57§2 kk w zw. z art. 60§1 w zw. z §6 pkt.3 wymierza mu karę 10 /dziesięciu/ miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  Na podstawie art. 85§1i2 kk i art. 86§1 kk łączy oskarżonemu P. S. orzeczone w pkt. I, II i III kary jednostkowe i wymierza mu karę łączną 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności;

V.  Na podst. art. 45§1 kk orzeka wobec oskarżonego P. S. środek karny w postaci przepadku korzyści majątkowej w kwocie 1240 /jeden tysiąc dwieście czterdzieści/ złotych;

VI.  Na podst. art. 63§1 kk na poczet orzeczonej w pkt.IV kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu P. S. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 28 września 2017 r. godz. 11:55 do dnia 11 kwietnia 2018r. godz. 15:25;

VII.  Na mocy art. 70 ust.1i2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci suszu ziela konopi o wadze 2,92 g, 221,69 g, 2,14 g oraz żywicy konopi o wadze 12,76 g przechowywanych w magazynie (...) w B. do sprawy Prokuratury Okręgowej w Łomży IDs 3.2018 DRZ 635/18, 636/18, 637/18, 638/18 oraz wagi elektronicznej 1 sztuka, młynków ręcznych 2 szt., przechowywanych w magazynie (...) do sprawy Prokuratury Okręgowej w Łomży IDs 3.2018 DRZ 639/18 i 640/18;

VIII.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. E. T. wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków obrońcy z urzędu w kwocie 1070,10 zł /jeden tysiąc siedemdziesiąt złotych dziesięć groszy/, w tym kwotę 200,10 zł /dwieście złotych dziesięć groszy/ podatku VAT;

IX.  Zasądza od oskarżonego P. S. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 500 /pięćset/ złotych tytułem części kosztów sądowych zwalniając go od pozostałych kosztów sądowych.